Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

Stav
Název
Od
Do
Druh
GarantPracoviště
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov
2018
2018
Zmluva o dielo
KSaVB TF
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Findura
KSaVB TF
2016
2017Bilaterálna spolupráca
KSaVB TF
20092013
OP Výskum a inovácie
V. RatajKSaVB TF
20062008
Interreg
KSaVB TF
Complex renewable energetic, cooperation model in a Hungarian region and zhree Slovakian counties (HUSK /0801/2.1.2/0214)
2009
2010
Interreg
J. MagaKSaVB TF
Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management
20182018
Visegrad Grants
P. FinduraKSaVB TF
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. MacákKSaVB TF
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Findura
KSaVB TF
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu
2012
2015
Všeobecné výzvyKSaVB TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jobbágy
KSaVB TF
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Findura
KSaVB TF
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
IMPROVING SOIL USE EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE CEREAL AND VEGETABLE CROP PRODUCTION IN THE EU AND CHINA
2020
--
Horizont 2020
J. Galambošová
KSaVB TF
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Jobbágy
KSaVB TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019
Všeobecné výzvy
J. GalambošováKSaVB TF
Machinery induced compaction of agricultural soil and mitigation strategies in the Danube Region (CASEE BOKU Wien)
2015
2016
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
L. NozdrovickýKSaVB TF
Mechanization and Energy use in selected arable farms in Central and South Eastern Europe (CASEE)
2012
2013
Flagship Grants
L. NozdrovickýKSaVB TF
ntegrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)20072009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Priestorovo diferencovaná výživa pšenice ozimnej dusíkom na báze merania multispektrálnej indukovanej fluorescencie
2013
2017Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Spracovanie a využitie fytomasy kukurice ako netradičného energetického zdroja20202020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KSaVB TF
2016
2019
Horizont 2020
KSaVB TF
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. Žitňák
KS TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo.
2019
2023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.20192022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
V. RatajKSaVB TF
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (TP 31046 PIB 100 724 720)
2011
2015
Granty nadácií
KSaVB TF
Úsporné technológie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby (APVT- 99 - 033 204)
2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. SimoníkKSaVB TF
Vplyv environmentálnych aspektov pôsobenia techniky na elimináciu degradačných procesov v agrotechnológiách pestovania poľných plodín (1/0786/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Findura
KSaVB TF
2008
2009Zmluva o dielo
KSaVB TF
Vplyv podmienok pozberovej úpravy a skladovania kukurice na kvalitu produktu20202020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KSaVB TF
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov (SK-CZ-2013-0200)20152015Bilaterálna spoluprácaKSaVB TF
Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky (APVV18-0165)
2019
2022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KSaVB TF
Výskum vplyvu využívania technológie CTF na procesy vodnej erózie pôdy
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KSaVB TF
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSaVB TF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácií vody hydromelioračnou sústavou (APVT 26 - 015 002)
2004
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. SimoníkKSaVB TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý