Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 50

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015Granty nadáciíKHaBP FBP
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MaršálkováKHaBP FBP
2017
2021
Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín2020
--
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Golian
KHaBP FBP
Bioekenomická výučby v Európskej perspektíve (OC-2018-2-23397)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)
20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Bobková
KHaBP FBP
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
20172022
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KGŠR FAPZ
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)2015
2015
OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
J. GolianKHaBP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive
2016
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. AngelovičováKHaBP FBP
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)
2019
2020
Granty nadáciíĽ. Belej
KHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva
2019
2020Bilaterálna spoluprácaJ. Golian
KHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo regiónov (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)
2018
2020
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)KHaBP FBP
20172020
Všeobecné výzvy
KMO FEM
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - kultúrne dedičstvo s potenciálom funkčnej potraviny (#21910116)
2019--
Visegrad Grants
KHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - poklad zvaný "funkčná potravina" (21810168)
2019
2020
Visegrad Grants
R. ŽidekKHaBP FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)
2015
2019
Všeobecné výzvy
M. Angelovičová
KHaBP FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyĽ. Belej
KHaBP FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III
2014
2015
OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
2013
2016
Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania (007SPU-4/2017 )2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)
2020
2023
OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Technologické diverzifikačné systémy pre bezodpadové spracovanie vedľajších výrobných zvyškov z ovocia: od odpadu k novej hodnote
2020
--
Horizont 2020 M. Fikselová
KHaBP FBP
Učenie neučením
2019
2019
Granty nadácií
KHaBP FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KHaBP FBP
VISEGRAD AGRICULTURE2015
2015
Standard Grants STOP!!!
Ľ. BelejKHaBP FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)
2008
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Vypracovanie štruktúry aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (3/7255/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. ŽidekKHaBP FBP
Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Ľ. Belej
KHaBP FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)2016
2019
Všeobecné výzvy
P. Zajác
KHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. ZajácKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov (APVV-14-0328)
2015
2019
Všeobecné výzvy
P. ZajácKHaBP FBP
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Golian
KHaBP FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý