Katedra fyziky (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 33

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vozárová
KF TF
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)
2016
2016
Bilaterálna spolupráca
V. VozárováKF TF
20122013
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Foster Academic Excellence: master program in Environmental and biosocial climatology and monitoring (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKKS TF
Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Rédl
KKS TF
Fruits and Vegetables Osmotic Drier Development (114-451-00565/2007)2007
2007
Bilaterálna spoluprácaKF TF
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)
2013
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky
20172017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Kubík
KF TF
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Kvalitatívne parametre biomateriálov (VEGA 1/0803/20)
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Kvalitatívne ukazovatele biomateriálov a fyzikálne charakteristiky
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Meranie a simulácia vplyvu fyzikálnych podmienok na biologický materiál (GA SPU I-98)
1998
2000Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
KF TF
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BožikováKF TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy (031SPU-4/2016)
2015
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Božiková
KF TF
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Razvoj osmotske sušare za voće i povrće (114-451-00565/2010)
2009
2010
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
Z. HlaváčováKF TF
Razvoj osmotske sušare za voće i povrće (114-451-00627/2005)20052005
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Razvoj osmotske sušare za voće i povrće (114-451-01404/2006)
2006
2006
Bilaterálna spoluprácaĽ. Kubík
KF TF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre (A-08-124-827-03)
1986
1990
Štátne programy výskumu a vývoja
Ľ. Kubík
KF TF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve (M - 3)
19911993VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KF TF
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológia spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore (023SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. GálikKZSBT TF
Využitie fyzikálnych metód a analýz pri hodnotení vybraných technologických charakteristík ekologických a minerálnych mazív a ich vzájomná komparácia
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. CsillagKF TF
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vozárová
KF TF
Využitie fyzikálnych vlastností pri hodnotení kvality biomateriálov
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. HlaváčováKF TF
Využitie informačných a komunikačných technológií v rámci predmetov teoretického základu za účelom zvýšenia efektívnosti a úspešnosti ich absolvovania študentami
2020--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Božiková
KF TF
Vývoj metód pre hodnotenie poľnohospodárskej techniky a materiálov z hľadiska technicko-ekologických požiadaviek (VEGA 1066/94)
1994
1996VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF TF
Vývoj metód pre hodnotenie vlastností poľnohospodárskych materiálov a ich interakcií s technickými prostriedkami (VEGA 1/4406/97)
1997
1999VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Kubík
KF TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý