Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 37

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktivovanie halofytov - od génov po ekosystému (FA0901 219/09)20092014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGAM. HauptvoglKTUR FEŠRR
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019Granty nadáciíM. PrčíkKTUR FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (1/4416/07)20072009VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Inovatívny manažment a multifunkčné využívanie tradičných výmladkových lesov - odpoveď na budúce ekologické, ekonomické a sociálne výzvy v sektore európskeho lesníctva (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-FI1-ERA10-03634)20112011Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Internetové vzdelávanie pre udržateľný rozvoj20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. FehérKTUR FEŠRR
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)20152017VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov (SK-PL-2015-NEWPROJECT-6802)20162017Bilaterálna spoluprácaA. FehérKTUR FEŠRR
Kultúrne dedičstvo vinárstva a gastronómie (CUWIGA)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Manažment a ochrana pôdnych zdrojov (SORMAC)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Manažment a ochrana pôdy ako zdroja (SORMAC)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Metanizácia.20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Miestny, zelený a udržateľný cestovný ruch ako nástroj ochrany prírody a krajiny (REGTOUR)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Modelovanie procesov produkcie a konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0775/17)20172020VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Odrodová podmienenosť produkčného potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska (1/0942/12)20122014VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Organization of the photo contest, the aim of which is to illustrate the special form of work in our everyday lives (21210299)20122013Small Grants STOP!!!P. OtepkaKTUR FEŠRR
Podpora regionálnych iniciatív v bioenergii -- PromoBio20112014EC Tender (Tender Európskej komisie)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Prevádzkové praktiky v oblasti obnoviteľnej energie20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Produkčný potenciál genotypov rýchlorastúcich energetických drevín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/0890/10)20102011VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Program integrovaného manažmentu sucha20132015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaP. BielekKTUR FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (VEGA 1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Tvorba centrálnej databázy na európskej úrovni pre vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva (HU/05/B/F/PP-170018)20052009Všeobecné výzvyM. DemoKTUR FEŠRR
Udržateľný manažment kultúrnej krajiny (SUMCULA)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Udržateľný manažment kultúrnej krajiny (SUMCULA) (2017-1-SE01-KA203-034570)20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Vedecký a technologický pokrok vo výskume agroenergie: integrovaný prístup vo výrobe obnoviteľnej energie podľa kritérií udržateľnosti (FP7-REGPOT-2011-1 STAR-AGROENERGY)20112015FP7A. FehérKTUR FEŠRR
Vŕba košíkárska (Salix viminalis L.) pestovaná v dlhodobom poľnom experimente na ornej pôde v teplej agro-klimatickej makrooblasti SR ako obnoviteľný rozdoj energie20102011GA SPUP. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok Západoslovenskej nížiny na Záhorí pre 3 odrody energetickej vŕby rodu Salix (DBA/ZM/09/01/103 č.121/2009/SPU)20092012podnikateľská činnosťM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo udržateľných lignocelulóznych zdrojov (0131-07)20082010APVTM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok južného Slovenska pre 5 švédskych odrôd a 9 variant rýchlorastúcej vŕby rodu Salix (37/2007/SPU)20072012podnikateľská činnosťM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum produkčných charakteristík a modelovanie procesov konverzie biomasy vybraných energetických drevín a bylín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0738/16)20162019VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum vplyvu prepravnej plynovodnej siete na produkčný potenciál pôd a úrod vybraných poľnohospodárskych plodín (102/2009/SPU)20092012štátne objednávky výskumu a vývojaM. DemoKTUR FEŠRR
Vytvorenie Slovensko - Maďarskej cezhraničnej spolupráce v rozvoji eko-energetického cestovného ruchu a zvyšovanie povedomia v spotrebe obnoviteľných zdrojov energie20172017InterregP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroje nergie (Popol ako hnojivo) (VMSP-P-0035-09)20092011Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-14-0698)20152019Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-15-0509)20162016Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý