Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 92

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)
20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
N. Lukáč
KFŽ FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat2001
2001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)P. MassanyiKFŽ FBP
20172018Bilaterálna spoluprácaE. Tvrdá
KFŽ FBP
20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)2018
2018
Bilaterálna spoluprácaP. Massanyi
KFŽ FBP
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Bacterial profiles of animal ejaculates and their impact on the structural integrity and functional activity of spermatozoa (CRP ICGEB)
2021
2023
Granty nadácií
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
P. Chrenek
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)
20162018
Interreg Central Europe
KFŽ FBP
20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)
2013
2017Všeobecné výzvyKFŽ FBP
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KolesárováKFŽ FBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)
1996
1998
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Valent
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. JamborKFŽ FBP
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)
2016
2018
Interreg Central Europe
A. Kolesárová
KFŽ FBP
2010
2011
Bilaterálna spolupráca
M. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. CapcarováKFŽ FBP
Food, health and law
2015
2015Jean MonnetP. SchwarczCIP FEŠRR
Health-promoting potential of polyphenol-rich fruit extracts
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
A. KolesárováKFŽ FBP
Heavy metals and life quality of animals and humans in Visegrad countries.
2017
2018Standard Grants STOP!!!KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
2014
2017
Tempus
P. Massanyi
KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)20132017Tempus
CIP FEŠRR
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“
20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KováčikKFŽ FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro
2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov
2019
2020
Granty nadácií
KFŽ FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks2020
--
Horizont 2020 KFŽ FBP
Innovation in Reproductive Science and Technology
2019
2021
Erasmus MundusKFŽ FBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiKFŽ FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Bulla
KFŽ FBP
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
KFŽ FBP
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Massanyi
KFŽ FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kolesárová
KFŽ FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)2016
2017
Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
2015
2015Erasmus Mundus
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TvrdáKFŽ FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KováčikKFŽ FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmi a mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?20152019Všeobecné výzvyKFŽ FBP
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (APVV-18-0312)20192023
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému
20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. TokárováKFŽ FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
20202024Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Nuevas estragedias reproductivas en la maduración ovocitaria y producción de embriones de alpaca in vitro
2019
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFŽ FBP
20182022Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”
2020--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity (OC-2018-2-23292)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Production of high added value bioactive animal feed ingredients by lactic fermentation of agrofarm biomass in combination with olive mill, winnery and dairy wastes
2015
2015
Horizont 2020
P. Massanyi
KFŽ FBP
Protective effects of Vitamin C against testicular toxicity and carcinogenesis induced by endocrine disruptors (CRP/SVK18-02)
2019
2021
Granty nadácií
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
A. Kolesárová
KFŽ FBP
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Rescate, proliferacion y diferenciación de células madre espermatogoniales de alpaca posdescongelamiento2017
2017
Granty nadáciíP. Massanyi
KFŽ FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Reunion of European Xenotransplantation Research
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. KolesárováKFŽ FBP
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiKFŽ FBP
Řízení procesů environmentální a ekonomické optimalizace chovu skotu v podmínkách ČR
20202023
Zmluva o dielo
P. MassanyiKFŽ FBP
SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)KBaB FBP
SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE2020--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. KolesárováKFŽ FBP
2020
2024
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Transcriptomic response of spermatozoa to oxidative stress (CRP/SVK16-02)20172019Granty nadáciíKFŽ FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)
2010
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021
Všeobecné výzvy
B. Gálik
KVZ FAPZ
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
20142015
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)20092010
Bilaterálna spolupráca
N. Lukáč
KFŽ FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
N. Lukáč
KFŽ FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
KFŽ FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018
2018
2018
Small Grants STOP!!!P. MassanyiKFŽ FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý