Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 22

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGAM. FázikováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18)20182020VEGAJ. BereseckáKRR FEŠRR
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)20182021VEGAM. MarišKRR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)20182020VEGAK. MelichováKRR FEŠRR
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGAM. ChrenekováKRR FEŠRR
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováKRR FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly20112014APVTM. FázikováKRR FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. FázikováKRR FEŠRR
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore20152017Granty nadáciíM. FázikováKRR FEŠRR
Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja (047SPU-4/2018)20182020KEGAM. ChrenekováKRR FEŠRR
Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach20162016Bilaterálna spoluprácaM. FázikováKRR FEŠRR
Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity v rámci znalostného trojuholníka vo vidieckych oblastiach2017--Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVTM. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky20082010APVTM. FázikováKRR FEŠRR
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov20162017Bilaterálna spoluprácaJ. JarábkováKRR FEŠRR
Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016Granty nadáciíM. ChrenekováKRR FEŠRR
Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach (1/0607/10)20102011VEGAM. FázikováKRR FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý