Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 42

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzariózy klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov. (1/0121/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu. (260/02320)
2005
2010
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. CagáňKOR FAPZ
Biologická regulácia záraz (7FP PIEF-GA-2008-220177 )
2008
2010
FP7
KOR FAPZ
Budovanie budúcnosti pre nových ekologických poľnohospodárov prostredníctvom odborného tréningu (2013-1-PT1-LEO05-15535 )
2014
2017
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KOR FAPZ
ECOLOGICA - on line vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve (Pilot Project Leonardo da Vinci no. HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2007Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe (FAO: IPM OF WCR GTFS/RER/017/ITA )
2003
2008
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KOR FAPZ
Integrovaná regulácia škodcov v Európe (H2020-SFS-2018-2020)
2018
2018
FP7
KOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
20172017Bilaterálna spoluprácaP. Tóth
KOR FAPZ
Invázne organizmy - výzva v súčasnej ochrane rastlín na Slovensku a v Srbsku
2016
2016
Bilaterálna spolupráca
P. TóthKOR FAPZ
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR (1/0539/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Hudec
KOR FAPZ
Mäkké kompetencie pre inovácie vo vidieckych oblastiach2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. Tóthová
KOR FAPZ
Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča (HUSK/1101/2.2.1/0294)
2012
2014
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. CagáňKOR FAPZ
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska (SK-CZ-2013-0249)
2015
2015
Bilaterálna spolupráca
Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Potenciál a možnosti využitia botanických fungicídov v ochrane rastlín proti fytopatogénnym hubám20192019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) v agroekosystémoch (1/0268/20)2020
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOR FAPZ
Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a (1/0678/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
20112014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
2003
2003
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. BokorKOR FAPZ
20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TóthováKOR FAPZ
Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii (013SPU-4/2015)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Rôzne uhly pohľadov na tréning v organickej produkcii (13342 1013)2013
2015
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a bioracionálna regulácia (VEGA No 1/0702/19)
2019
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Scaphoideus titanus, vektor karanténnej fytoplazmózy Flavescence dorée na viniči, jeho ekológia a regulácia (VEGA No 1/0962/17)20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. TóthKOR FAPZ
Strigolaktóny: biologická funkcia a aplikácie (COST FA1206)
2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KOR FAPZ
Udržateľný management druhu Ambrosia artemisiifolia v Európe (COST Action FA1203 )
2012
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)KOR FAPZ
2009
2011
Leonardo da Vinci
KOR FAPZ
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
FAPZ
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej (1/0732/14 )
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOR FAPZ
Vplyv poľnohospodárskej výroby na kumuláciu rezíduí pesticídov a iných xenobiotík v zverine a rybách na Slovensku (APVV-19-0470)
2020
2024
Všeobecné výzvy
K. HudecKOR FAPZ
Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej (1/0597/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Bokor
KOR FAPZ
20192019OP Výskum a inovácieKOR FAPZ
Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚ
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KOR FAPZ
Výučba ekologického prechodu území v kontexte poľnohospodárskej, environmentálnej a hospodárskej politiky EÚ
2021
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KOR FAPZ
Využitie b-learningu a nových technológií pre rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov (047SPU-4/2016)20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. TóthKOR FAPZ
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu (1/0849/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Cagáň
KOR FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy ( Grant agreement no: 289706 )20112015FP7Ľ. CagáňKOR FAPZ
Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy (DO7RP-0029-12 )
2013
2015
Multilaterárna spolupráca
KOR FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý