Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 40

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)20082010VEGAK. HudecKOR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems (DO7RP-0029-12 )20132015Multilaterárna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)20052010COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Biological control of broomrapes (7FP PIEF-GA-2008-220177 )20082010FP7P. TóthKOR FAPZ
Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií. (1/0756/08)20082010VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Building a future for new farmers in ecological farming through vocational training (2013-1-PT1-LEO05-15535 )20142017Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
Conservation of natural resources and protected areas near by Danube river by implementation of ecological vineyards cultivation (HUSK/1101/2.2.1/0294)20122014Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Distribúcia, druhové spektrum akoincidencia toxinogénnych húb z rodu Fusarium s inváznymi a hospodársky významnými škodcami kukurice. (713/02320)20062006GA SPUK. HudecKOR FAPZ
ECOLOGICA - on line learning in organic farming (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)20052007Leonardo da VinciP. TóthKOR FAPZ
European Integrated Pest Management (H2020-SFS-2018-2020)20182018FP7P. TóthKOR FAPZ
Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi (1/0827/14)20142016VEGAP. TóthKOR FAPZ
Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín (002SPU-4/2013)20152015KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )20032008Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20172017Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku20162016Bilaterálna spoluprácaP. TóthKOR FAPZ
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR (1/0539/15)20152018VEGAK. HudecKOR FAPZ
Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy. (3/1096/03)20032006KEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)20152015Bilaterálna spoluprácaĽ. CagáňKOR FAPZ
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín proti fytopatogénnym hubám20192019VEGAK. HudecKOR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)2020--VEGAP. TóthKOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)20112013VEGAP. TóthKOR FAPZ
Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu (1/0797/11)20112014VEGAK. HudecKOR FAPZ
Rezistencia vybraných druhov slnečnice proti patogénovi Diaporthe helianthi (Phompsis helianthi)20032003GA SPUP. BokorKOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií (045SPU-4/2014)20152015KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)20162016KEGAM. TóthováKOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)20192019VEGAP. TóthKOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)20172017VEGAP. TóthKOR FAPZ
Soft Competences for Innovation in Rural Areas20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. TóthováKOR FAPZ
Strigolactones: biological roles and applications (COST FA1206)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthKOR FAPZ
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (COST Action FA1203 )20122017COST (European Cooperation in Science and Technology)P. TóthKOR FAPZ
The View of Different Angle on Organic Production Training (13342 1013)20132015Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture (LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531)20092011Leonardo da VinciM. TóthováKOR FAPZ
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGAD. TančinováFAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )20142017VEGAĽ. CagáňKOR FAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)20202024Všeobecné výzvyK. HudecKOR FAPZ
Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej (1/0597/10)20102011VEGAP. BokorKOR FAPZ
Výskum a vývoj v spoločnosti RETIA, a.s. s cieľom produkcie prírodných biopesticídov20192019OP Výskum a inovácieK. HudecKOR FAPZ
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)20172017KEGAP. TóthKOR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)20182021VEGAĽ. CagáňKOR FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý