Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 36

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Alternatívne zdroje bielkovín živočíšneho pôvodu vo výžive hydiny20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkKHaMHZ FAPZ
Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkKHaMHZ FAPZ
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkKHaMHZ FAPZ
Ekologizácia a racionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaKHaMHZ FAPZ
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkKHaMHZ FAPZ
Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku (1/0681/2013)20132015VEGAĽ. GurčíkKHaMHZ FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiKHaMHZ FAPZ
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraKHaMHZ FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hodnotenie rizík chemizácie na zdravie včelstiev a opeľovací servis20172017HorizontR. ChleboKHaMHZ FAPZ
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKHaMHZ FAPZ
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiKHaMHZ FAPZ
Hodnotenie zdravotného stavu včelstiev v Európe (SEP-210488700)20182018HorizontR. ChleboKHaMHZ FAPZ
Kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec a mäsa hydiny20152017VEGAH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Manažment pstruhových tokov z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja diverzity rýb (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilaterálna spoluprácaJ. AndrejiKHaMHZ FAPZ
Medzinárodná konferencia Biotechnológie a Welfare zvierat20162019Granty nadáciíH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Moderné informačné technológie pre podporu chovu včiel20152015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. ChleboKHaMHZ FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiKHaMHZ FAPZ
Monitoring funkčnosti SO 103 Biokoridor na MVE Podtureň - Liptovský Ján (NI/1-138/2019/SPU)20192022Zmluva o dieloJ. AndrejiKHaMHZ FAPZ
Monitoring pesticídov v peli zozbieraného včelami (SEP-210514549)20182018HorizontR. ChleboKHaMHZ FAPZ
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGAR. ChleboKHaMHZ FAPZ
Prevencia úhynov včelstiev (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKHaMHZ FAPZ
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGAJ. KoščoKHaMHZ FAPZ
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKHaMHZ FAPZ
Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkKHaMHZ FAPZ
Trvalo udržateľné opeľovanie v Európe: spoločný výskum včiel a ostatných opeľovačov (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboKHaMHZ FAPZ
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKHaMHZ FAPZ
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKHaMHZ FAPZ
Vplyv aktívnych látok prírodného charakteru na úžitkovosť, kvalitu produktov a redukciu výskytu zdravotných porúch v chove hydiny20182022Všeobecné výzvyC. HrnčárKHaMHZ FAPZ
Vplyv rastlinných silíc a extraktov na mikrobiálne zloženie črevnej mikroflóry kurčiat vzhľadom na ich zdravie a úžitkovosť20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20172019KEGAH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20162018KEGAH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Vysokoškolská učebnica Chov hydiny20182020KEGAH. ArpášováKHaMHZ FAPZ
Základné hygienické postupy prvotného ošetrenia zveriny po ulovení (038SPU-4/2018)20172019KEGAP. ŠmehýlKHaMHZ FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý