Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 82

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)20162020Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001GA SPUP. MassanyiKFŽ FBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)20172018Bilaterálna spoluprácaE. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)20122014VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaP. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)20162018KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023VEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)20132015VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)20162019VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)19961998VEGAM. ValentKFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)20182020KEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca2020--GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“2020--GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)20152017KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie20192021Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky20162018KEGAJ. BullaKFŽ FBP
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)20172019KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)20182020KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)20162018KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)20202022KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)20152015Erasmus MundusP. MassanyiKFŽ FBP
Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied (009SPU-4/2018)20182020KEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)20122014KEGAJ. KováčikKFŽ FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?20152019Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení (1/0266/20)20202023VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (APVV-18-0312)20192023Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému20192020GA SPUK. TokárováKFŽ FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)20192022VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli (APVV-19-0243)20202024Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro20192019Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov (APVV-17-0261)20182022Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite (OC-2018-2-23292)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Potraviny, zdravie a právo20152015Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)20192020GA SPUT. SlaninaKFŽ FBP
Protektívny účinok vitamínu C proti testikulárnej toxicite a karcinogenéze spôsobenej endokrinnými disruptormi (CRP/SVK18-02)20192021Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)20192020Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Renálne ochorenie pri obezite a cukrovke (OC-2018-2-23557)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČR20202023Zmluva o dieloP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)20082010VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)20052007VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/9080/02 )20022004VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Strategické využitie princípov syntetickej biológie pri včasnej detekcii a prevencii neprirodzenej kapacitácie spermií (APVV-19-0420)20202024Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Ťažké kovy a kvalita zdravia živočíchov a človeka v krajinách Vyšehradskej skupiny20172018Standard Grants STOP!!!N. LukáčKFŽ FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)20112013VEGAJ. BullaKFŽ FBP
Transkriptomická odpoveď spermií voči oxidatívnemu stresu (CRP/SVK16-02)20172019Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)20102011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)20162020Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek20162019VEGAA. KalafováKFŽ FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií20142015Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)20092010Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Výroba bioaktívnych zložiek krmív s vysokou pridanou hodnotou mliečnou fermentáciou agrofarmovej biomasy v kombinácii s olivovým mlynom, vinárskymi a mliekarenskými odpadmi20152015HorizontP. MassanyiKFŽ FBP
Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe (Interreg Central Europe- Call 1)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID20142015Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie (VEGA 1/0539/18)20182021VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení20172017Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Zdraviu prospešný potenciál ovocných extraktov bohatých na polyfenoly20192022Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu (OC-2018-2-23601)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 201820182018Small Grants STOP!!!P. MassanyiKFŽ FBPLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý