Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 285

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Agrárne právo EÚ (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)20112014Jean MonnetA. BandlerováKPr FEŠRR
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonnetL. PalšováKPr FEŠRR
Agro-technologická inovatívna poradenská sieť pre farmárov na univerzitách v Uzbekistane a Azerbajdžane20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. SchwarczCIP FEŠRR
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému (FA0901 219/09)20092014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Aktuálne trendy v regionálnej a miestnej ekonomike20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. ZuzulováKEM FEŠRR
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaM. ValachKVS FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HúskaKVS FEŠRR
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaKE FEŠRR
Bezpečnosť potravín- Malé podniky, no globálny trh: úloha malých a rodinných podnikov pri bezpečnosti potravín a výživy (Horizont 2020, Sustainable Food Security)20152019Horizont 2020P. SchwarczKEP FEŠRR
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GadušKRBE FEŠRR
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. EliašováKE FEŠRR
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FEŠRR
Centrum excelentnosti pre európsku poľnohospodársku politiku (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)20182021Jean MonnetP. SchwarczFEŠRR
Centrum excelentnosti pre európsky agropotravinový reťazec (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022Jean MonnetP. SchwarczCIP FEŠRR
Centrum pre výskum potenciálu biomasy (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Duševné vlastníctvo v EÚ (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonnetJ. LazíkováKPr FEŠRR
Dynamizovanie mládeže pre sociálne inovácie20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. MarišováKPr FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. LazíkováKPr FEŠRR
Ekonomické a právne základy podnikania v agropotravinárstve (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonnetO. BeňušKPr FEŠRR
Ekonomické aspekty regionálneho rozvoja v špecifických oblastiach krajín V4 (21610402 )20162016Small Grants STOP!!!M. MarišFEŠRR
Ekonomické koncepty vodnej politiky EÚ- kritické hodnotenie a nové návrhy (OC-2017-1-22406)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
EKonomické koncepty vodnej politiky EÚ- kritické hodnotenie a nové návrhy (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Energetická politika krajín V4 v oblasti obnoviteľných zdrojov20152017Strategic GrantsE. MarišováKPr FEŠRR
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019GA FEŠRRL. KončekováKEM FEŠRR
Etnicka migrácia a štrukturálne zmeny na vidieku -- prípradová štúdia migrácie Slovákov z Vojvodiny20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
Európska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonnetL. PalšováKPr FEŠRR
Európska sieť pre podnikateľov v oblasti inteligentných technológií v poľnohospodárstve20202023Erasmus+ (ostatné)E. MarišováFEŠRR
Európska univerzita obchodu a podnikania (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022Multilaterárna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
Európsko-čínska sieť vyššieho výskumu v oblasti regenerácie pôdy a výroby potravín (101000547-1)20212026Horizont 2020 A. BandlerováFEŠRR
EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural Economics (2008-1745/001-001 CPT-USTRAN)20082012EU-US AtlantisA. BandlerováFEŠRR
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonnetP. SchwarczKEP FEŠRR
Finančné vzťahy v kontexte európskeho práva20162019Jean MonnetB. PavlíkováKPr FEŠRR
FORWARD NITRA 2014 - medzinárodná vedecká konferencia20142015Small Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu20072015Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HauptvoglKTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0420/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. HauptvoglKEM FEŠRR
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FázikováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Hodnotenie opatrení SPP prispievajúcich k jej hlavným cieľom (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019GA FEŠRRM. PrčíkKEM FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. ŠiškaKE FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (1/4416/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. DemoKTUR FEŠRR
Hodnotiaca štúdia implementácie Európskeho inovačného partnerstva20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčKEP FEŠRR
Hry aliancie medzi veľkými a malými podnikmi vo vidieckych regiónoch20182020Horizont 2020M. ChrenekováFEŠRR
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GadušKRBE FEŠRR
Identifikácia nových prístupov pre miestny, participatívny a udržateľný potravinársky výrobný model20152018Horizont 2020E. MarišováFEŠRR
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováKPr FEŠRR
Implementácia skúseností krajín V4 v rozvoji podnikania - šanca pre Ukrajinu (31510041)20152016Strategic GrantsA. BandlerováFEŠRR
Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredne veľkých mestách (SEP-210579659)20192024Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve a v práve životného prostredia v krajinách Latinskej Ameriky (618249-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Inovácia a posilnenie vzdelávacích kapacít v agrárnom práve v krajinách Latinskej Ameriky (609578-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Inovačná sieť zameraná na inkluzívne, zdravé a udržateľné potravinové systémy v mestských oblastiach pre všetkých (101000711)20212026Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (5/2017)20172019GA FEŠRRD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovatívne aspekty medzinárodného odborného vzdelávania vo vzťahu k požiadavkám trhu práce20142016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MarišKRR FEŠRR
Inovatívne vzdelávanie pre vidiecke inovácie20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. SchwarczFEŠRR
Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. MelichováKRR FEŠRR
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-FI1-ERA10-03634)20112011Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FeketeKEP FEŠRR
International Master of Science in Rural Development (2004-0018/001FRAME MUNB123)20042010Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development (2010-0114-R04-018/001)20102015Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
Internetové vzdelávanie pre udržateľný rozvoj20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. FehérKTUR FEŠRR
Inžiniersky program pre poľnohospodárskych technikov v agrosektore Uzbekistanu20152017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Jean Monnet Module: "European Union Business Law" (175785-LLP-1-SK-AJM-MO)20102013Jean MonnetJ. LazíkováKPr FEŠRR
Každodenný život v Európskej únii: Zlepšenie životných podmienok a ochrany ľudských práv v EÚ (621346-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-MODULE)20202023Jean MonnetK. ČechmánekFEŠRR
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)20152018Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)20162020Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov (SK-PL-2015-NEWPROJECT-6802)20162017Bilaterálna spoluprácaA. FehérKTUR FEŠRR
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu (420/2017/SPU)20172018Zmluva o dieloO. RoháčikováDFEŠRR FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. BalážováKVS FEŠRR
Krátke dodávateľské reťazce a ich úloha v rozvoji vidieckych oblastí v krajinách V4 (21810395)20182019Standard Grants STOP!!!N. FlorišCIP FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. FázikováKRR FEŠRR
Kultúrne dedičstvo vinárstva a gastronómie (CUWIGA)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Kvalita potravín pre Európu (2018-1-SK01-KA203-046363)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Kvalitné potraviny pre Európu (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20192022Jean MonnetA. BandlerováFEŠRR
Kvalitné potraviny pre Európu (619971-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20202023Jean MonnetA. BandlerováFEŠRR
Kvantifikácia vybraných indikátorov ekosystémových služieb reprezentatívnych typov trávnych porastov pre stanovenie politických cieľov a stratégií v prospech slovenskej spoločnosti (APVV-18-0235)20192023APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRB. ŠiškaKE FEŠRR
Learning EU at Schools: "European Integration in Slovak Schools" (357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS)20122013Jean MonnetĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde (1/0708/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. MarišováKPr FEŠRR
Lokalizačné faktory a ich priestorový vplyv na rozmiestnenie malých a stredných podnikov (MSP) na príklade Slovenskej a Českej republiky (1/0375/17)20172018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. IlkováKPr FEŠRR
Lužné lesy v dolnom toku Váhu a návrh ich revitalizácie (0756/06150)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. KotrlaKE FEŠRR
Manažment a ochrana pôdnych zdrojov (SORMAC)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Manažment a ochrana pôdy ako zdroja (SORMAC)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Manažment územných samospráv (018SPU-4/2015)20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ValachKVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (030SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Mapovanie a predvídanie kapacít výskumu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva20062007FP6A. BandlerováKPr FEŠRR
Medzinárodná konferencia doktorandov "YR NET": Sociálne, ekonomické a právne aspekty rozvoja regiónov20112011Small Grants STOP!!!E. BalážováKVS FEŠRR
Medzinárodná spolupráca univerzít v oblasti ochrany pôdy v Európskych a Ázijských krajinách (561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP)20152019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováDFEŠRR FEŠRR
Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidieka (159611-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA1-EPQR)20152019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidieka20182021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidieka (610590-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA1-JMD-MOB)20192022Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
Medzinárodný inžiniersky program v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárskej ekonomiky v EÚ a Kórejskej republike (501/2015/SPU)20152018Bilaterálna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
Metanizácia.20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Miestny, zelený a udržateľný cestovný ruch ako nástroj ochrany prírody a krajiny (REGTOUR)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Mládežnícke permakultúrne záhrady - Permakultúra je fajn!20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Model poľnohospodárskych združení v krajinách v4 - nová perspektíva pre konkurencieschopnosť Moldavska20152016Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Modelovanie procesov produkcie a konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0775/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného Slovenska (1/1220/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. JurekováKE FEŠRR
Modelový vývoj pre rýchlejšiu reakciu vysokých škôl na potreby trhu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. MarišováCIP FEŠRR
Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály20172021Interreg EuropeE. MarišováFEŠRR
Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu (1/0650/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MSCF-CT-2005-029522)20062010FP6A. BandlerováKPr FEŠRR
Modernizácia miestnej územnej samosprávy20192021OP Ľudské zdrojeJ. BereseckáKRR FEŠRR
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore20152017Granty nadáciíM. FázikováKRR FEŠRR
Najvhodnejšie riadenie environmentálnych zdrojov pre udržateľnú budúcnosť20152017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníE. MarišováFEŠRR
Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónov20172021InterregA. BandlerováFEŠRR
Nástroj riadenia pre zlepšenie a ochranu európskych vidieckych regiónov (PGI05436)20182022InterregA. BandlerováFEŠRR
Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine (1/0866/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. ŠiškaKE FEŠRR
Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (2012-1-SK1-LEO05-04199)20122015Leonardo da VinciP. SchwarczCIP FEŠRR
Nové paradigmy vo výkone verejnej správy v krajinách V420142017Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja (047SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach20162016Bilaterálna spoluprácaM. FázikováKRR FEŠRR
Odrodová podmienenosť produkčného potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska (1/0942/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0803/2015)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. PalšováKPr FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0220/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. PalšováKPr FEŠRR
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. KrajčírováKÚ FEM
Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcí20162018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. MarišováKPr FEŠRR
Organization of the photo contest, the aim of which is to illustrate the special form of work in our everyday lives (21210299)20122013Small Grants STOP!!!P. OtepkaKTUR FEŠRR
Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ (1/3769/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. MarišováKPr FEŠRR
Podnikanie a právne prostredie potravinárskeho priemyslu v EÚ20172020Jean MonnetO. BeňušFEŠRR
Podpora manažmentu tradičnej štruktúry a funkcií kultúrnej krajiny a udržateľného využitia ekosystémových služieb pomocou tradičných ekologických poznatkov na Slovensku (1/0404/20)20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. FehérKEM FEŠRR
Podpora praktických zručností poznávania a hodnotenia prvkov a javov prírodného prostredia pri výučbe nových a aktualizovaných predmetov biologicko-ekologického základu prvého stupňa programu environmentálny manažment20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. EliašováKEM FEŠRR
Podpora regionálneho rozvoja a inovácií (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)20152018Granty nadáciíE. MarišováFEŠRR
Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii -- PromoBio20112014EC Tender (Tender Európskej komisie)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v Strednej Európe20152017Strategic GrantsE. MarišováFEŠRR
Podporme strednú, východnú a západnú Európu prostredníctvom nadnárodných miestnych akčných skupín (21730313)20182018Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Poľnohospodárska a environmentálna politika EÚ (učebnica a e-learningový systém v anglickom jazyku) (025SPU-4/2015)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SchwarczKEP FEŠRR
Poľnohospodárske politiky EÚ20142017Jean MonnetP. SchwarczKEP FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK-SRB-0029-09)20102011Bilaterálna spoluprácaZ. JurekováKE FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK - SRB-0029-09)20102011APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVZ. JurekováKE FEŠRR
Posilnenie kompetencií stredoázijských univerzít v oblasti poľnohospodárskej politiky so zameraním na ochranu životného prostredia a hospodárenie s pôdou (561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. SchwarczFEŠRR
Posilnenie poľnohospodárskeho poradenského systému v krajinách V4Ep- Európsky integrovaný model pre EaP20152017Flagship projekt STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity v rámci znalostného trojuholníka vo vidieckych oblastiach20172018Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáKRR FEŠRR
Posilňovanie programov bezpečnosti potravín, (opätovné) vzdelávania, povedomia a postupov v troch stredoázijských krajinách (KG, TJ, UZ)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. SchwarczFEŠRR
Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováKPr FEŠRR
Potenciál synergie zmierňovania klimatickej zmeny a plnenia ekosystémových služieb udržateľným manažmentom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku (POSYLA)20192024APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVB. ŠiškaKEM FEŠRR
Potraviny, zdravie a právo20152015Jean MonnetP. SchwarczCIP FEŠRR
Potravové preferencie škodcov repy cukrovej (Beta vulgaris provar. Altissima) - nosánika Lixus subtilis (Coleoptera: Curculionidae) a štítnatca Cassida nebulosa (Coleoptera: Chrysomelidae). (721/06160)20062006GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TóthováFEŠRR
Pôdna politika EU - Cesta k udržateľnej Európe (542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO)20132016Jean MonnetA. BandlerováFEŠRR
Právne a ekonomické aspekty organizácií poľnohospodárskych výrobcov vo svete20192020Medzinárodné projekty (ostatné)J. LazíkováKPr FEŠRR
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)20182018Štátne objednávky výskumu a vývojaE. BalážováKVS FEŠRR
Prevádzkové praktiky v oblasti obnoviteľnej energie20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiek (APVV-14-0505 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. MarišováKPr FEŠRR
Priestorové aspekty podnikania v poľnohospodárstve (1/0197/19)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LazíkováKPr FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PapcunováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PapcunováKVS FEŠRR
Príprava nových kapacít pre EŠIF1 (ITMS 301011T906)20182018Granty nadáciíO. RoháčikováFEŠRR
Prístup EÚ k verejnej správe20152015Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
Prístupy EÚ k verejnému manažmentu20162019Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
      Prístupy EÚ k verejnému manažmentu20172019Jean MonnetM. BumbalováKVS FEŠRR
Produkčný potenciál genotypov rýchlorastúcich energetických drevín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/0890/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. DemoKTUR FEŠRR
Program Baltickej univerzity19952017Granty nadáciíA. FehérCIP FEŠRR
Program integrovaného manažmentu sucha20132015Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)P. BielekKTUR FEŠRR
Rámcová zmluva o hodnoteniach opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu vyváženého územného rozvoja20162019Granty nadáciíI. TakáčKEP FEŠRR
Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného Balkánu20162016Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováCIP FEŠRR
Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného Balkánu (585666-EPP-1-2017-RS-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. BandlerováFEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. MandalováKPr FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (1/0767/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. ŠiškaKEM FEŠRR
Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy20152016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. MarišováFEŠRR
Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy. (SK-SRB-2013-0031)20152016Bilaterálna spoluprácaE. MarišováKPr FEŠRR
Rizikové faktory potravinového reťazca - európska dimenzia (611428-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-PROJECT)20192020Jean MonnetA. BandlerováFEŠRR
Rozšírenie databázy alternatívnych zdrojov biomasy vhodných na produkciu bioplynu (15/2019)20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. GiertlKRBE FEŠRR
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov20162017Bilaterálna spoluprácaJ. JarábkováKRR FEŠRR
Rozvoj holistického prístupu k zlepšeniu kvality pitnej vody pri súčasnej podpore poľnohospodárskych systémov bez poškodenia verejného zdravia (728020-1)20162020Horizont 2020D. HúskaFEŠRR
Rozvoj ľudských zdrojov mimovládnych organizácií (SKHU/1902/4.1/061)20202021InterregE. MarišováFEŠRR
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015OP Ľudské zdrojeA. BandlerováFEŠRR
Rozvoj socialistických priemyselných pamiatok pre účely cestovného ruchu - IHST20152016Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS20162019Horizont 2020D. HúskaKVS FEŠRR
Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS (21710151)20172018Standard Grants STOP!!!M. ValachKVS FEŠRR
Rozvojové vzdelávanie pre vysokoškolské komunity a európsku mládež v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce (EUROP-EYD 2015)20142017EuropeAidA. BandlerováFEŠRR
Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú Európu (SEP-210526355)20192019Horizont 2020J. GadušKRBE FEŠRR
Sieť na podporu udržateľného pôdneho manažmentu (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)20152018Jean MonnetA. BandlerováCIP FEŠRR
Sieť programov vidieckeho turizmu (CIII-SK-0505-07-1617)20102018CEEPUSE. MarišováKPr FEŠRR
Sieť vidieckeho turizmu a kultúrneho dedičstva v Dunajskom regióne20142015Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Slovenská mládež a jej budúcnosť vo svetle Spoločnej poľnohospodárskej politiky (101000453)20202021EC Tender (Tender Európskej komisie)P. SchwarczFEŠRR
Slovenská poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej republiky (0757/06110)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. PalšováKPr FEŠRR
Smart-up! (21830049)20192020Visegrad+ GrantsL. PalšováFEŠRR
Spoločné európske doktorandské štúdium v oblasti inovatívnych riešení na podporu výziev vidieka20172021Horizont 2020A. BandlerováFEŠRR
Spoločné európske doktorandské štúdium zamerané na vplyv inovácií na vidiecke oblasti20182021Horizont 2020A. BandlerováFEŠRR
Spolupráca v rámci historickej Jantárovej cesty - globálne povedomie20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)20202020Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy20162016Jean MonnetL. PalšováKPr FEŠRR
Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)20172018Jean MonnetL. PalšováFEŠRR
Stredoeurópska iniciatíva na ochranu pôdy20152015Jean MonnetA. Bandlerová
Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sciences in Russia (530397-Tempus-1-2012-1-SK-TEMPUS_SMHES)20122015TempusE. MarišováFEŠRR
Support for farmers cooperatives (11/LEI0053-30-CE-0395921/00-42)20102012EC Tender (Tender Európskej komisie)A. BandlerováKPr FEŠRR
Špecifiká verejnej správy a rozvojových politík v krajinách EÚ a V 420062007Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky (1/4649/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BandlerováKPr FEŠRR
Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK (539/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloA. BandlerováFEŠRR
Technická podpora na založenie polnohospodarskeho poradenskeho systemu20162018EC Tender (Tender Európskej komisie)A. FehérFEŠRR
Teoretické a praktické aspekty krátkych dodávateľských reťazcov vo vysokoškolskom vzdelávaní (2017-1-SK01-KA203-035333)20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. FlorišFEŠRR
Teoretické a praktické aspekty krátkych dodávateľských reťazcov vo vysokoškolskom vzdelávaní (2018-1-PL01-KA203-050664)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. FlorišCIP FEŠRR
Training on European standards for ecological agricultural production (2006-BG/06/B/F/PP-166012)20062008Leonardo da VinciA. BandlerováKPr FEŠRR
Transatlantic empowering the skills, knowledge and knowhow in teaching and learning bio energy entrepreneurship (2010-2649/001-001-CPT EU-CAN TEP)20102013EU-CanadaE. MarišováFEŠRR
Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republike (SK-CN-2017-0010)20182019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. BandlerováFEŠRR
Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republike20162017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. BandlerováFEŠRR
Transverzálne podnikateľské zručnosti pre oblasť bezpečnosi potravín20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováKPr FEŠRR
Trh s nehnuteľnosťami v Európskej únii20192020Medzinárodné projekty (ostatné)J. LazíkováKPr FEŠRR
Tvorba a implementácia TLP (TeachingLearning-Practising) modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomiky (022TUKE-4/2018 )20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. MarišováKPr FEŠRR
Tvorba centrálnej databázy na európskej úrovni pre vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva (HU/05/B/F/PP-170018)20052009Všeobecné výzvyM. DemoKTUR FEŠRR
Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe (001UCM-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. SchwarczováFEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ValachKVS FEŠRR
Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016Granty nadáciíM. ChrenekováKRR FEŠRR
Udržateľný manažment kultúrnej krajiny (SUMCULA)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Udržateľný manažment kultúrnej krajiny (SUMCULA) (2017-1-SE01-KA203-034570)20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. FlorišFEŠRR
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (APVV-14-0512)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. FázikováKRR FEŠRR
Usmerňujúce metodiky pre inovatívne vzdelávanie a vyučovanie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Územná politika obcí k podpore udržateľného rozvoja vidieckých komunít (4/2017)20172020GA FEŠRRM. MarišKRR FEŠRR
Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy (1/0357/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LazíkováKPr FEŠRR
Vedecký a technologický pokrok vo výskume agroenergie: integrovaný prístup vo výrobe obnoviteľnej energie podľa kritérií udržateľnosti (FP7-REGPOT-2011-1 STAR-AGROENERGY)20112015FP7A. FehérKTUR FEŠRR
Verifikácia environmentálnych a socioekonomických podmienok využitia fytoenergetiky v regiónoch na Slovensku (3/2017)20172019GA FEŠRRM. KotrlaKRBE FEŠRR
Verifikácia využívania rýchlorastúcich drevín na výrobu biopalív (11-GA SPU-17)20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. GiertlKRBE FEŠRR
Vidiecky cestovný ruch a kultúrno-historická sieť v Podunajsku20152016Granty nadáciíE. MarišováFEŠRR
Vidiek v krajinách východnej Európy- Vyšehrádska skupina 25 rokov po transformácii20152016Standard Grants STOP!!!A. BandlerováDFEŠRR FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji (1/0775/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach (1/0607/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FázikováKRR FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0876/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TakáčKEP FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.20172019GA FEŠRRĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv štrukturálnych fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na konkurencieschopnosť subjektov v poľnohospodárstve a celkový rozvoj vidieckej krajiny (0741/06140)20082009GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. SchwarczKEP FEŠRR
Vplyv vlastníckych a nájomných vzťahov na stabilitu podnikania na poľnohospodárskej pôde vo vybraných regiónoch SR. (1/2570/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. IlkováFEŠRR
Vplyv združovania poľnohospodárskych podnikov a fariem cez odbytové organizácie výrobcov na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora (1/0872/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SchwarczKEP FEŠRR
Vŕba košíkárska (Salix viminalis L.) pestovaná v dlhodobom poľnom experimente na ornej pôde v teplej agro-klimatickej makrooblasti SR ako obnoviteľný rozdoj energie20102011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Vybrané aspekty hospodárskej politiky a jej dopady na podnikateľské prostredie v podmienkach Slovenskej Republiky (11-GASPU-2018, I-18-006-00)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. KováčikKEP FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok Západoslovenskej nížiny na Záhorí pre 3 odrody energetickej vŕby rodu Salix (DBA/ZM/09/01/103 č.121/2009/SPU)20092012Zmluvný a zákazkový výskumM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo udržateľných lignocelulóznych zdrojov (0131-07)20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok južného Slovenska pre 5 švédskych odrôd a 9 variant rýchlorastúcej vŕby rodu Salix (37/2007/SPU)20072012Zmluvný a zákazkový výskumM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum produkčných charakteristík a modelovanie procesov konverzie biomasy vybraných energetických drevín a bylín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0738/16)20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (90/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum vplyvu prepravnej plynovodnej siete na produkčný potenciál pôd a úrod vybraných poľnohospodárskych plodín (102/2009/SPU)20092012Štátne objednávky výskumu a vývojaM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TF
Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdy20142015Standard Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdy (21630209)20172017Standard Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Vyšehradská iniciatíva k ochrane pôdy (21730276)20182018Standard Grants STOP!!!L. PalšováFEŠRR
Vytváranie základov pre rozvoj programov doktorandského štúdia v oblasti obehového hospodárstva20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Vytvorenie Slovensko - Maďarskej cezhraničnej spolupráce v rozvoji eko-energetického cestovného ruchu a zvyšovanie povedomia v spotrebe obnoviteľných zdrojov energie20172017InterregP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroje nergie (Popol ako hnojivo) (VMSP-P-0035-09)20092011Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-14-0698)20152019Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-15-0509)20162016Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanie20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ValachKVS FEŠRR
Vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ (545730-EM-1-2013-1-NL-ERA MUNDUS-EMA21)20132018Erasmus MundusN. FlorišCIP FEŠRR
Základňa pre obsahovú integráciu praktických zručností poznávania a hodnotenia prvkov a procesov prírodného prostredia do predmetov prvého stupňa nového študijného programu environmentálny manažment (037SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. EliašováKE FEŠRR
Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológií20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Zavádzanie vzdelávacej metódy problem-based learning do odbornej prípravy expertov v oblasti manažmentu životného prostredia a poľnohospodárskych technológií20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Zavedenie noriem EÚ v Moldavsku: cesta k novému modelu spolupráce a plánovania20142014Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Zlepšenie kvality spoločného inštitucionálneho vzdelávania na vysokých školách v Tadžikistane (609791-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. SchwarczFEŠRR
Zlepšenie prístupu a využitia informácií verejného sektora20052007Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb (2/7132/27)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. EliášKE FEŠRR
Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorov20172021Všeobecné výzvyA. BandlerováKPr FEŠRR
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe20092010Leonardo da VinciE. MarišováKPr FEŠRR
24 hodín s EÚ (PO2012/121BTS)20132013EC Tender (Tender Európskej komisie)M. FiľaKEP FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý