Katedra zeleninárstva (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 36

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠlosárKZ FZKI
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok ( "1/0617/20")20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. AndrejiováKZ FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
"Európska sieť na podporu výskumu karotenoidov a ich aplikácie v agro - potravinárstve a medicíne" (COST Action CA15136)20152020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. GolianKZ FZKI
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Komplexný výskum mulčovacích fólií pre poľnohospodárske aplikácie (APVV-0279-12)20132016Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Kvitnúce jazero20192019Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Mechanizmy zvyšovania produkčného potenciálu a kvality záhradníckych plodín (1/4416/97)19971999VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (VEGA 1/0087/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Menej známe druhy zelenín, LAKR a jedlých húb: nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín20162016Visegrad GrantsI. MezeyováKZ FZKI
MushROOM20192020Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Nové možnosti využívania húb človekom20192020Program rozvoja vidieka SR 2014-2020M. GolianKZ FZKI
Oddychová zóna (1679/2018/Prim.)20182018Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Overenie možnosti pestovania ibišteka jedlého a ačokči v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na úrodu a kvalitu ich produkcie20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠlosárKZ FZKI
Podpora výučby pri hodnotení kvality záhradníckych produktov20182019Rozvojové projektyM. GolianKZ FZKI
Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture"20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture" (036SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Prezervácia antioxidačných a senzorických vlastností vybraných záhradníckych plodín v technologickom procese výroby štiav (1/0542/18 )20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. MezeyováKZ FZKI
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. HegedűsováKZ FZKI
Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch (038SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu zeleninárstvo20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. AndrejiováKZ FZKI
Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlinách (SK-CZ-2013-0210)20142015Bilaterálna spoluprácaM. ŠlosárKZ FZKI
Vplyv výživy na obsah bioaktívych látok vo vybraných druhoch záhradníckych plodín (SK-PL-18-0028)20192020Bilaterálna spoluprácaA. AndrejiováKZ FZKI
Výskum vplyvu diferencovanej výživy na tvorbu úrody a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch zeleniny (VEGA 1/0168/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Využitie energetických rastlín pri remediácií poľnohospodárskych pôd (VEGA 1/0318/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Využitie menej známych druhov záhradníckych plodín na výrobu potravín so zvýšeným obsahom bioaktívnych látok (VEGA 1/0507/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ŠlosárKZ FZKI
Využitie potencionálu záhradníckych plodín na zvyšovanie produkcie úžitkovej biomasy (1/7668/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. UherKZ FZKI
Využitie remediačných technológií v pestovaní zdravotne nezávadných záhradníckych plodín (VEGA 1/0015/13)20132014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Vývoj remediačných technológií na dlhodobo kontaminovaných pôdach (APVV-0194-12)20132017Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Záhradnícke praktikum – podpora profesijných kompetencií u študentov odboru Záhradníctvo s potenciálnym dopadom na záhradnícku produkciu v Slovenskej republike (043SPU-4/2019)20192019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. GolianKZ FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý