Katedra výživy ľudí (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 25

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
M. Habánová
KVĽ FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie konzumentov
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KopčekováKVĽ FAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít2019
2023
OP Výskum a inovácie
M. Habánová
KVĽ FAPZ
Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení (KEGA 025SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Fatrcová ŠramkováKVĽ FAPZ
Identifikácia kritických antropometrických parametrov vo vzťahu k obezite a rizikovým zložkám potravinového reťazca (05-GA FAPZ SPU-19)20202022
GA FAPZ
KVĽ FAPZ
2018
2019
Granty nadácií
KVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MrázováKVĽ FAPZ
Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach (301-035SPU-4/2010)2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Koncepcia výučby nového predmetu Nutričné poradenstvo s orientáciou na prax a integráciou praktickej výučby (KEGA 007SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. GažarováKVĽ FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)
2018
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Overenie účinkov organického selénu a vitamínu E na kvalitu bravčového mäsa a jeho vplyv na vybrané klinicko-biochemické ukazovatele konzumentov (1/0760/14)2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KopčekováKVĽ FAPZ
Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia (1/2321/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. DaniškaKVĽ FAPZ
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)
2017
2018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
2017
2018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KVĽ FAPZ
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. LenártováKVĽ FAPZ
Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach (3/5082/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVĽ FAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HabánováKVĽ FAPZ
Výživa a životný štýl detí a adolescentov. (750/02380)20092010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. Fatrcová Šramková
KVĽ FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Habánová
KVĽ FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý