Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 42

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému (FA0901 219/09)20092014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0803/18)20182020VEGAM. HauptvoglKTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGAM. HauptvoglKTUR FEŠRR
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019= neznámý =M. PrčíkKTUR FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (1/4416/07)20072009VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-FI1-ERA10-03634)20112011Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Internetové vzdelávanie pre udržateľný rozvoj20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. FehérKTUR FEŠRR
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)20152017VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov (SK-PL-2015-NEWPROJECT-6802)20162017Bilaterálna spoluprácaA. FehérKTUR FEŠRR
Kultúrne dedičstvo vinárstva a gastronómie (CUWIGA)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Manažment a ochrana pôdy ako zdroja (SORMAC)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Manažment a ochrana pôdy ako zdroja (SORMAC)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Metanizácia.20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Miestny, zelený a udržateľný cestovný ruch ako nástroj ochrany prírody a krajiny (REGTOUR)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Modelovanie procesov produkcie a konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0775/17)20172017VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Odrodová podmienenosť produkčného potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska (1/0942/12)20122014VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Organization of the photo contest, the aim of which is to illustrate the special form of work in our everyday lives (21210299)20122013Small GrantsP. OtepkaKTUR FEŠRR
Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii -- PromoBio20112014EC Tender (Tender Európskej komisie)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Prevádzkové praktiky v oblasti obnoviteľnej energie20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Produkčný potenciál genotypov rýchlorastúcich energetických drevín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/0890/10)20102011VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Produkčný potenciál rôznych genotypov rýchlorastúcich energetických drevín a bylín v pôdnoekologických podmienkach južného Slovenska (1/0792/11)20102012VEGAM. PrčíkKTUR FEŠRR
Produkčný potenciál rôznych genotypov rýchlorastúcich energetických drevín a bylín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska20112012VEGAM. PrčíkKTUR FEŠRR
Program integrovaného manažmentu sucha20132015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaP. BielekKTUR FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál2017--VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Tvorba centrálnej databázy na európskej úrovni pre vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva (HU/05/B/F/PP-170018)20052009Všeobecné výzvyM. DemoKTUR FEŠRR
Udržateľný manažment kultúrnej krajiny (SUMCULA)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Udržateľný manažment kultúrnej krajiny (SUMCULA) (2017-1-SE01-KA203-034570)2017--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Vedecký a technologický pokrok vo výskume agroenergie: integrovaný prístup vo výrobe obnoviteľnej energie podľa kritérií udržateľnosti (FP7-REGPOT-2011-1 STAR-AGROENERGY)20112015FP7A. FehérKTUR FEŠRR
Vŕba košíkárska (Salix viminalis L.) pestovaná v dlhodobom poľnom experimente na ornej pôde v teplej agro-klimatickej makrooblasti SR ako obnoviteľný rozdoj energie20102011GA SPUP. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok Západoslovenskej nížiny na Záhorí pre 3 odrody energetickej vŕby rodu Salix (DBA/ZM/09/01/103 č.121/2009/SPU)20092012podnikateľská činnosťM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo udržateľných lignocelulóznych zdrojov (0131-07)20082010APVTM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok južného Slovenska pre 5 švédskych odrôd a 9 variant rýchlorastúcej vŕby rodu Salix (37/2007/SPU)20072012podnikateľská činnosťM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum produkčných charakteristík a modelovanie procesov konverzie biomasy vybraných energetických drevín a bylín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny20162016VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum vplyvu prepravnej plynovodnej siete na produkčný potenciál pôd a úrod vybraných poľnohospodárskych plodín (102/2009/SPU)20092012štátne objednávky výskumu a vývojaM. DemoKTUR FEŠRR
Vytvorenie Slovensko - Maďarskej cezhraničnej spolupráce v rozvoji eko-energetického cestovného ruchu a zvyšovanie povedomia v spotrebe obnoviteľných zdrojov energie20172017InterregP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie domáceho prírodného produktu Siagra vyrobeného na báze diatomitov na zvýšenie produkčného potenciálu pôdy (APVV-0337-12)20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. BielekKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroje nergie (Popol ako hnojivo) (VMSP-P-0035-09)20092011Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-14-0698)20152019Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-15-0509)20162016Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie teórie hromadnej obsluhy a inteligentných metód pri modelovaní optimálnej kapacity závlahových sústav20142015Bilaterálna spoluprácaD. HúskaKVS FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý