Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 30

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
KRR FEŠRR
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)
2011
2011
Štátne objednávky výskumu a vývojaKRR FEŠRR
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)
2015
2015
Zmluva o dielo
M. FázikováKRR FEŠRR
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)
2018
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRR FEŠRR
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRR FEŠRR
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)
2010
2010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováKRR FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKRR FEŠRR
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
2009
2010
Štátne objednávky výskumu a vývoja
KRR FEŠRR
Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu (1/0650/20)
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ChrenekováKRR FEŠRR
Modernizácia miestnej územnej samosprávy
2019
2021
OP Ľudské zdrojeKRR FEŠRR
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)2019
2019
Zmluva o dielo
KRR FEŠRR
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
2015
2017
Granty nadácií
M. Fáziková
KRR FEŠRR
Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja (047SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ChrenekováKRR FEŠRR
20162016Bilaterálna spoluprácaM. FázikováKRR FEŠRR
Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity v rámci znalostného trojuholníka vo vidieckych oblastiach20172018
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
J. Beresecká
KRR FEŠRR
Regionálna dynamika vývoja sídiel na Slovensku (1/0092/21)
2021
--VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MarišKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. FázikováKRR FEŠRR
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KRR FEŠRR
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov20162017
Bilaterálna spolupráca
J. JarábkováKRR FEŠRR
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)20202020
Zmluva o dielo
KRR FEŠRR
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016
Granty nadácií
M. Chreneková
KRR FEŠRR
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (APVV-14-0512)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. FázikováKRR FEŠRR
Územná politika obcí k podpore udržateľného rozvoja vidieckých komunít (4/2017)
2017
2020
GA FEŠRR
KRR FEŠRR
Virtuálny obraz regiónu cestovného ruchu (1/0752/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Beresecká
KRR FEŠRR
Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach (1/0607/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Zdieľanie poznania aktérov znalostného trojuholníka a inovatívne formy vo výučbe predmet Marketing cestovného ruchu (038SPU4/2021-)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý