Katedra mikrobiológie (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 71

Stav
NázevOdDo
Druh
GarantPracoviště
" Cost-effective, resource efficient, safe and eco-friendly insects for Europe ". (OC-2018-2-23460 )2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
" International Bioenterprise Education and Research ". (OC-2018-2-23186)2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Kačániová
KMi FBP
A European NetwokFor Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence On Foods and Food Processing Environments (FA 1202)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)KMi FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
M. KačániováKMi FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)
20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Maková
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)
2020
--
Všeobecné výzvyKMi FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems (CA 16110 )2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Medo
KMi FBP
20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Effect of two different type of compost and mineral fertlizer on selected soil properties.
2014
2014Small Grants STOP!!!S. Javoreková
KMi FBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)20202023APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. Andrejiová
KZ FZKI
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Barta
KMi FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. Javoreková
KMi FBP
FA1405 - Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production
2014
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. Horská
KMO FEM
Fostering university-enterprise cooperation for food industry development / FIDE
2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Fostering university-enterprise cooperation in the field of winemaking20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKMi FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KVD FAPZ
2019
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Kačániová
KMi FBP
Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlín (SK-SRB-2016-0026)20172018Bilaterálna spoluprácaKMi FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. HlebaKMi FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kačániová
KMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Hleba
KMi FBP
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)20152019
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Z. MaškováKMi FBP
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)
2017
2020
Všeobecné výzvy
KMO FEM
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
20162017
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MedoKMi FBP
Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan2013
2016
Tempus
M. KačániováKMi FBP
Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)2013
2016
TempusM. KačániováKMi FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 2622022011520112014
OP Výskum a inovácie
M. Kačániová
KMi FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)20162017
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
2013
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
KMi FBP
20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (015SPU-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)
2016
2017
Horizont 2020
KMi FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Príprava didaktických prostriedkov pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii (022SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)2016
2020
Všeobecné výzvyM. Barta
KMi FBP
Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa
2016
2021
Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. KačániováKMi FBP
Strategy for Internationalisation to Rapid Institutional Development in Uzbek Universities
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. Kačániová
KMi FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)
2016
2020
Všeobecné výzvy
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Synthesis, modeling, physico-chemical and biological properties of organic compounds and the corresponding metal complexes
2012
2014
Granty nadáciíM. Kačániová
KMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
M. Kačániová
KMi FBP
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. KňazovickáKTKŽP FBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)2017
2021
Všeobecné výzvy
M. Kačániová
KMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík2020
2022
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMi FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)
20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Wine production laboratory
2017
2018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. KačániováKMi FBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)
2020
2024
Všeobecné výzvyS. JavorekováKMi FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyKMi FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončený
zamítnutý