Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. Paulen
KOVV FZKI
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. PintérKOVV FZKI
Biology, Biotechnology and Food Sciences2019--
CEEPUS
KOVV FZKI
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností (023SPU-4/2016)2016
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Š. Ailer
KOVV FZKI
20162017Bilaterálna spoluprácaJ. MezeyKOVV FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOVV FZKI
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mezey
KOVV FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v odbore záhradníctvo aplikáciou ekologických abiotických faktorov (Projekt č. 008SPU-4/2018)
2018
2018
Granty nadáciíJ. Jedlička
KOVV FZKI
Internacionalizácia vzdelávania a tvorba nových učebných textov v jazyku anglickom pre akreditovaný študijný program "International master of horticulture science (IMHS)" a pre program Erasmus
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KOVV FZKI
KEGA (016SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOVV FZKI
2007
2009
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KOVV FZKI
Medzinárodná spolupráca krajín Vyšehrádskej štvorky - II. etapa, pri aplikovaní testovej batérie V4 do praxe a jej modifikácia pre potreby súčasných hasičov
2019
2020
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KOVV FZKI
Moderné technologické postupy pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (024SPU-4/2014)20142014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mezey
KOVV FZKI
Možné dôsledky meniacej sa klímy na produkčné ukazovatele viniča hroznorodého v podmienkach Slovenska (1/3465/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOVV FZKI
Možnosti využitia volumetrického časticového sampléra proti najvýznamnejším hubovým ochoreniam ovocných drevín a viniča hroznorodého. (1/0728/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOVV FZKI
Možnosti zvyšovania obsahu bioaktívnych látok v plodoch ovocných rastlín a viniča hroznorodého modifikáciou niektorých technologických postupov pestovania a spracovania. (1/0504/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mezey
Overenie inovatívneho technologického postupu čírenia a stabilizácie ovocných štiav, hroznového muštu a vína s využitím vybraných extraktov bioaktívnych látok na báze polyfenolov s cieľom znižovania obsahu alergénov vo finálnych produktoch (APVV-14-0455)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRJ. Mezey
KOVV FZKI
Podpora manažmentu tradičnej štruktúry a funkcií kultúrnej krajiny a udržateľného využitia ekosystémových služieb pomocou tradičných ekologických poznatkov na Slovensku (1/0404/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEM FEŠRR
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)
2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KOVV FZKI
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (1/0767/17)2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Šiška
KEM FEŠRR
Signalizácia a manažment ochrany proti vybraným škodcom z rodu Grapholitha a Cydia s využitím nových biologických spôsobov ochrany v systémoch trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (SK-BG-2013-0008)
20142015Bilaterálna spolupráca
KOVV FZKI
Strategies to Improve the Qualification of Hotel Restaurant Catering Staff on Food Safety, Hygiene Practices
2020--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
M. KačániováKOVV FZKI
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli (1/0180/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováKOVV FZKI
Testovanie účinnosti prípravku Stercosul na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre záhradníckych plodín (NI/1-314/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
J. Mezey
KOVV FZKI
2017
2017
Bilaterálna spolupráca
J. Jedlička
KOVV FZKI
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZaKA FZKI
VEGA (01/0157/14)
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOVV FZKI
2019
--
Dotácie samosprávnych krajov SRK. Halászová
KOVV FZKI
2020
2024
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KOVV FZKI
Vypracovanie projektu Mestského ovocného sadu v Nitre. (O-18-104/0400-05)
2018
2018
Zmluva o dielo
J. MezeyKOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre Biskupský úrad v Nitre. (O-19-104/0400-06)
2019
2019
Zmluva o dielo
KOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre obec Rohožník (50/2019/621)
2019
2020
Zmluva o dielo
KOVV FZKI
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jedlička
KOVV FZKI
Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísad (SK-BY-RD-19-0014)
2019
2022
Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKOVV FZKI
Zmeny zložiek systému ovocného sadu v podmienkach aplikácie opatrení proti nepriaznivým abiotickým faktorom. (1/1094/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KOVV FZKI
2018
2020
OP Ľudské zdroje
DFZKI FZKI
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti (KA202-99ABBF20)
2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. Kačániová
KOVV FZKILegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý