Katedra chémie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 43

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.20192020GA SPUM. ŠnircKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)20112013VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)20122014VEGAD. BajčanKCH FBP
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)20172018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd20162018VEGAT. TóthKCH FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)20142016VEGAA. VollmannováKCH FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010VEGAJ. TomášKCH FBP
Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely (APVV-15-0275)20162020Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)20172019VEGAT. TóthKCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)20172020VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGAJ. BystrickáKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGAJ. BystrickáKCH FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGAT. TóthKCH FBP
Mapovanie rizikových prvkov v pôdach a v biote environmentálne zaťažených území (1/0591/18)20182021VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)19992001VEGAJ. TomášKCH FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)20192022VEGAJ. MusilováKCH FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)20172019KEGAD. BajčanKCH FBP
Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely (1/0139/17)20172020VEGAA. VollmannováKCH FBP
Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou (1/0456/12)20122015VEGAJ. MusilováKCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)20092011VEGAA. VollmannováKCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)20142015Bilaterálna spoluprácaJ. BystrickáKCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. MusilováKCH FBP
Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (014SPU-4/2013)20132015KEGAT. TóthKCH FBP
Produkcia ovocia pri faktoroch bioptického stresu (SK-SRB-18-0030)20192020Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGAA. HegedűsováKZ FZKI
Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík (SK-SRB-18-0038)20192019Bilaterálna spoluprácaJ. ÁrvayKCH FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)20062008VEGAA. VollmannováKCH FBP
Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (015SPU-4/2016)20162018KEGAJ. MusilováKCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)20122015VEGAJ. TomášKCH FBP
Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi. (VEGA 1/0290/14)20142016VEGAJ. BystrickáKCH FBP
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGAJ. BystrickáKCH FBP
Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok (1/0177/17)20172020VEGAJ. MusilováKCH FBP
Výskum zaťaženosti poľných a lesných ekosystémov ortuťou v oblastiach s antropogénnou kontamináciou abiotických zložiek a hodnotenie rizika jej vstupu po potravového reťazca človeka (1/0630/13)20132015VEGAT. TóthKCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov (APVV-15-0285)20162020Všeobecné výzvyT. TóthKCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry (APVV-14-0583)20152019Všeobecné výzvyT. TóthKCH FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.20182019GA SPUM. ŠnircKCH FBPLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý