Katedra chémie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 43

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. ŠnircKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bajčan
KCH FBP
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)
2017
2018Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
20142015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
2012
2013
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)
2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou
2015
2019
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Vollmannová
KCH FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2020Všeobecné výzvy
KCH FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Árvay
KCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Stanovič
KCH FBP
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Árvay
KCH FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ÁrvayKCH FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
1999
2001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Musilová
KCH FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BajčanKCH FBP
Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely (1/0139/17)2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Musilová
KCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015Bilaterálna spoluprácaJ. Lidiková
KCH FBP
20122013
Bilaterálna spolupráca
J. MusilováKCH FBP
20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Hegedűsová
KZ FZKI
2019
2019
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)
2012
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LidikováKCH FBP
2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok (1/0177/17)2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MusilováKCH FBP
Výskum zaťaženosti poľných a lesných ekosystémov ortuťou v oblastiach s antropogénnou kontamináciou abiotických zložiek a hodnotenie rizika jej vstupu po potravového reťazca človeka (1/0630/13)20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov (APVV-15-0285)
2016
2020
Všeobecné výzvy
KCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.
2018
2019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Šnirc
KCH FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý