Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 496

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
„ Rozšírenie parku v Dolnom konci v obci Záriečie“20182018Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. StreďanskýKKPaPÚ FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine. (1/0426/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováFZKI
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
AgrInnFoodHub: Food-Hub ako nástroj na podporu kolaboratívnych a inovatívnych riešení pre manažment zdrojov, služieb a logistiky, pre posilnenie a diverzifikáciu lokálnych agro-potravinových systémov a lokálnej komunity (Proposal ID 863054)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. PaulenKOVV FZKI
AGRO-CULTURE: Agrárne dedičstvo ako európska kultúra. Zveľadenie vidieckych komunít a ich histórie prostredníctvom sociálnej inovácie a participácie (770621-1)20182022Horizont 2020A. TóthKZaKA FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Akcia Rakúsko - Slovensko20162016MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. FuskaKKI FZKI
Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístup20172017Akcia Rakúsko - SlovenskoE. AydinKBaH FZKI
Akcia Rakusko - Slovensko: Vyskumný grant pre postdoktorandov20142014Bilaterálna spoluprácaM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aktívna účasť doktoranda Ing. Kubištu na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu LE NOTRE v Kasseli, Nemecko (158/04210)20032005Rezerva vedy MŠVVaŠ SRJ. SupukaFZKI
Aktualizácia a modernizácia vyučovacích a študijných metód a didaktických pomôcok v študijnom odbore Biotechnika parkových a krajinných úprav s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT) (3/4295/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HillováFZKI
Analýza a interpretácia obsahu vody v pôde s ohľadom na jej prístupnosť pre rastliny v podmienkach klimatickej zmeny20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. TárníkKBaH FZKI
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajKKI FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Analýza dôvodov oneskoreného hydralulického nasýtenia vrchnej vrstvy pôdy (Haplic Luvisol) obrábaných redukovanou orbou v porovnaní s konvenčnou orbou20182018MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12)20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aplikácia fotogrametrie vo výskumnovzdelávacom procese a v praxi20162016Granty nadáciíJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0444/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. PintérKOVV FZKI
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HalajováKZaKA FZKI
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠlosárKZ FZKI
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129)20192020Visegrad GrantsĽ. JuríkKKI FZKI
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok ( "1/0617/20")20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo2019--CEEPUSM. KačániováKOVV FZKI
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. TátošováKKPaPÚ FZKI
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. JakábováKBZ FZKI
Biouhlie ako možnosť trvalo udržateľného riadenia zdrojov (Cost TD1107 )20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. HorákKBaH FZKI
Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstva (APVV-19-0133)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. HorákKBaH FZKI
Bošany - ateliér verejnej zelene20172018Zmluva o dieloM. VerešováKZaKA FZKI
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. FuskaKKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUSB. NovotnáKKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)20162016CEEPUSL. TátošováKKPaPÚ FZKI
CEEPUS - prednáškový a výskumný pobyt akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov - ČESKO (11659)20142014CEEPUSJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Ceepus mobilita učiteľa20122012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
COST Action TU1201 Mestské záhradkárske kolónie v európskych mestách - budúcnosť, výzvy a poučenie - TUD COST Action TU120120132016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Podpora vedomostí o vzťahu informačných a komunikačných technológií a verejných priestranstiev s cieľom zlepšiť ich využitie a atraktivity20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Krátka vedecká stáž v Bilbao- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní20142014Erasmus MundusĽ. JuríkKKI FZKI
CultTour - Zachovanie kultúrneho dedičstva historických záhrad a ich využitie pre udržateľný turizmus (Garden Heritage Conservation and Tourism)20132014InterregA. TóthKZaKA FZKI
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody20172017Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
Dendrologický prieskum a štúdia obnovy evanjelického cintorína na Probstnerovej ceste v Levoči (Ni/1-614/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloD. HalajováKZaKA FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)20172020Interreg Central EuropeM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností (023SPU-4/2016)20162017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. AilerKOVV FZKI
Dokument starostlivosti o dreviny a štúdia obnovy historického parku v Budmericiach (NI/1-660/2019/SPU)20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaD. HalajováKZaKA FZKI
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Dusíkom obohatené biouhlie kombinované s kompostom - výhody pre pôdu v podmienkach klimatickej zmeny20142015MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Ecological requirements of selected taxa in the genus Rosa in Slovakia20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. BakayKBZ FZKI
Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. BárekKKI FZKI
EIT Climate-KIC in Slovakia20202020Horizont 2020 J. HorákFZKI
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. BakayKBZ FZKI
Ekológia a variabilta gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa (IPA)20142015Granty nadáciíL. BakayKBZ FZKI
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Ekosystémy mestskej zelene a ozelenenie miest - BROADEN20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RačekKBZ FZKI
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity (APVV-15-0160)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. HorákKBaH FZKI
eLiSE - e-vzdelávanie v inteligentnom prostredí (eLiSE 2017)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Environmenálne právo - e-learningové štúdium a multimediálne vzdelávanie. (215/04120)20042006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkFZKI
Environmentálne benefity aplikácie biouhlia do pôdy (Orthic Luvisol)20152015MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia20192019CEEPUSE. AydinKBaH FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20132013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20122012Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erasmus+ Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BárekováKKPaPÚ FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20142014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu20162019Všeobecné výzvyL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Európska platfoma pre charakterizovanie systémov častíc20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Európska platforma pre charakteristiku systémov častíc (OC-2019-1-23993)20202022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
"Európska sieť na podporu výskumu karotenoidov a ich aplikácie v agro - potravinárstve a medicíne" (COST Action CA15136)20152020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo (042SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BárekováKKPaPÚ FZKI
Extenzívne bylinné úpravy v záhradno-architektonickej tvorbe. (4/2003/08)20082010SAV (Slovenská akadémia vied)D. HillováFZKI
FERIA: Tvorba a testovanie formátu na posilnenie vidieckej inovačnej činnosti (Proposal ID 869351)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Festival - Deň architektúry20192019Všeobecné výzvyM. ČibikKZaKA FZKI
FontánaNR20182018Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
FOOD4URB: PRÍNOS MESTSKÝCH JEDLÝCH LESOV PRE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V MESTSKOM REGIÓNE20192022COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
GENIAL - Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL -Vzdelávacia sieť Zelená infraštruktúra: Budovanie kapacít pre prírode blízke riešenia v Juhovýchodnej Európe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. TóthKZaKA FZKI
Genofond kosatcov20142015Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaKZaKA FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)20162017Granty nadáciíM. BihuňováKZaKA FZKI
GRACE20182021InterregK. HalászováFZKI
HERITIN- kultúrne dedičstvo pre inkluzívnu spoločnosť (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. TóthKZaKA FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. GolianKZ FZKI
Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu20202025Horizont 2020 Ľ. JuríkKKI FZKI
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. PaulenKOVV FZKI
Hodnotenie fyzikálnej kvality poľnohospodárskych piesočnato-hlinitých Orthic Luvisoli pomocou hydrofyzikiálnych pôdnych parametrov a agro-hydrologyckého modelu SWAP20142014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody20152015CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20142014Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20152015Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
HU-TAF-4163: Analýza historických materiálov s dôrazom na introgresívne hybridy dubov v Maďarsku20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayKBZ FZKI
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny - učebnica (aj pre dištatančné vzdelávanie ) (003SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
IDEE (viac vzdelávania pre Európu)20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. BihuňováKZaKA FZKI
Identifikácia potenciálne ohrozených povrchových vodných zdrojov znečistených fosforom z poľnohospodárskych činností20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. NovotnáKKI FZKI
Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou (1/0671/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HalvaKKPaPÚ FZKI
Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (035SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BárekováKKPaPÚ FZKI
Implementácia koncepcie zelenej infraštruktúry na prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov výskumu mestských lesov (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KravárováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kravárová
Implementácia platformy pre podporu otvoreného publikovania ako nástroj na zlepšenie vizibility a kredibility študijných odborov záhradníctva a krajinárstva (KEGA 019SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorákKBaH FZKI
Implementácia prírode blízkych riešení pre tvorbu dômyselných cirkulárnych miest (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia programovania v krajinárstve20192019Granty nadáciíJ. FuskaKKI FZKI
Implementácia Smart and Green riešení v krajinách V420182019Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)20182018Horizont 2020L. LackóováKKPaPÚ FZKI
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020Všeobecné výzvyA. TóthKZaKA FZKI
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)20152019COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Inovácia technologických postupov pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (KEGA 039SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MezeyKOVV FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučby (019SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. IgazKBaH FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v odbore záhradníctvo aplikáciou ekologických abiotických faktorov (Projekt č. 008SPU-4/2018)20182018Granty nadáciíJ. JedličkaKOVV FZKI
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín20192020Granty nadáciíA. GogolákováKBZ FZKI
Inovatívna aplikácia optickej metódy v pôdoznalectve: laserová difrakcia pri stanovení zrnitosti pôdy (026SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Inovatívne prístupy použitia bylín v urbanizovanom prostredí20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. ŠajbidorováKBZ FZKI
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Integrovaná ochrana pôdy a vodnych zdrojov v poľnohospodársky využívanej krajine (1/0268/14)20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
Integrovanie obsahu a foriem výuky predmetu Vodné stavby na univerzitách a vytvorenie multimediálnej učebnice pre tento predmet. (3/6191/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkFZKI
Integrovaný výskum komplexnej recyklácie živín z poľnohospodárskych odpadov a vedľajších produktov na trvalo udržateľné zvyšovanie rastlinnej výroby a kvality životného prostredia20182019Granty nadáciíK. HalászováDFZKI FZKI
Inteligentne a trvaloudržateľne - budúcnosť miest krajín V420162018Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Interaktívna experimentálna záhrada (035SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. ŠajbidorováKBZ FZKI
Interaktívne topografické pieskovisko20182019Granty nadáciíA. TárníkKBaH FZKI
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine (Projekt č. 029SPU-4/2020 )20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. NovotnáKKI FZKI
Interaktívny pracovný zošit pre praktické cvičenia práce v CAD systémoch20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Fuska
Inžiniersky výskum krajinno-architektonických aspektov sídelnej zelenej infraštruktúry (Tripartite Convention 01/2016; E+ Higher Education Learning Agreement for Traineeships)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. TóthKZaKA FZKI
Katalóg krajinnoekologických zariadení a opatrení20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaP20172018Visegrad University Studies Grants STOP!!!Ľ. JuríkKKI FZKI
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácie (2/0040/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. IgazKBaH FZKI
Komplexné štúdium vybraných druhov rodu Sorbus.L. na území Českej a Slovenskej republiky (SK-CZ-2013-0253)20142015Bilaterálna spoluprácaM. RačekKBZ FZKI
Komplexný systém ochrany a bezstresového pestovania ovocných drevín pre územie SR s využitím digitálnej signalizačnej techniky. (APVV-0151-06)20072009APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. MezeyKOVV FZKI
Komplexný výskum mulčovacích fólií pre poľnohospodárske aplikácie (APVV-0279-12)20132016Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Krajina formovaná vodou20172017CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Krajinná architektúra a lesníctvo v urbanizovanom prostredí - inovatívne učebné plány pre Bielorusko a Ukrajinu20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinná architektúra, meské lesy a zelená infraštruktúra miest - GREENER20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno architektonická štúdia revitalizácie Hviezdoslavovho parku v Martine20192020Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani (89/2017/SPU)20162017Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia Panskej záhrady Prešov, časť Nižná Šebastová (181/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia parkového priestoru vo Veľkých Turovcach20162017Zmluva o dieloG. KuczmanKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani (88/2017/SPU)20162017Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (114/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci Golianovo (69/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonické štúdie pod priehradou v obci Tesáre20182018Zmluva o dieloG. KuczmanKZaKA FZKI
Krajinno-architektonické štúdie verejných priestranstiev v obci Čechynce20182018Zmluva o dieloG. KuczmanKZaKA FZKI
Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny (701/04210)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno-ekologické aspekty reorganizácie krajiny (1/0673/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Krátka vedecká stáž Real Food Wythenshawe20142014COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Kultúrne historická hodnota vinohradníckej krajiny, vývoj a súčasné využitie20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. VerešováKZaKA FZKI
Kurz praktických zručností budovania závlah v záhradách a parkoch. (047SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní (APVV-15-0082)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie (APVV-0274-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. HalajKKI FZKI
Kvitnúce jazero20192019Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve (031SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. TátošováKKPaPÚ FZKI
Landsca.pe.dia20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
LE:NO séria online prednášok o európskej vidieckej krajine (LE:NO ERL 2016)20162017Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE séria e-prednášok o krajinnej demokracii (LE:NOTRE e-lecture series on Landscape Democracy)20152016Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE séria e-prednášok o mestskom poľnohospodárstve (LE:NOTRE eLecture Series on Urban Agriculture)20152015Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE séria e-prednášok o obnoviteľných zdrojoch energie a kvalite krajiny (LE:NOTRE eLecture Series RELY)20162016Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
Lesy pre rekreáciu a turizmus v prírode. (COST E33)20042008MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. SupukaFZKI
Lesy pre rekreáciu a turizmus v prírode - FORREC (202/04210)19701975MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. SupukaFZKI
Letná škola praktickej geodézie20182019Granty nadáciíJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov20142014Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
LIFE-STRESS: Strategies and Tools for Resilient European Smart Societies (LIFE15 ENV/IT/000718)20162019Horizont 2020M. KlimentKKPaPÚ FZKI
LiGILab: Živé laboratórium zelenej infraštruktúry pre udržateľné vidiecke komunity a krajinu (LiGILab) (Proposal ID 852463 )20192023EC Tender (Tender Európskej komisie)A. TóthKZaKA FZKI
Limity, priestorová a druhová diverzita vegetačných štruktúr v mestských sídlach (1/4406/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaKZaKA FZKI
Limity, priestorová a druhová diverzita vegetačných štruktúr v mestských sídlach. (1/4406/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaFZKI
Manažment krajiny -perspektívy trvalo udržateľného využívania v krajinách centrálnej Európy20172018CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Manažment krajiny -perspektívy trvaloudržateľného využívania v krajinách centrálnej Európy (CIII-CZ-0311-06-1314)20102015CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Manažment krajiny -perspektívy trvaloudržateľného využívania v krajinách centrálnej Európy20162017CEEPUSM. BihuňováFZKI
Manažment melioraných kanálov ako multifunkčných prvkov v ekologickej sieti poľnohospodárskych ekosystémov Dunajského regiónu.20172019InterregE. AydinKBaH FZKI
Manažment odpadov v krajine20182018CEEPUSA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Measuring the impact of spatial data and services on the performance of public sector processes (Proposal ID 693926)20162016Horizont 2020M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Medzinárodná spolupráca krajín Vyšehrádskej štvorky - II. etapa, pri aplikovaní testovej batérie V4 do praxe a jej modifikácia pre potreby súčasných hasičov20192020Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. JedličkaKOVV FZKI
medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosť20152020Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. JuríkKKI FZKI
Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie (1/3466/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Mechanizmy zvyšovania produkčného potenciálu a kvality záhradníckych plodín (1/4416/97)19971999VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (VEGA 1/0087/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Menej známe druhy zelenín, LAKR a jedlých húb: nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín20162016Visegrad GrantsI. MezeyováKZ FZKI
Meranie výmeny energie, oxidu uhličitého a vodnej pary pre rôzne typy vegetácie metódou vírivej kovariancie.20132013Granty nadáciíE. AydinKBaH FZKI
Mestá pre participatívne strategické plánovanie ako živé laboratóriá potravinových centier (H2020-FNR-2020: SEP-210641998 )20202023Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Mestské poľnohospodárstvo a odolný mestsko-poľnohospodársky krajinný systém v Christchurch, Nový Zéland (Reciprocal Short Term Scientific Mission)20142014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Mestské poľnohospodárstvo v Európe (COST 4186/11)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. SupukaKZaKA FZKI
Mestské poľnohospodárstvo v metropolitnom regióne Barcelony (Short Term Scientific Mission)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Metodická príručka pre stanovenie zrnitosti pôdy s využitím rôznych metód (Metodický postup pre účely pôdoznaleckých analýz) (014SPU-4/2015)20152015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Mladosť20192020Všeobecné výzvyS. BellérováKZaKA FZKI
Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlín (PL343547)20172021Rozvojové projektyĽ. JuríkKKI FZKI
Modelovanie intenzity veternej erózie pomocou veterného tunela20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Lackóová
Modelovanie vodného režimu záhradných rastlín v podmienkach sucha (92/04150)20022004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. JurekováFZKI
Moderné technologické postupy pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (024SPU-4/2014)20142014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MezeyKOVV FZKI
Modernizácia výskumnej a vývojovej infraštruktúry na SPU v Nitre (OPVaV-2013/1.1/02-SORO , 486705)20132015OP Výskum a inovácieK. HalászováFZKI
Monitoring kvality vody20162016CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Monitoring zložiek životného prostredia - praktický kurz (028SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. KaletováKKI FZKI
Možné dôsledky meniacej sa klímy na produkčné ukazovatele viniča hroznorodého v podmienkach Slovenska (1/3465/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. BernáthKOVV FZKI
Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska. (1/0618/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. FlórišKZaKA FZKI
Možnosti minimalizácie materiálových a energetických a vstupov do pôdy pri zvyšovaní využitia produkčného potenciálu pôd. (1/2435/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. StreďanskáFZKI
Možnosti využitia volumetrického časticového sampléra proti najvýznamnejším hubovým ochoreniam ovocných drevín a viniča hroznorodého. (1/0728/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MezeyKOVV FZKI
Možnosti zvyšovania obsahu bioaktívnych látok v plodoch ovocných rastlín a viniča hroznorodého modifikáciou niektorých technologických postupov pestovania a spracovania. (1/0504/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mezey
Multimediálna podpora výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokov (004SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajKKI FZKI
MushROOM20192020Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Na vode20172017Granty nadáciíD. HalajováKZaKA FZKI
Národný agro-environmentálne zdravotne analytický a spravodajský program20112011VTP (Vedecko-technické projekty)B. NovotnáKKI FZKI
Nature-based solutions for urban air quality and climate change towards better quality of life (SEP-210644217)2020--Horizont 2020 L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Návrh agroklimatickej rajonizácie rastlinnej výroby na Slovensku v podmienkach meniacej sa klímy (1/4427/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. ŠiškaKBaH FZKI
Návrh krajinno-architektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci Trnovec nad Váhom (24/2018/SPU)20172018Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Návrh revitalizácie verejnej zelene v obci Svätoplukovo (753/2015/SPU)20152016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Nelesná drevinová vegetácia v krajine, jej biodiverzita, genofondová a krajinno architektonická významnosť (003SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaKZaKA FZKI
Nepôvodné druhy hmyzích škodcov na okrasných drevinách v meniacich sa klimatických podmienkach20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Nové možnosti využívania húb človekom20192020Program rozvoja vidieka SR 2014-2020M. GolianKZ FZKI
Nové prístupy pri tvorbe dažďových záhrad - školenia špecialistov20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Nové riešenia recyklácie bioodpadu v odolnom hospodárstve20182020Horizont 2020E. AydinKBaH FZKI
Občasné vodné toky Slovenska (1/0718/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. KaletováKKI FZKI
Obnova a rozvoj urbanizovaného prostredia vzájomnou spoluprácou školy a miestnych zastupiteľstiev. (3/6192/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HalajováFZKI
Obnova brownfield areálov20142014CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Obnoviteľné zdroje energie a kvalita krajiny (RELY) (TUD COST Action TU1401)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Oddychová zóna (1679/2018/Prim.)20182018Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Odhalenie rozmanitosti potravinových krajinných systémov Strednej a Východnej Európy, porovnanie kultúrnych, sociálnych a ekonomických aspektov potravín (21830280)20192019Visegrad GrantsA. TóthKZaKA FZKI
Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebníc (054 SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Ohrozenosť introdukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku. (1/0249/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - kurz20182019Všeobecné výzvyV. PaganováKBZ FZKI
Optimalizácia procesu pozemkových úprav (51501856)20152016Granty nadáciíZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRĽ. JuríkKKI FZKI
Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením (008SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Overenie inovatívneho technologického postupu čírenia a stabilizácie ovocných štiav, hroznového muštu a vína s využitím vybraných extraktov bioaktívnych látok na báze polyfenolov s cieľom znižovania obsahu alergénov vo finálnych produktoch (APVV-14-0455)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. MezeyKOVV FZKI
Overenie možnosti pestovania ibišteka jedlého a ačokči v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na úrodu a kvalitu ich produkcie20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠlosárKZ FZKI
Ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo v integrovanom systéme (016SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JedličkaKOVV FZKI
Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre (009SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HalajováKZaKA FZKI
Pestré lúky v meste (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)20182019Granty nadáciíD. HillováKBZ FZKI
Pietna zeleň v súčasnej záhradno-architektonickej tvorbe. (754/04210)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)D. HalajováKZaKA FZKI
Pilotný projekt manažmentu starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. KollárFZKI
Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry v mestách a metropolitných regiónoch Severného Porýnia-Vestfálska, Nemecko (Green Talents Research Stay)20182018Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry v rakúskych mestách (STIPENDIEN FÜR POSTDOKTORANDEN Dokument-ID: 67318)20192019Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných krajských mestách Slovenska (GA-SPU 37/2019)20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. TóthKZaKA FZKI
Platby za ekosystémové služby (Dreviny pre vodu) (CA15206)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
      Vládne programy a schémy platieb za ekosystémové služby podporujúce výsadbu drevín v poľnohospodárskej krajine na Novom Zélande (Short Term Scientific Mission New Zealand 2019)20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Platforma pre vzdelávanie v oblasti zdravia drevín a starostlivosti o dreviny (PLATREES)20172017InterregV. PaganováKBZ FZKI
Podpora Európskej integrácie prostredníctvom implementácie schémy EMAS20132013Jean MonnetL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb20182019OP Kvalita životného prostrediaK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)20192020OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Podpora manažmentu tradičnej štruktúry a funkcií kultúrnej krajiny a udržateľného využitia ekosystémových služieb pomocou tradičných ekologických poznatkov na Slovensku (1/0404/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FehérKEM FEŠRR
Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (4535)20042004ITZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Podpora vo vzdelávaní ochrany okrasných rastlín a jej aplikácia v správe mestskej zelene20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Podpora výučby pri hodnotení kvality záhradníckych produktov20182019Rozvojové projektyM. GolianKZ FZKI
Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture"20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture" (036SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS 26110230094)20132015OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
Podpora zvyšovania kvality vzdelávaniana Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (OPV-2012/1.2/05-SORO 822470)20132015OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
Politické a ekonomické aspekty ochrany prírody v krajinách V4 (61500102)20162019Visegrad University Studies Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Post - doktoranské štipendium: Program pre návštevu Kanadských vládnych laboratórií20082011EU-CanadaB. NovotnáKKI FZKI
Postavenie krajinotvorby s dôrazom na hodnotenie ekologickej stability krajiny v projektoch komplexných pozemkových úprav. (1/1317/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Poškodenie okrasných drevín hmyzími škodcami v urbanizovanom prostredí (1/0021/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Potenciál digitálnej fotogrametrie pri erodologickom výskume20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla (1/0568/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok (APVV-14-0860)20152016Všeobecné výzvyJ. SupukaKZaKA FZKI
Pozemkové úpravy - postupy, prístupy a vysvetlenia (698/04200)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Pôsobenie imisií na poľnohospodárske plodiny záťažou stanovišťa (1/0681/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Praktická hydromechanika (006SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. KaletováKKI FZKI
Praktická Hydromechanika (008SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. KaletováKKI FZKI
Praktická hydromechanika - učebnica a e-learning20172017Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRŠ. AilerKOVV FZKI
Prezervácia antioxidačných a senzorických vlastností vybraných záhradníckych plodín v technologickom procese výroby štiav (1/0542/18 )20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Prieskum a zhromaždenie genetických zdrojov autochtónnych divorastúcich druhov rodu Rosa vo vybraných regiónoch Slovenska (1/0205/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RovnáKBZ FZKI
Prieskum objektov historickej zelene juhozápadného Slovenska (400-027SPU-4/2010)20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. KubištaFZKI
Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí. (1/0319/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. IgazKBaH FZKI
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu. (0139-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Prírode blízke riešenia verejných priestorov v mestách - Smart mestá - pokračovanie20182019Standard Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy (COST Action CA16209)20182018COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. JuríkKKI FZKI
Program celoživotného vzdelávania arboristov na Slovenska (012SPU-4/2013)20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Protected and Endangered Plant Species Monitoring (MyGeoss)20152016Horizont 2020M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine20132013Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine (11340026)20142014Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a v krajine (11610088)20162017Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Regionálna inovačná schéma KLÍMA-KIC HUb20202020Horizont 2020 E. AydinFZKI
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (1/0767/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. ŠiškaKEM FEŠRR
Rekreačný potenciál slovenských a poľských miest na základe ich prírodných a kultúrnych hodnôt (SK-PL-18-0056)20192020Bilaterálna spoluprácaM. BihuňováKZaKA FZKI
RESTART_4Danube: Podpora kreatívneho priemyslu v urbánnej regenerácií pre silnejší Dunajský región (DTP340)20202022Interreg Danube Transnational Programme A. TóthKZaKA FZKI
REŠTRUKTURALIZÁCIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ODBORU ZÁHRADNÍCTVO Z HĽADISKA INTEGRÁCIE DO EU (114/04150)20032005KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. JurekováFZKI
Retencia vody v krajine20192019CEEPUST. KaletováKKI FZKI
REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Revitalizácia hradného parku v Leviciach (201800648)20182018Zmluva o dieloI. ČitáryKZaKA FZKI
Revitalizácia hradného parku v Leviciach - rozšírenie PD (201900115)20192019Zmluva o dieloI. ČitáryKZaKA FZKI
Revitalizácia parku pri hrade v Leviciach (201701071)20172018Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu (1/0456/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. HegedűsováKZ FZKI
Riešenie urbanisticko-architektonických a vegetačných úprav vo vidieckej krajine (47/04210)20032003VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŠtěpánkováFZKI
Rozhodovanie v krajinnoekologickom plánovaní ako dôsledok vnímania krajiny obyvateľstvom20162016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch (038SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu zeleninárstvo20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Rozvoj tvorivého potenciálu v e-vzdelávaní (080-019SPU-4/2010)20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HillováFZKI
Sadovnícko architektonický návrh areálu Žilinskej univerzity20152016Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko architektonický návrh rekreačných priestorov v Banskej Štiavnici20162016CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia centrálneho priestoru v meste Partizánske20162016Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia Parku na Tabakovej ulici v meste Nové Zámky (551/2018/SPU)20182019Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia vybraných častí obce Bošany20172018Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska (1/0371/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Sedimenty v krajinnom prostredí (1/0702/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HúskaKKI FZKI
Signalizácia a manažment ochrany proti vybraným škodcom z rodu Grapholitha a Cydia s využitím nových biologických spôsobov ochrany v systémoch trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (SK-BG 2013-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. MezeyKOVV FZKI
Signalizácia a manažment ochrany proti vybraným škodcom z rodu Grapholitha a Cydia s využitím nových biologických spôsobov ochrany v systémoch trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (SK-BG-2013-0008)20142015Bilaterálna spoluprácaJ. MezeyKOVV FZKI
Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine20182018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0274)20172020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Slovensko - Nórske environmentálne partnerstvo (BFN16-ENV-004)20172017Bilaterálna spoluprácaP. HalajKKI FZKI
Spájanie európskeho výskumu prepojiteľnosti (krajinných štruktúr) (Cost Action ES 1306)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a ich následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie v podmienkach Slovenskej republiky. (1/0314/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny (LIFE CLIMWATER)20202024Medzinárodné projekty (ostatné)D. IgazKBaH FZKI
Stratégia zvýšenia kvalifikácie personálu zabezpečujúceho bezpečnosť potravín a hygienické postupy hotelov, reštaurácii a kateringu2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. KačániováKOVV FZKI
Stratégie využitia vody xerofytnými drevinami a bylinami v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0246/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Strategy to Strengthen Ecosystem Management (CE1216)20172020Interreg Central EuropeM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (031SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Súbor základných textov pre oblasť pozemkových úprav vrátane multimediálnych učebníc a e-lerningového systému (037SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Súčasné prístupy k návrhu úprav korýt vodných tokov (695/04120)20102010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajFZKI
Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie) (SEP-210569493)20192024Horizont 2020Ľ. JuríkKKI FZKI
Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmeny20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmeny (1/0623/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Systémy trvalo udržateľnej ochrany proti chorobám kmienikov viniča hroznorodého (FA1303)20162017COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MezeyFZKI
Škodlivá činnosť hmyzích škodcov na okrasných drevinách v urbanizovanom prostredí a možnosti ich regulácie (1/0014/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Škodlivá činnosť živočíšnych škodcov na drevinách v mestskom prostredí a možnosti ich regulácie20202022GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KollárKBZ FZKI
Štipendium CEEPUS III20152015CEEPUSV. PaganováKBZ FZKI
Študijné pobyty a študijné semináre pre skupiny zahraničných študentov v Nemecku 2019/2020 (DAAD)20192019Medzinárodné projekty (ostatné)D. HillováKBZ FZKI
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováKOVV FZKI
Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlinách (SK-CZ-2013-0210)20142015Bilaterálna spoluprácaM. ŠlosárKZ FZKI
Teaching, field work and excursion within the the Run-Off Management Course20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie (COST Action: FP0903)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)B. NovotnáKKI FZKI
Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie.20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Terestriálne laserové skenovanie a tvorba digitálnych 3D-modelov pri dokumentácii objektov kultúrneho dedičstva (028SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. MoravčíkKZaKA FZKI
TERRA: Riadiace procesy v diverzite kľúčových európskych urbanizovaných území smerom k formovaniu strategických agro-potravinových dohovorov cez sociálne a technologické inovácie (SEP-210579393)20192023Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Testovanie účinnosti prípravku Stercosul na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre záhradníckych plodín (NI/1-314/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Testovanie účinnosti vybraných hnojív s polysulfidmi (ZoD. č. 08/300/Ku/76/16)20172017Bilaterálna spoluprácaJ. JedličkaKOVV FZKI
Transfer poznatkov pre stanovenie pravdepodobných oblastí znečistenia fosforom v krajine (038SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. NovotnáKKI FZKI
Transport sedimentov a látok v kanáloch20202020Domáce výskumné projekty (ostatné)T. KaletováKKI FZKI
Trvalo udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a na Ukrajine20172018Standard Grants STOP!!!D. IgazKBaH FZKI
Trvaoudržateľná obnova brownfield areálov v urbanizme mesta20152016InterregM. BihuňováKZaKA FZKI
Turčianske ekocentrum- ČOV Vrútky20152016Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Tvorba a charakteristiky povrhového odtoku vody pri rôznom využívaní územia20162016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. KaletováKKI FZKI
Tvorba a charakteristiky povrhového odtoku vody pri rôznom využívaní územia (41/2019)20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. KaletováKKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy (1/0847/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkKKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy. (1/0949/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkKKI FZKI
Tvorba národnej sústavy kvalifikácií (ITMS26120130023)20132015OP Ľudské zdrojeM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanej krajine. (730/04210)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí a v krajine (007SPU-4/2015)20152016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými metódami (1/0769/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŠtěpánkováKZaKA FZKI
Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4 (Project number 201810003)20182020Standard Grants STOP!!!J. SupukaKZaKA FZKI
Učiace sa krajiny (KA203-37477A4D)20192022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Učiace sa krajiny20202022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Učiace sa krajiny: Premostenie medzier a vytváranie komunity so spoločným krajinným príbehom20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Účinok znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrývkováKKI FZKI
Úloha a význam umenia v záhradbno-architektonickej tvorbe (016SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávania20142014Granty nadáciíĽ. JuríkKKI FZKI
UNI:ARCH - Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov2020--KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŠtěpánkováKZaKA FZKI
Uplatnenie automatických meteorologických staníc v systémoch integrovanej produkcie ovocia. (755/04240)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. MezeyFZKI
Uplatnenie koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0747/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta (1/0434/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovania (1/0050/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONS (SEP -210573471)20192024Horizont 2020Ľ. JuríkKKI FZKI
Vegetačná štruktúra a podmienky rastu drevín v mestských sídlach. (189/04210)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaFZKI
Vegetačná štruktúra a podmienky rastu drevín v mestských sídlach. (1/1318/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaFZKI
Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb. (VEGA, č. 1/0044/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. SupukaKZaKA FZKI
Verejné priestory v pamiatkových rezerváciách v spojitosti s krajinou v regióne južného Tekova a Hontu20152015CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Veterná erózia v Panónskom regióne: Hlavná hrozba orných pôd vplyvom súčasných a budúcich klimatických podmienok? (KR17AC0K13751)20182019Granty nadáciíL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA) (CE1604)20192021Interreg Central EuropeĽ. JuríkKKI FZKI
Víno SPU 20202019--Dotácie samosprávnych krajov SRK. HalászováKOVV FZKI
Virtuálna krajina (KEGA 005SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TárníkKBaH FZKI
Virtuálne laboratórium Hydromechaniky20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
VisegLand: Drobná sakrálna architektúra ako spoločná identita a kultúrne dedičstvo vyšehradských krajín (Application ID 21810014)20182020Standard Grants STOP!!!A. TóthKZaKA FZKI
Vlastnosti a biologické aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. KačániováKOVV FZKI
Vplyv abiotických faktorov prostredia a biotických faktorov (hypovirulencia, odolnosť k chorobám) na výskyt a šírenie rakoviny kôry spôsobenej hubou Cryphonectria parasitica pri gaštane jedlom na Slovensku (2/0145/14)20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČimoKBaH FZKI
Vplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov (N2O, CO2), kvalitu pôdy a úrody plodín na poľnohospodárskych pôdach Podunajskej nížiny ( VEGA 1/0604/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorákKBaH FZKI
Vplyv aplikácie biouhlia na vodný režim pôd a vybrané agro-enviromentálne charakteristiky (1/0064/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. IgazKBaH FZKI
Vplyv biologického pôdneho povlaku a mikrotopografie na infiltráciu a prúdenie vody v piesočnatej pôde (2/0054/14)20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vplyv biouhlia na fyzikálne vlastnosti a emisie skleníkových plynov z orných pôd20132013MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. HorákKBaH FZKI
Vplyv biouhlia na transport a retenciu vody v poľnohospodársky využívanej pôde (2/0013/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HorákKBaH FZKI
Vplyv klimatickej zmeny na pohyb vody v systéme pôda - rastlina - atmosféra20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Vplyv rastlín na efektivitu práce a redukciu stresu20192021Visegrad GrantsM. BihuňováKZaKA FZKI
Vplyv vegetácie na ochranu pôdy a vodný režim krajiny (1/0974/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. StreďanskáKKPaPÚ FZKI
Vplyv využívania poľnohospodárskej krajiny na zrážkovo-odtokový proces v podmienkach predpokladanej klimatickej zmeny (1/3458/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
Vplyv výživy na obsah bioaktívych látok vo vybraných druhoch záhradníckych plodín (SK-PL-18-0028)20192020Bilaterálna spoluprácaA. AndrejiováKZ FZKI
Vplyv znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrývkováKKI FZKI
Vplyvy klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôdy erodovanej vetrom a návrh manažmentových opatrení na zmiernenie týchto dopadov.2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vráble - ateliér verejnej zelene20182019Zmluva o dieloM. VerešováKZaKA FZKI
Východisková vyšegrádska spolupráca o trvalo udržateľnom využití územia a ochrannom poľnohospodárstve (11540073)20162016Small Grants STOP!!!E. AydinKBaH FZKI
Vypracovanie metodických ukazovateľov kvality zelene v interiérovom prostredí a zhodnotenie polyfunkčnosti interiérových úprav (1/3468/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HillováKBZ FZKI
Vypracovanie návrhu výsadby zelene vstupného priestoru na cintoríne Sľažany (Obj. 201980)20192019Zmluva o dieloD. HalajováKZaKA FZKI
Vypracovanie projektu Mestského ovocného sadu v Nitre. (O-18-104/0400-05)20182018Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Vypracovanie štúdie návrhu revitalizácie zelene Pamätníka Kremnička (Obj. 20190424)20192019Štátne objednávky výskumu a vývojaD. HalajováKZaKA FZKI
Vypracovanie štúdie návrhu zelene pre vnútroblok na sídlisku Východ v Spišskej Novej Vsi (Obj. 13/1901216)20192020Zmluva o dieloD. HalajováKZaKA FZKI
Vypracovanie štúdie riešenia areálu Kremnička 2. etapa. (Obj. 20191637)20192019Štátne objednávky výskumu a vývojaD. HalajováKZaKA FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre Biskupský úrad v Nitre. (O-19-104/0400-06)20192019Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre obec Rohožník (50/2019/621)20192020Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Výskum a manažment občasných vodných tokov (COST Action CA15113)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)T. KaletováKKI FZKI
      Vzájomný vzťah občasných tokov a využívania krajiny na ekosystémové služby v poľnohospodárskej krajine (COST Action: CA15113 - STSM: 39662)20182018COST (European Cooperation in Science and Technology)T. KaletováKKI FZKI
      5. stretnutie pracovných skupín20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)T. KaletováKKI FZKI
Výskum a spolupráca pri využívaní nových odrôd, metód pestovania a technológií množenia zo semena okrasných rastlín a vždyzelených drevín, liečivých a aromatických rastlín.20082009Bilaterálna spoluprácaK. RovnáKBZ FZKI
Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej čistiarne odpadových vôd. (1/0675/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkFZKI
Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOV (1/0675/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkKKI FZKI
Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy20172021APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Výskum eko-fyziologických faktorov okrasných a ovocných druhov as prihliadnutím na šľachtitelský program broskýň a marhúľ20052007Bilaterálna spoluprácaA. JakábováKBZ FZKI
Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (1/0880/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Jurík
Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (APVV-15-0514)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRĽ. JuríkKKI FZKI
Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarov (VEGA 1/0712/17)20172021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkKKI FZKI
Výskum procesu zanášania malých vodných nádrží sedimentami v poľnohospodárskej krajine (1/0624/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Výskum vodnej erózie ako podklad pre multikriteriálne rozhodovanie20202021Multilaterárna spoluprácaT. KaletováKKI FZKI
Výskum vplyvu diferencovanej výživy na tvorbu úrody a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch zeleniny (VEGA 1/0168/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Výskum vplyvu klimatickej zmeny na synergiu prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra (1/0856/17)20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť modelov transportu znečistenia a pozdĺžnej štruktúry teplotných pomerov v malých vodných tokoch (1/0744/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajKKI FZKI
Výskumné štipendium Akcie Rakúsko-Slovensko pre diplomantov (ZI.: ICM-2011-03705)20122012Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Vytvárajme zeleň spoločne! (CE933)20172019Interreg Central EuropeD. HillováKBZ FZKI
Vytvorenie dátového základu pre implementáciu informačného systému pozemkových úprav (1/0656/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermi20152015Štátne programy výskumu a vývojaĽ. JuríkKKI FZKI
VYUŽITIE ABIOTICKÝCH FAKTOROV PRE OPTIMALIZÁCIU EKOLOGICKÉHO PESTOVANIA A POZBEROVEJ BIOLOGICKEJ UDRŽATEĽNOSTI OVOCIA A ZELENINY (01/0157/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JedličkaKOVV FZKI
Využitie abiotických faktorov pre optimalizáciu ekologického pestovania a pozberovej biologickej udržateľnosti ovocia a zeleniny (1/0157/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JedličkaKOVV FZKI
Využitie digitálnej fotogrametrie pri ochrane pôdy pred účinkami erózie2020--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Využitie digitálnych fotogrametrických dát získaných nízkorozpočtovou technikou v projektoch komplexných pozemkových úpav. (743/04200)20082009GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Využitie druhov z čeľade Rosaceae v urbanizovanom prostredí20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Využitie energetických rastlín pri remediácií poľnohospodárskych pôd (VEGA 1/0318/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)20172021APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRĽ. JuríkKKI FZKI
Využitie menej známych druhov záhradníckych plodín na výrobu potravín so zvýšeným obsahom bioaktívnych látok (VEGA 1/0507/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Využitie potencionálu záhradníckych plodín na zvyšovanie produkcie úžitkovej biomasy (1/7668/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Využitie remediačných technológií v pestovaní zdravotne nezávadných záhradníckych plodín (VEGA 1/0015/13)20132014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Využitie veterného tunela pri testovaní laboratórnych podmienok intenzity veternej erózie vplyvom zmeny vegetačného pokryvu pôdy20162016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach (003SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Vývoj a validácia metódy nepriameho stanovenia antropogénnej imisnej záťaže (1/0027/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. PokrývkováKKI FZKI
Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísad (SK-BY-RD-19-0014)20192022Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKOVV FZKI
Vývoj remediačných technológií na dlhodobo kontaminovaných pôdach (APVV-0194-12)20132017Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Význam občasných tokov v poľnohospodárskej a prirodzenej krajine20182018Bilaterálna spoluprácaT. KaletováKKI FZKI
Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien?20172020Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien? (KR18AC0K14642)20192022Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v manažmente poľnohospodárskej krajiny: Zmena zrnitostného zloženia pôdy erodovanej vetrom vplyvom klimatických zmien.20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vzdelávanie farmárov . málo využívané druhy v socio-ekonomickom rozvoji vidieka (21640443 V4)20172018Standard Grants STOP!!!Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ20172018Erasmus MundusN. FlorišKKI FZKI
Vzdelávanie o krajine pre demokraciu - Krajina a demokracia: Môj priestor -- Tvoj priestor -- Náš priestor: Skúmanie vzťahu medzi krajinou a demokraciou (Landscape Education for Democracy)20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Vzdelávanie v oblasti proaktívneho manažmentu drevín v sídlach (007SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Záhradnícke praktikum – podpora profesijných kompetencií u študentov odboru Záhradníctvo s potenciálnym dopadom na záhradnícku produkciu v Slovenskej republike (043SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. GolianKZ FZKI
Zachovanie historického odkazu drobnej sakrálnej architektúry v kultúrnej vidieckej krajine Dolného Považia (07-GA SPU-17)20182019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. TóthKZaKA FZKI
Základné výpočty v krajinárstve a záhradnictve (042SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MaderkováKBaH FZKI
Zásady obnovy štruktúry vidieckeho sídla. (1/1314/04)20042006VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŠtěpánkováFZKI
Zásady tvorby verejných priestorov vidieckych sídiel. (1/4411/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŠtěpánkováFZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (019SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)G. KuczmanKZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (KEGA 019SPU-4/2011 )20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)G. KuczmanKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra - Skúmanie záberu a zamerania integratívneho konceptu (International Master of Landscape Architecture)20142015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)A. TóthKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra a mestské poľnohospodárstvo (001SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra: prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov štúdia a manažmentu mestskej zelene (FPS COST Action FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra, prístupy spájajúce štúdium a manažment mestskej zelene (COST FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
Zelená infraštruktúra urbanizovaného prostredia - nové prístupy v tvorbe s ohľadom na adaptačné opatrenia na zmenu klímy (011SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra v kultúrnej krajine (ZI.: ICM-2014-07523, Ernst Mach Stipendien der Aktion Österreich-Slowakei)20142015Bilaterálna spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
Zelené inovácie (Nórske fondy)20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Zelené Podzoborie (BETHLEN GÁBOR ALAP ZZ 086010)20162021Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
ZEL:IN:KA - Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry (KEGA 003SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Zhodnotenie povodia z hladiska prospešnosti hospodárenia na pôde20082010VTP (Vedecko-technické projekty)B. NovotnáKKI FZKI
Zlepšenie pôdy riadených rašelinísk a CO2 pre bilanciu CO220142014Granty nadáciíE. AydinKBaH FZKI
Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva (1/0711/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BárekováKKPaPÚ FZKI
ZMENA ZNALOSTÍ PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA A SLUŽIEB EURÓPSKYCH POBREŽNÝCH EKOSYSTÉMOV (COST ACTION CA16208 )20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV (COST Action CA16208)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. JuríkKKI FZKI
Zmeny zložiek systému ovocného sadu v podmienkach aplikácie opatrení proti nepriaznivým abiotickým faktorom. (1/1094/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. PaulenKOVV FZKI
Zmiernenie dopadov klimatickej zmeny presným riadením závlah20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. BárekKKI FZKI
Zmierňovanie vplyvu poľnohospodárskej činnosti na znečisťovanie hydrosféry v podmienkach klimatickej zmeny (1/0365/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
Zveľadenie biodiverzity, riadenie klimatickej zmeny a posilnenie zelenej infraštruktúry (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti (KA202-99ABBF20)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. KačániováKOVV FZKI
3D modelovanie a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie a GIS v krajinárstve20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. TátošováKKPaPÚ FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý