Katedra ekológie (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 16

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaKE FEŠRR
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)20192021VEGAM. EliašováKE FEŠRR
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)20102011VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGAP. EliášKE FEŠRR
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019Granty nadáciíL. KončekováKE FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Kvantifikácia vybraných indikátorov ekosystémových služieb reprezentatívnych typov trávnych porastov pre stanovenie politických cieľov a stratégií v prospech slovenskej spoločnosti (APVV-18-0235)20192023APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠB. ŠiškaKE FEŠRR
Lužné lesy v dolnom toku Váhu a návrh ich revitalizácie (0756/06150)20092010GA SPUM. KotrlaKE FEŠRR
Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného Slovenska (1/1220/12)20122014VEGAZ. JurekováKE FEŠRR
Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine (1/0866/10)20102011VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK-SRB-0029-09)20102011Bilaterálna spoluprácaZ. JurekováKE FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK - SRB-0029-09)20102011APVTZ. JurekováKE FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (VEGA 1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Základňa pre obsahovú integráciu praktických zručností poznávania a hodnotenia prvkov a procesov prírodného prostredia do predmetov prvého stupňa nového študijného programu environmentálny manažment (037SPU-4/2019)20192021KEGAM. EliašováKE FEŠRR
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb (2/7132/27)20072009VEGAP. EliášKE FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý