Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 26

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017GA SPUJ. KosibaKDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)20182021VEGAĽ. HujoKDaM TF
Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. (1/0462/09)20092011VEGAZ. TkáčKDaM TF
Environmentálne technológie a technika (044SPU-4/2014)20142016KEGAI. JanoškoKDaM TF
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov20172019KEGAZ. TkáčKDaM TF
Laboratórne skúšky a analýzy ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike (09-GA SPU-17)20172018GA SPUJ. KosibaKDaM TF
Modernizácia laboratória tepelnej techniky a tvorba metodík experimentov (029SPU-4/2019)20192021KEGAI. VitázekKDaM TF
Obsahová integrácia a diverzifijkácia vysokoškolského štúdia. (3/4087/06)20062008KEGAZ. TkáčKDaM TF
Optimalizácia sústavy "spaľovací motor, prevodové ústrojenstvo a trojbodový záves traktora" (1/0532/14)20142014VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. (028SPU-4/2019)20192021KEGAĽ. HujoKDaM TF
Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika. (3/7294/09)20092011KEGAZ. TkáčKDaM TF
Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia. (SK-PL-18-0041)20192020Bilaterálna spoluprácaĽ. HujoKDaM TF
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie (1/0370/15)20152015VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike20172019VEGAZ. TkáčKDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike. (1/0464/17)20172019VEGAZ. TkáčKDaM TF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy. (3/6431/08)20082010KEGAI. JanoškoKDaM TF
Špecializované laboratórium hydraulických mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej mobilnej techniky (KEGA 019SPU-4/2015)20152018KEGAĽ. HujoKDaM TF
Vplyv alternatívnych palív získaných z poľnohospodárskych produktov na parametre spaľovacieho motora a životné prostredie. (1/0214/08)20082010VEGAJ. JablonickýKDaM TF
Výskum fyzikálno-chemických vlastnosti bioodbúrateľnej kvapaliny aplikovanej pri simulácií prevádzkového zaťaženia v laboratórnych podmienkach20202021GA SPUJ. TulíkKDaM TF
Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov (1/0724/19)20192022VEGAR. MajdanKDaM TF
Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov (SK-CZ-2013-0200)20152015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení (1/0337/15)20152017VEGAĽ. HujoKDaM TF
Výskum využitia tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom sušiarenstve s posúdením ekologicko-technických dopadov. (1/0708/09)20092011VEGAI. VitázekKDaM TF
Výskum zefektívnenia ekologických aspektov prevádzkovania mobilnej a stacionárnej techniky v poľnohospodárstve. (1/3483/06)20062008VEGAZ. TkáčKDaM TF
Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie (1/0857/12)20122014VEGAZ. TkáčKDaM TFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý