Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 67

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc20182022Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)20152017KEGAJ. Maková
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)20172019VEGAS. JavorekováKMi FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)20062008VEGAS. JavorekováKMi FBP
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo2019--CEEPUSM. KačániováKMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)20052007KEGAS. JavorekováKMi FBP
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)20172021Všeobecné výzvyJ. MedoKMi FBP
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)20202023VEGAS. JavorekováKMi FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGAM. KačániováKMi FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018VEGAS. JavorekováKMi FBP
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018VEGAM. BartaKMi FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. JavorekováKMi FBP
Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravín (FA 1202)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlín (SK-SRB-2016-0026)20172018Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie20152017KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)20112013KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)20202022KEGAS. JavorekováKMi FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)20202022KEGAL. HlebaKMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)20172019KEGAM. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)20122014KEGAM. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)20082010KEGAS. JavorekováKMi FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)20172019KEGAJ. MakováKMi FBP
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)20182020KEGAL. HlebaKMi FBP
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)20152019Všeobecné výzvyS. JavorekováKMi FBP
Kontrola pre človeka patogénnych mikroorganizmov v systémoch rastlinnej produkcie (CA 16110 )20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
"Medzinárodné vzdelávanie a výskum biopodnikov". (OC-2018-2-23186)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)20092011VEGAS. JavorekováKMi FBP
Mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby (SK-PL-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)20192022VEGAJ. MedoKMi FBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane20132016TempusM. KačániováKMi FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)20162016KEGAJ. MakováKMi FBP
"Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu". (OC-2018-2-23460 )20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 2622022011520112014OP Výskum a inovácieM. KačániováKMi FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. MedoKMi FBP
Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. KačániováKMi FBP
Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDE2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (013SPU-4/2014)20132016KEGAD. TančinováKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Mykológia a Potravinárska mykológia (KEGA 015SPU-4/2018)20182020KEGAD. TančinováKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (015SPU-4/2015)20152017KEGAD. TančinováKMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)20162018KEGAS. JavorekováKMi FBP
Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v biodiverzite pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét (1/0476/13)20132015VEGAS. JavorekováKMi FBP
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)20162017HorizontM. KačániováKMi FBP
Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín (SK-SRB-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)20162020Všeobecné výzvyM. BartaKMi FBP
Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa20162021Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. KačániováKMi FBP
Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitách20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. KačániováKMi FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexov20122014Granty nadáciíM. KačániováKMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli (APVV-18-0331)20192023Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli20202023VEGAM. KačániováKMi FBP
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)20172018GA SPUV. KňazovickáKTKŽP FBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)20172021Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)20202022KEGAJ. MakováKMi FBP
Vplyv dvoch rozdielnych kompostov a minerálneho hnojiva na vybrané pôdne vlastnosti.20142014Small Grants STOP!!!S. JavorekováKMi FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)20142016VEGAM. KačániováKMi FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)2020--VEGAD. TančinováKMi FBP
Využitie trojstrannej interakcie medzi rastlinami, mikroorganizmami a článkonožcami na zlepšenie ochrany rastlín a ich produkcie20142019COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísad (SK-BY-RD-19-0014)20192022Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Wine production laboratory20172018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Zdravá výživa zvierat prostredníctvom nanoherbalových aplikácií: skúmanie pomocou technológií omics ". (OC-2018-2-23424)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky20162020Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti (KA202-99ABBF20)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBPLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý