Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

Stav
Názov
Od
Do
DruhGarantPracovisko
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve2019
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KZSBT TF
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. Kováč
KZSBT TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Opáth
KZSBT TF
20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZSBT TF
20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TF
Minimalizácia rizík faktorov prostredia v objektoch živočíšnej produkcie (1/0575/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. Karandušovská
KZSBT TF
Na ceste k excelentnému výskumu hospodárskych zvierat - environmentálna interakcia
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov (1/0809/16)20162016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Progresívne spôsoby ochladzovania pre zlepšenie pohody dojníc a zníženie environmentálnej záťaže (1/0790/19)
20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie v poľnohospodárstve, zdroje na jeho reprodukcie a obnovu (HZ č. 007/1999 - projekt č. 2736)19992001Zmluvný a zákazkový výskumŠ. KováčKZSBT TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie
2020
2020Horizont 2020 KZSBT TF
Spoločné pracovisko výskumu procesov produkcie biomasy, jej energetického využitia a vývoja aplikačných zariadení2017
2017
OP Výskum a inovácie
KZSBT TF
Štúdium obalových materiálov a ich vplyv na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín (VEGA 1/4437/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Zeman
KZSBT TF
1997
1999
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TF
Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice (Projekt č. 011SPU-4/2014)
2014
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZSBT TF
Transformácia vzdelávania odborníkov záchranných služieb v kontexte „Priemysel 4.0“
2020--
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LendelováKZSBT TF
Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológia spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore (023SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. GálikKZSBT TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KarasKZSBT TF
20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Opáth
KZSBT TF
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. MihinaKZSBT TF
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Š. Kováč
KZSBT TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch
2014
2015
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
R. Gálik
KZSBT TF
2011
2014
FP7
Š. Mihina
KZSBT TF
20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSaVB TF
Vzdelávanie v oblasti biohospodárstva. Európska perspektíva20192019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Š. MihinaKZSBT TF
2003
2005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý