Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 75

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
- Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny. (1/4404/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
ADAPTAN II – Integrované prístupy adaptácie krajiny Moravskoslezského kraja na zmenu klímy
2020
--
Iné
M. DumbrovskýKKPaPÚ FZKI
ADAPTAN II – Integrované prístupy adaptácie krajiny Moravskoslezského kraja na zmenu klímy
2020
--
Iné
KKPaPÚ FZKI
Akcia Rakusko - Slovensko: Vyskumný grant pre postdoktorandov
2014
2014
Bilaterálna spoluprácaM. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Aplikácia fotogrametrie vo výskumnovzdelávacom procese a v praxi
2016
2016
Granty nadácií
KKPaPÚ FZKI
2018
2019
Bilaterálna spolupráca
E. Aydin
KBaH FZKI
20172017OP Výskum a inovácie
KKPaPÚ FZKI
Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec. (1/0594/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. TátošováKKPaPÚ FZKI
20162017
Bilaterálna spolupráca
KKPaPÚ FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97843)20162016CEEPUS
KKPaPÚ FZKI
2014
2014
CEEPUS
KKPaPÚ FZKI
Development of new methodologies and a strategy on common NATURA 2000 site assessment in Central Europe (CE1203)
2017
2020Interreg Central EuropeKKPaPÚ FZKI
Dôležitosť environmentálnych kritérií pri zadávaní projektov pozemkových úprav (1/0452/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)
2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
J. Halva
KKPaPÚ FZKI
Erasmus + (KKM, ZF, JCU)
2017
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKPaPÚ FZKI
Erasmus+ Tréning učiteľa20162016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
A. BárekováKKPaPÚ FZKI
20162019Všeobecné výzvyL. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (025SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Geografické informačné systémy v krajinnom inžinierstve (046SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. Šinka
KKPaPÚ FZKI
Hodnotenie dopadov globálnych zmien na krajinu a spoločnosť a ich vplyv na riadenie trvalo-udržateľného rozvoja
2017
2017
OP Výskum a inovácie
KKPaPÚ FZKI
Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou (1/0671/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. HalvaKKPaPÚ FZKI
Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (035SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. Šinka
KKPaPÚ FZKI
Improving life in a changing environment through Biophilic Design (ILIBID)
2018
2018
Horizont 2020
KKPaPÚ FZKI
Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) -- COST Action TD 1406 (i2MHB)
20152019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKPaPÚ FZKI
Katalóg krajinnoekologických zariadení a opatrení
2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. TárníkováKKPaPÚ FZKI
Krajinno-ekologické aspekty reorganizácie krajiny (1/0673/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2019
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Letná škola praktickej geodézie
2018
2019Granty nadácií
KKPaPÚ FZKI
LIFE-STRESS: Strategies and Tools for Resilient European Smart Societies (LIFE15 ENV/IT/000718)2016
2019
Horizont 2020
M. Kliment
KKPaPÚ FZKI
Manažment odpadov v krajine20182018CEEPUSKKPaPÚ FZKI
Measuring the impact of spatial data and services on the performance of public sector processes (Proposal ID 693926)
2016
2016
Horizont 2020
M. KlimentKKPaPÚ FZKI
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Nature-based solutions for urban air quality and climate change towards better quality of life (SEP-210644217)
2020
--
Horizont 2020
KKPaPÚ FZKI
20152016
Granty nadácií
Z. Muchová
KKPaPÚ FZKI
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKKPaPÚ FZKI
Podpora Európskej integrácie prostredníctvom implementácie schémy EMAS
2013
2013
Jean MonnetL. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb2018
2019
OP Kvalita životného prostrediaK. HalászováKKPaPÚ FZKI
2019
2021
OP Kvalita životného prostredia
J. HorákKBaH FZKI
Podpora užívateľov IKT využitím technológií data-miningu (4535)
2004
2004
ITZ. Muchová
KKPaPÚ FZKI
Postavenie krajinotvorby s dôrazom na hodnotenie ekologickej stability krajiny v projektoch komplexných pozemkových úprav. (1/1317/04)20042006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Potenciál digitálnej fotogrametrie pri erodologickom výskume20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Pozemkové úpravy - postupy, prístupy a vysvetlenia (698/04200)2010
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Muchová
KKPaPÚ FZKI
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Protected and Endangered Plant Species Monitoring (MyGeoss)
20152016Horizont 2020KKPaPÚ FZKI
2017
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKPaPÚ FZKI
Rozhodovanie v krajinnoekologickom plánovaní ako dôsledok vnímania krajiny obyvateľstvom
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KKPaPÚ FZKI
2018
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKKPaPÚ FZKI
Skúmanie podmienok erózie pôdy a protieróznej ochrany v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0274)2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKKPaPÚ FZKI
2017
2020
Interreg Central Europe
M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (043SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKPaPÚ FZKI
Súbor edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní (031SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. ŠinkaKKPaPÚ FZKI
Súbor základných textov pre oblasť pozemkových úprav vrátane multimediálnych učebníc a e-lerningového systému (037SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Muchová
KKPaPÚ FZKI
2013
2015
OP Ľudské zdrojeM. Kliment
KKPaPÚ FZKI
Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4 (Project number 201810003)
2018
2020
Standard Grants STOP!!!
KZaKA FZKI
Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovania (1/0050/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKPaPÚ FZKI
2018
2019
Granty nadáciíKKPaPÚ FZKI
20142017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. StreďanskáKKPaPÚ FZKI
Vplyvy klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôdy erodovanej vetrom a návrh manažmentových opatrení na zmiernenie týchto dopadov.
2020
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výskum dlhodobého vplyvu degradačných účinkov veternej erózie vplyvom klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôd.2021--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
Využitie digitálnej fotogrametrie pri ochrane pôdy pred účinkami erózie
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. KlimentKKPaPÚ FZKI
Využitie veterného tunela pri testovaní laboratórnych podmienok intenzity veternej erózie vplyvom zmeny vegetačného pokryvu pôdy
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien?2017
2020
Bilaterálna spolupráca
L. LackóováKKPaPÚ FZKI
Výzvy v lesnom hospodárstve vo východnom Rakúsku: Sme schopní regulovať intenzitu veternej erózie vplyvom klimatických zmien? (KR18AC0K14642)20192022Bilaterálna spoluprácaL. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Výzvy v manažmente poľnohospodárskej krajiny: Zmena zrnitostného zloženia pôdy erodovanej vetrom vplyvom klimatických zmien.
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Zelené inovácie (Nórske fondy)
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaL. Lackóová
KKPaPÚ FZKI
Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva (1/0711/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKI
2018
2020
OP Ľudské zdroje
K. HalászováDFZKI FZKI
3D modelovanie a technológie in situ pre výskum, výučbu a aplikáciu v laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme, fotogrametrie a GIS v krajinárstve (Projekt č. 027SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKPaPÚ FZKILegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý