Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 38

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dielo
KSaVB TF
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)
2016
2017Bilaterálna spoluprácaKSaVB TF
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.2009
2013
OP Výskum a inovácie
KSaVB TF
Complex model of energetic utilization of biomass in North-Hungarian Region, Nitra-, Banska Bystrica-, Košice counties with cross border cooperation (ITMS č. 14420100021)2006
2008
Interreg
J. MagaKSaVB TF
Complex renewable energetic, cooperation model in a Hungarian region and zhree Slovakian counties (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010
Interreg
J. MagaKSaVB TF
Creating a platform to adress the techniques used in agriculture and economic groundwater management
20182018
Visegrad Grants
P. FinduraKSaVB TF
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KSaVB TF
20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Findura
KSaVB TF
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu2012
2015
Všeobecné výzvy
KSaVB TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jobbágy
KSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Findura
KSaVB TF
20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Findura
KSaVB TF
IMPROVING SOIL USE EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE CEREAL AND VEGETABLE CROP PRODUCTION IN THE EU AND CHINA
2020
--Horizont 2020 J. GalambošováKSaVB TF
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSaVB TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019
Všeobecné výzvy
J. GalambošováKSaVB TF
Machinery induced compaction of agricultural soil and mitigation strategies in the Danube Region (CASEE BOKU Wien)
2015
2016
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KSaVB TF
2012
2013
Flagship GrantsL. Nozdrovický
KSaVB TF
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSaVB TF
Priestorovo diferencovaná výživa pšenice ozimnej dusíkom na báze merania multispektrálnej indukovanej fluorescencie
2013
2017
Všeobecné výzvyKSaVB TF
Spracovanie a využitie fytomasy kukurice ako netradičného energetického zdroja20202020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KSaVB TF
2016
2019
Horizont 2020
J. Galambošová
KSaVB TF
Technika a technológie zberu energetických plodín (SK-CZ- 0110-07)
2008
2009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. Žitňák
KS TF
Training of farmers V4 in techniques for environmental protection and soil water management. (22020162)20202022Visegrad Grants
KSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo.
2019
2023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.2019
2022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KSaVB TF
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (TP 31046 PIB 100 724 720)
2011
2015
Granty nadáciíP. Findura
KSaVB TF
2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KSaVB TF
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Vplyv granulometrického zloženia priemyselných hnojív na kvalitu práce rozhadzovača20082009Zmluva o dieloM. MacákKSaVB TF
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. AngelovičKSaVB TF
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. JobbágyKSaVB TF
20152015Bilaterálna spoluprácaP. Findura
KSaVB TF
Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky (APVV18-0165)
2019
2022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Findura
KSaVB TF
Výskum vplyvu využívania technológie CTF na procesy vodnej erózie pôdy
2020
--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KSaVB TF
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Macák
KSaVB TF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácií vody hydromelioračnou sústavou (APVT 26 - 015 002)
20042005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. SimoníkKSaVB TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý