Katedra chémie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 43

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
2019
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠnircKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)
20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)20172018Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
2012
2013
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvyKCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyKCH FBP
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)
2014
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)
2006
2008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Tomáš
KCH FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely (1/0139/17)2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. VollmannováKCH FBP
Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou (1/0456/12)20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Musilová
KCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Vollmannová
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)
2012
2013
Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (014SPU-4/2013)
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2019
2020Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Hegedűsová
KZ FZKI
2019
2019Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. VollmannováKCH FBP
20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Musilová
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Lidiková
KCH FBP
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)
2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Lidiková
KCH FBP
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Výskum zaťaženosti poľných a lesných ekosystémov ortuťou v oblastiach s antropogénnou kontamináciou abiotických zložiek a hodnotenie rizika jej vstupu po potravového reťazca človeka (1/0630/13)
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry (APVV-14-0583)
2015
2019
Všeobecné výzvyT. TóthKCH FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.
20182019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. ŠnircKCH FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý