Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 69

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)20072009VEGAJ. StreďanskýKKPaPÚ FZKI
Akcia Rakusko - Slovensko: Vyskumný grant pre postdoktorandov20142014Bilaterálna spoluprácaM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy20192020GA SPUM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aplikácia fotogrametrie vo výskumnovzdelávacom procese a v praxi20162016Granty nadáciíJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a ekosystémových služieb v Slovenskej republike20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)20142016VEGAL. TátošováKKPaPÚ FZKI
Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)20162016CEEPUSL. TátošováKKPaPÚ FZKI
CEEPUS - prednáškový a výskumný pobyt akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov - ČESKO (11659)20142014CEEPUSJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)20172020InterregM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)20202023VEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2016)20162018KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Erasmus+ Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentu20162019Všeobecné výzvyL. LackóováKKPaPÚ FZKI
E-vzdelávanie vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo (042SPU-4/2019)20192021KEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)20172019KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)20182020KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja20172017OP Výskum a inovácieK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou (1/0671/14)20142016VEGAJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (035SPU-4/2018)20182020KEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)20182018HorizontL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)20152019COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Katalóg krajinnoekologických zariadení a opatrení20172019GA SPUM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Krajinno-ekologické aspekty reorganizácie krajiny (1/0673/16)20162019VEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie, GIS a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v krajinárstve (031SPU-4/2019)20192019KEGAL. TátošováKKPaPÚ FZKI
Letná škola praktickej geodézie20182019Granty nadáciíJ. HalvaKKPaPÚ FZKI
LIFE-STRESS: Strategies and Tools for Resilient European Smart Societies (LIFE15 ENV/IT/000718)20162019HorizontM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Manažment odpadov v krajine20182018CEEPUSA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Measuring the impact of spatial data and services on the performance of public sector processes (Proposal ID 693926)20162016HorizontM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Modelovanie intenzity veternej erózie pomocou veterného tunela20152015VEGAL. Lackóová
Optimalizácia procesu pozemkových úprav (51501856)20152016Granty nadáciíZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Otvorený vzdelávací a informačný cyklus o pozemkových úpravách a ich aspektoch s medzirezortným zastrešením (008SPU-4/2017)20172019KEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Podpora Európskej integrácie prostredníctvom implementácie schémy EMAS20132013Jean MonetL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb20182019OP Kvalita životného prostrediaK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)20192020OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (4535)20042004ITZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Postavenie krajinotvorby s dôrazom na hodnotenie ekologickej stability krajiny v projektoch komplexných pozemkových úprav. (1/1317/04)20042006VEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Potenciál digitálnej fotogrametrie pri erodologickom výskume20152015VEGAM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Pozemkové úpravy - postupy, prístupy a vysvetlenia (698/04200)20102010KEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Protected and Endangered Plant Species Monitoring (MyGeoss)20152016HorizontM. KlimentKKPaPÚ FZKI
REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy20162018COST (European Cooperation in Science and Technology)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Rozhodovanie v krajinnoekologickom plánovaní ako dôsledok vnímania krajiny obyvateľstvom20162016GA SPUM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine20182018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0274)20172020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Strategy to Strengthen Ecosystem Management (CE1216)20172020InterregM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2014)20142016KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (031SPU-4/2015)20152017KEGAK. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Súbor základných textov pre oblasť pozemkových úprav vrátane multimediálnych učebníc a e-lerningového systému (037SPU-4/2011)20112013KEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Tvorba národnej sústavy kvalifikácií (ITMS26120130023)20132015OP Ľudské zdrojeM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4 (Project number 201810003)20182020Standard Grants STOP!!!J. SupukaKZaKA FZKI
Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovania (1/0050/12)20122014VEGAL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Veterná erózia v Panónskom regióne: Hlavná hrozba orných pôd vplyvom súčasných a budúcich klimatických podmienok? (KR17AC0K13751)20182019Granty nadáciíL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vplyv biologického pôdneho povlaku a mikrotopografie na infiltráciu a prúdenie vody v piesočnatej pôde (2/0054/14)20142017VEGAL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vplyv vegetácie na ochranu pôdy a vodný režim krajiny (1/0974/11)20112013VEGAA. StreďanskáKKPaPÚ FZKI
Vplyvy klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôdy erodovanej vetrom a návrh manažmentových opatrení na zmiernenie týchto dopadov.2020--VEGAL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Vytvorenie dátového základu pre implementáciu informačného systému pozemkových úprav (1/0656/12)20122015VEGAZ. MuchováKKPaPÚ FZKI
Využitie digitálnej fotogrametrie pri ochrane pôdy pred účinkami erózie2020--VEGAM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Využitie digitálnych fotogrametrických dát získaných nízkorozpočtovou technikou v projektoch komplexných pozemkových úpav. (743/04200)20082009GA SPUM. KlimentKKPaPÚ FZKI
Využitie veterného tunela pri testovaní laboratórnych podmienok intenzity veternej erózie vplyvom zmeny vegetačného pokryvu pôdy20162016VEGAL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien?20172020Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien? (KR18AC0K14642)20192022Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v manažmente poľnohospodárskej krajiny: Zmena zrnitostného zloženia pôdy erodovanej vetrom vplyvom klimatických zmien.20182021VEGAL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Zelené inovácie (Nórske fondy)20162017Bilaterálna spoluprácaL. LackóováKKPaPÚ FZKI
Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva (1/0711/11)20112013VEGAA. BárekováKKPaPÚ FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
3D modelovanie a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie a GIS v krajinárstve20202022KEGAL. TátošováKKPaPÚ FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý