Department of Crop Production (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 28

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Adaptácia poľnohospodárskych plodín vo vyváženom osevnom postupe na prebiehajúce klomatické zmeny (1/0548/17)2017--VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie. (1/2430/05)20052007VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia a optimalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov cukrovej repy z hľadiska trvalo udržateľného pestovateľského systému (19/02170)20022004VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej, z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien. (1/3461/06)20062008VEGAI. ČernýDCP FAaFR
Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny. (1/0099/08)20082010VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja. (237/02170)20052007VEGAL. MečiarDCP FAaFR
Optimalizácia pestovateľských systémov sóje v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a ich vplyv na úrodu a kvalitu výsledného produktu. (170/02170)20042006VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Pôdoochranné technologické postupy pri pestovaní jačmeňa jarného a ozimného so zreteľom na trvaloudržateľný rozvoj hospodárenia a kvalitu úrody (17/02170)20022004VEGAJ. MolnárováDCP FAaFR
Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny (1/0237/11)20112013VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia. (1/0551/08)20082010VEGAJ. MolnárováDCP FAaFR
Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy (1/0816/11)20112014VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie. (1/0093/13)20132015VEGAI. ČernýDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy. (1/0388/09)20092011VEGAI. ČernýDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov a ich vplyv na efektívne využitie úrodového potenciálu a kvality produkcie poľných plodín v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja. (254/02170)20052006MVTSJ. MolnárováDCP FAaFR
Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite. (1/0359/14)20142016VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia. (1/2438/05)20052007VEGAJ. MolnárováDCP FAaFR
Rozvíjanie ekologickej a potravinovej bezpečnosti pri pestovaní oľných plodín v odlišných agroekologických podmienkach. (SK-MAD.00306)20072008APVVJ. MolnárováDCP FAaFR
Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach. (SK-HU-0007-08)20092010APVVJ. MolnárováDCP FAaFR
Sustainable land management system in order to obtain high and quality yields of crops included in a balanced crop rotation, using selected intensification measures. (1/0820/15)20152015VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín (1/0152/08)20082010VEGAJ. ŽemberyDCP FAaFR
The reaction of field crops on selected intensification factors and their adaptation to ongoing climate change (1/0848/16)2016--VEGAE. CandrákováDCP FAaFR
Vplyv klimatickej zmeny na pestovateľské systémy hlavných druhov poľných plodín z hľadiska ich výslednej produkcie a možnosti eliminácie jej negatívneho dopadu (1/0222/17)20172019VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Vplyv pestovateľských systémov, efektívnej a racionálnej výživy a hnojenia na kvantitu a kvalitu produkcie vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (1/0296/08)20082010VEGAL. MečiarDCP FAaFR
Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií. (1/4414/07)20072009VEGAR. PospišilDCP FAaFR
Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach2018--VEGAV. PačutaDCP FAaFR
Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny (55/02170)20012003VEGAR. PospišilDCP FAaFR
Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia. (1/1345/04)20042006VEGAR. PospišilDCP FAaFR
Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (VMSP-P-0063-09)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠR. PospišilDCP FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected