Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 34

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza produkčných a kvalitatívnych parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka (1/0818/16)20152019VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (1/0364/15)20152018VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Determinácia účinku faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní (1/0392/20)20202024VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Etologické a fyziologické následky produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu" (1/0717/12)20122014VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe selekčných indexov (109/02230)20032005APVTP. StrapákKŠZ FAPZ
Geneticko-plemenárske parametre v selekcii hospodárskych zvierat.20122015VEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Greenhouse gases and ammonia emissions from animal production buildings20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Hodnotenie produkčných a etologických parametrov zvierat s ohľadom na výživu, techniku a technológiu chovu (1/0462/10)20102011VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Hotnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie v selekčných indexoch (134/02230)20032005VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia obsahovej štruktúry predmetu a spracovanie vysokoškolskej učebnice Chov hovädzieho dobytka (024SPU-4/2020)20202022KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Inovácia štúdijného programu Hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní20172019KEGAM. HaloKŠZ FAPZ
Journal of Central European Agriculture20002003Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Kvalita červeného mäsa posudzovaná na základe profilu mastných kyselín, fyzikálno-chemických a technologických vlastností v závislosti od výživy a iných genetických a negenetických faktorov (1/0269/19)2019--VEGAM. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalita jahniat rôznych hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. MargetínKŠZ FAPZ
Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu (1/0493/12)20122015VEGAJ. MlynekKŠZ FAPZ
Measuring and Monitoring Farm Animal Welfare (COST 846 action)20012006COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Chov hovädzieho dobytka20182020KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Manažment a technológia chovu HZ (015SPU-4/2019)20192021KEGAK. VavrišínováKŠZ FAPZ
Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba (035SPU-4/2015)20152017KEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Participácia na vydávaní medzinárod. vedeckého časopisu "Journal of Central Europen Agriculture" v r. 2003 (81/02230)20032005rezerva vedy MŠ SRO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Smoothing Animal Welfare Science Capability in Europe (oc-2013-1-15400)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)P. JuhásKŠZ FAPZ
Specific support action Sustainable Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform20062008FP6P. JuhásKŠZ FAPZ
Sustainable animal health and welfare management system (FP7-KBBE-2013-7-single-stage)20132013FP7P. JuhásKŠZ FAPZ
The use of artificial insemination technology to achieve the optimal investment of arabian horses and to develop an elite horsebreed.20102012Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaM. HaloKŠZ FAPZ
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Variabilita hladín látok zodpovedných za kančí pach pri jedincoch plemena biela ušľachtilá na Slovensku. (APVV-19-0525)2020--Všeobecné výzvyP. JuhásKŠZ FAPZ
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Vyšľachtenie vysokovýkonného slovenského dobytka a biologicko-technická intenzifikácia chovu hovädzieho dobytka v trhových podmienkach Slovenska (VEGA A-41-03)19941996VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zlepšovaní produkčných vlastností hospodárskych zvierat (1/0724/16)2016--VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Využitie nových technických zariadení pri detekcii ruje a zmien zdravotného stavu plemenníc hovädzieho dobytka (1/0577/20)20202023VEGAP. StrapákKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie20042006VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZ
Zdroje kvality živočíšnej produkcie. (1/1329/04)20042006VEGAO. DebrecéniKŠZ FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý