Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 27

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FázikováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MarišKRR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. MelichováKRR FEŠRR
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováKRR FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. FázikováKRR FEŠRR
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu (1/0650/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Modernizácia miestnej územnej samosprávy20192021OP Ľudské zdrojeJ. BereseckáKRR FEŠRR
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore20152017Granty nadáciíM. FázikováKRR FEŠRR
Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja (047SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach20162016Bilaterálna spoluprácaM. FázikováKRR FEŠRR
Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity v rámci znalostného trojuholníka vo vidieckych oblastiach20172018Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky20082010APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVM. FázikováKRR FEŠRR
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov20162017Bilaterálna spoluprácaJ. JarábkováKRR FEŠRR
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)20202020Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016Granty nadáciíM. ChrenekováKRR FEŠRR
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (APVV-14-0512)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. FázikováKRR FEŠRR
Územná politika obcí k podpore udržateľného rozvoja vidieckých komunít (4/2017)20172020GA FEŠRRM. MarišKRR FEŠRR
Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach (1/0607/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FázikováKRR FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý