Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 66

Stav
Názov
OdDoDruhGarantPracovisko
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Čimo
KBaH FZKI
Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístup
2017
2017
Akcia Rakúsko - SlovenskoKBaH FZKI
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaH FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)20142014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
2018
2018MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
2013
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
D. IgazKBaH FZKI
2019
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
20182019
Bilaterálna spolupráca
E. Aydin
KBaH FZKI
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. AydinKBaH FZKI
Biouhlie ako možnosť trvalo udržateľného riadenia zdrojov (Cost TD1107 )20122016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. HorákKBaH FZKI
2020
2024
Všeobecné výzvy
KBaH FZKI
20212024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. HorákKBaH FZKI
2014
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. HorákKBaH FZKI
2020
2023Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
2016
2020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaH FZKI
Environmentálne benefity aplikácie biouhlia do pôdy (Orthic Luvisol)2015
2015
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KBaH FZKI
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia2019
2019
CEEPUS
E. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. Aydin
KBaH FZKI
2019
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita
2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
E. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita
2019
2019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. Aydin
KBaH FZKI
Európska platfoma pre charakterizovanie systémov častíc
2018
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaH FZKI
2020
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
E. AydinKBaH FZKI
Financovanie adaptačných opatrení na dopady klimatickej zmeny v podmienkach poľnohospodárstva SR. (1/0734/21)
20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF FEM
2014
2014MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)J. Horák
KBaH FZKI
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny - učebnica (aj pre dištatančné vzdelávanie ) (003SPU-4/2012)20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Igaz
KBaH FZKI
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Aydin
KBaH FZKI
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. AntalKBaH FZKI
Interaktívne topografické pieskovisko20182019Granty nadáciíKBaH FZKI
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ČimoKBaH FZKI
Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácie (2/0040/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaH FZKI
Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní (APVV-15-0082)
2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRD. IgazKBaH FZKI
Manažment melioraných kanálov ako multifunkčných prvkov v ekologickej sieti poľnohospodárskych ekosystémov Dunajského regiónu.
2017
2019
InterregKBaH FZKI
2013
2013
Granty nadácií
KBaH FZKI
2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. AydinKBaH FZKI
Návrh agroklimatickej rajonizácie rastlinnej výroby na Slovensku v podmienkach meniacej sa klímy (1/4427/07)
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
2018
2020
Horizont 2020
E. Aydin
KBaH FZKI
2018
2019
OP Kvalita životného prostredia
KKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)2019
2021
OP Kvalita životného prostredia
KBaH FZKI
Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí. (1/0319/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Igaz
KBaH FZKI
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu. (0139-10)
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaH FZKI
Spájanie európskeho výskumu prepojiteľnosti (krajinných štruktúr) (Cost Action ES 1306)20142018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaH FZKI
Stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a ich následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie v podmienkach Slovenskej republiky. (1/0314/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny (LIFE CLIMWATER)2020
2024
Medzinárodné projekty (ostatné)KBaH FZKI
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
E. AydinKBaH FZKI
Trvalo udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a na Ukrajine
2017
2018
Standard Grants STOP!!!
KBaH FZKI
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
Virtuálna krajina (KEGA 005SPU-4/2020)20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Tárník
KBaH FZKI
Vplyv abiotických faktorov prostredia a biotických faktorov (hypovirulencia, odolnosť k chorobám) na výskyt a šírenie rakoviny kôry spôsobenej hubou Cryphonectria parasitica pri gaštane jedlom na Slovensku (2/0145/14)
20142017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
Vplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov (N2O, CO2), kvalitu pôdy a úrody plodín na poľnohospodárskych pôdach Podunajskej nížiny ( VEGA 1/0604/16)20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Horák
KBaH FZKI
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. IgazKBaH FZKI
Vplyv biouhlia na fyzikálne vlastnosti a emisie skleníkových plynov z orných pôd
2013
2013
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
J. Horák
KBaH FZKI
Vplyv biouhlia na transport a retenciu vody v poľnohospodársky využívanej pôde (2/0013/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaH FZKI
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKI
2016
2016Small Grants STOP!!!KBaH FZKI
Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy
2017
2021
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaH FZKI
Základné výpočty v krajinárstve a záhradnictve (042SPU-4/2014)2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MaderkováKBaH FZKI
2014
2014
Granty nadácií
E. AydinKBaH FZKI
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. AntalKBaH FZKI
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaH FZKILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý