Katedra verejnej správy (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktuálne trendy v regionálnej a miestnej ekonomike20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území2019--Zmluva o dieloM. ValachKVS FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGAD. HúskaKVS FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGAE. BalážováKVS FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)20172019VEGAD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGAD. HanáčkováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováKVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (018SPU-4/2015)20152017KEGAM. ValachKVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (030SPU-4/2016)20162018KEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Medzinárodná konferencia doktorandov "YR NET": Sociálne, ekonomické a právne aspekty rozvoja regiónov20112011Small Grants STOP!!!E. BalážováKVS FEŠRR
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPUR. KrajčírováKÚ FEM
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu20182018štátne objednávky výskumu a vývojaE. BalážováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGAV. PapcunováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGAV. PapcunováKVS FEŠRR
Prístup EÚ k verejnej správe20152015Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
Prístupy EÚ k verejnému manažmentu20162019Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
      Prístupy EÚ k verejnému manažmentu20172019Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS20162019HorizontD. HúskaKVS FEŠRR
Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS (21710151)20172018Standard Grants STOP!!!M. ValachKVS FEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)20172019KEGAM. ValachKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)20162018VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanie2020--GA SPUM. ValachKVS FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý