Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 37

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov20182018Zmluva o dieloJ. ĎuďákKSaVB TF
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.20092013OP Výskum a inovácieV. RatajKSaVB TF
Efektívne využitie satelitnej navigácie v systéme presného poľnohospodárstva. (748/03140)20092010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. MacákKSaVB TF
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu20122015Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy s využitím modulárneho systému štúdia a stavby študijných plánov (036SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien20152019Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŽitňákKSaVB TF
Komplexný kooperačný model energetiky obnoviteľných zdrojov troch slovenských krajov a jedného maďarského regiónu (HUSK /0801/2.1.2/0214)20092010InterregJ. MagaKSaVB TF
Kooperačný model komplexného energetického využitia biomasy jedného maďarského a troch slovenských krajov (ITMS č. 14420100021)20062008InterregJ. MagaKSaVB TF
Kreatívne technické riešenia v poľnohospodárstve pri hospodárení s podzemnou vodou20182018Visegrad GrantsP. FinduraKSaVB TF
Mechanizácia a využívanie energie na vybraných poľnofarmách v strednej a juhovýchodnej Európe (CASEE)20122013Flagship GrantsL. NozdrovickýKSaVB TF
Priestorovo diferencovaná výživa pšenice ozimnej dusíkom na báze merania multispektrálnej indukovanej fluorescencie20132017Všeobecné výzvyJ. GalambošováKSaVB TF
Spracovanie a využitie fytomasy kukurice ako netradičného energetického zdroja20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. KrištofKSaVB TF
Technika a technológie zberu energetických plodín (SK-CZ- 0110-07)20082009Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. ŽitňákKS TF
Udržateľná rastlinná produkcia v Európe prostredníctvom zlepšeného obrábania pôdy, optimalizácie operácií a prispôsobených pestovateľksých systémov20162019Horizont 2020J. GalambošováKSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo.20192023APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVV. RatajKSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.20192022APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. RatajKSaVB TF
Úsporné technológie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby (APVT- 99 - 033 204)20052007APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. SimoníkKSaVB TF
Utláčanie poľnohospodárskej pôdy spôsobené technikou a stretégie eliminujúce zhutnenie pôdy v Dunajskom regióne (CASEE BOKU Wien)20152016Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)L. NozdrovickýKSaVB TF
Vplyv environmentálnych aspektov pôsobenia techniky na elimináciu degradačných procesov v agrotechnológiách pestovania poľných plodín (1/0786/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
Vplyv granulometrického zloženia priemyselných hnojív na kvalitu práce rozhadzovača20082009Zmluva o dieloM. MacákKSaVB TF
Vplyv podmienok pozberovej úpravy a skladovania kukurice na kvalitu produktu20202020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. AngelovičKSaVB TF
Výskum efektívnosti pestovania poľnej plodiny s podporou priestorovo diferencovaného zavlažovania (VEGA 1/0407/11)20112012VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JobbágyKSaVB TF
Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov (SK-CZ-2013-0200)20152015Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky (APVV18-0165)20192022APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. FinduraKSaVB TF
Výskum vplyvu využívania technológie CTF na procesy vodnej erózie pôdy2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. GalambošováKSaVB TF
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKSaVB TF
ZLEPŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA PÔDY PRE UDRŽATEĽNÚ PRUKCIU OBILNÍN A ZELENINY V EU A ČÍNE2020--Horizont 2020 J. GalambošováKSaVB TF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácií vody hydromelioračnou sústavou (APVT 26 - 015 002)20042005APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. SimoníkKSaVB TF
Zvyšovanie kvality traktorov a mobilných systémov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, ochranu pôdy a životného prostredia (TP 31046 PIB 100 724 720)20112015Granty nadáciíP. FinduraKSaVB TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý