Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 37

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaKŠCH FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGAĽ. GurčíkKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis20172017HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Internacionalizácia a inovácia vzdelávania v oblasti špeciálneho chovateľstva2020--KEGAR. ChleboKŠCH FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny20152017VEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Medzinárodná konferencia Biotechnológie a Welfare zvierat20162019Granty nadáciíH. ArpášováKŠCH FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. ChleboKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)20192022Zmluva o dieloJ. AndrejiKŠCH FAPZ
Monitoring pesticídov v peli zozbieraného včelami (SEP-210514549)20182018HorizontR. ChleboKŠCH FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGAR. ChleboKŠCH FAPZ
Prevencia úhynov včelstiev (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGAJ. KoščoKŠCH FAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkKŠCH FAPZ
Trvalo udržateľné opeľovanie v Európe: spoločný výskum včiel a ostatných opeľovačov (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKŠCH FAPZ
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKŠCH FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny20182022Všeobecné výzvyC. HrnčárKŠCH FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20172019KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20162018KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny (013SPU-4/2018)20182020KEGAH. ArpášováKŠCH FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)20172019KEGAP. ŠmehýlKŠCH FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý