Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 62

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0573/11)20112013VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie (1/0110/08)20082010VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Agroklimatická a hydrologická analýza a stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti vŕby, pri modelovaní a prognóz biomasy a jej následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie. (1/0110/08)20082010VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Akcia Rakúsko - Slovensko: Konektivita jemných sedimentov v poľnohospodársky využívaných povodiach: kombinovaný prístup20172017Akcia Rakúsko - SlovenskoE. AydinKBaH FZKI
Analýza a interpretácia obsahu vody v pôde s ohľadom na jej prístupnosť pre rastliny v podmienkach klimatickej zmeny20162017GA SPUA. TárníkKBaH FZKI
Analýza agroklimatických a agrohydrologických parametrov za roky 1961-2010 na území Slovenska v náväznosti na klimatickú zmenu. (1/0418/15)20142014VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Analýza dôvodov oneskoreného hydralulického nasýtenia vrchnej vrstvy pôdy (Haplic Luvisol) obrábaných redukovanou orbou v porovnaní s konvenčnou orbou20182018MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodársky využívaných pôd vybraného územia a návrh možných stratégií na ich zníženie (VEGA 1/0136/12)20122014VEGAJ. HorákKBaH FZKI
Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu (0512-12)20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠD. IgazKBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0444/19)20192022VEGAE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Aplikácia laserovej difrakcie pri stanovení zrnitosti pôdy ( 041SPU-4/2016)20162016KEGAE. AydinKBaH FZKI
Biouhlie ako možnosť trvalo udržateľného riadenia zdrojov (Cost TD1107 )20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. HorákKBaH FZKI
Biouhlie ako nástroj trvalo udržateľného poľnohospodárstva (APVV-19-0133)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. HorákKBaH FZKI
Dusíkom obohatené biouhlie kombinované s kompostom - výhody pre pôdu v podmienkach klimatickej zmeny20142015MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity (APVV-15-0160)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. HorákKBaH FZKI
Environmentálne benefity aplikácie biouhlia do pôdy (Orthic Luvisol)20152015MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Environmentálne problémy poľnohospodársky využívaného povodia20192019CEEPUSE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréning učiteľa20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Erazmus - Tréningová mobilita20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovE. AydinKBaH FZKI
Európska platfoma pre charakterizovanie systémov častíc20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Európska platforma pre charakteristiku systémov častíc (OC-2019-1-23993)20202022COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Hodnotenie fyzikálnej kvality poľnohospodárskych piesočnato-hlinitých Orthic Luvisoli pomocou hydrofyzikiálnych pôdnych parametrov a agro-hydrologyckého modelu SWAP20142014MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Hydrológia poľnohospodárskej krajiny - učebnica (aj pre dištatančné vzdelávanie ) (003SPU-4/2012)20122014KEGAJ. AntalKBaH FZKI
Implementácia platformy pre podporu otvoreného publikovania ako nástroj na zlepšenie vizibility a kredibility študijných odborov záhradníctva a krajinárstva (KEGA 019SPU-4/2020)20202022KEGAJ. HorákKBaH FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v oblasti hydropedológie s implementáciou excelentného centra do procesu výučby (019SPU-4/2017)20172019KEGAD. IgazKBaH FZKI
Inovatívna aplikácia optickej metódy v pôdoznalectve: laserová difrakcia pri stanovení zrnitosti pôdy (026SPU-4/2017)20172019KEGAE. AydinKBaH FZKI
Integrovaná ochrana pôdy a vodnych zdrojov v poľnohospodársky využívanej krajine (1/0268/14)20142017VEGAJ. AntalKBaH FZKI
Interaktívne topografické pieskovisko20182019Granty nadáciíA. TárníkKBaH FZKI
Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska20202022KEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Komplexná matematická simulácia transportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľnohospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne situácie (2/0040/12)20122015VEGAD. IgazKBaH FZKI
Kvantifikácia, parametrizácia a verifikácia vplyvu extrémnych výkyvov počasia na pôdne prostredie pri jeho šetrnom využívaní (APVV-15-0082)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠD. IgazKBaH FZKI
Manažment melioraných kanálov ako multifunkčných prvkov v ekologickej sieti poľnohospodárskych ekosystémov Dunajského regiónu.20172019InterregE. AydinKBaH FZKI
Meranie výmeny energie, oxidu uhličitého a vodnej pary pre rôzne typy vegetácie metódou vírivej kovariancie.20132013Granty nadáciíE. AydinKBaH FZKI
Metodická príručka pre stanovenie zrnitosti pôdy s využitím rôznych metód (Metodický postup pre účely pôdoznaleckých analýz) (014SPU-4/2015)20152015KEGAE. AydinKBaH FZKI
Návrh agroklimatickej rajonizácie rastlinnej výroby na Slovensku v podmienkach meniacej sa klímy (1/4427/07)20072009VEGAB. ŠiškaKBaH FZKI
Nové riešenia recyklácie bioodpadu v odolnom hospodárstve20182020HorizontE. AydinKBaH FZKI
Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb20182019OP Kvalita životného prostrediaK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)20192020OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Priestorová analýza hydrofyzikálnych charakteristík poľnohospodársky využívaných pôd vo vytypovanom povodí. (1/0319/09)20092011VEGAD. IgazKBaH FZKI
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu. (0139-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠD. IgazKBaH FZKI
Spájanie európskeho výskumu prepojiteľnosti (krajinných štruktúr) (Cost Action ES 1306)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Stanovenie energetickej a vlahovej zabezpečenosti rýchlo rastúcich drevín (vŕba, slonia tráva a iné), pri modelovaní a prognóz biomasy a ich následného využitia ako obnoviteľného zdroja energie v podmienkach Slovenskej republiky. (1/0314/14)20142016VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Stimulácia verejnosti pre podporu adaptačných opatrení súvisiacich s využitím vody na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny (LIFE CLIMWATER)20202024Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)D. IgazKBaH FZKI
Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie.20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)E. AydinKBaH FZKI
Trvalo udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a na Ukrajine20172018Standard Grants STOP!!!D. IgazKBaH FZKI
Uplatnenie koncepcie konektivity pri riešení problematiky integrovanej ochrany povodí pred účinkami vodnej erózie (VEGA 1/0747/20)20202023VEGAE. AydinKBaH FZKI
Virtuálna krajina (KEGA 005SPU-4/2020)20202022KEGAA. TárníkKBaH FZKI
Vplyv abiotických faktorov prostredia a biotických faktorov (hypovirulencia, odolnosť k chorobám) na výskyt a šírenie rakoviny kôry spôsobenej hubou Cryphonectria parasitica pri gaštane jedlom na Slovensku (2/0145/14)20142017VEGAJ. ČimoKBaH FZKI
Vplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov (N2O, CO2), kvalitu pôdy a úrody plodín na poľnohospodárskych pôdach Podunajskej nížiny ( VEGA 1/0604/16)20162018VEGAJ. HorákKBaH FZKI
Vplyv biouhlia na fyzikálne vlastnosti a emisie skleníkových plynov z orných pôd20132013MVTSJ. HorákKBaH FZKI
Vplyv biouhlia na transport a retenciu vody v poľnohospodársky využívanej pôde (2/0013/15)20152017VEGAJ. HorákKBaH FZKI
Vplyv využívania poľnohospodárskej krajiny na zrážkovo-odtokový proces v podmienkach predpokladanej klimatickej zmeny (1/3458/06)20062008VEGAJ. AntalKBaH FZKI
Východisková vyšegrádska spolupráca o trvalo udržateľnom využití územia a ochrannom poľnohospodárstve (11540073)20162016Small Grants STOP!!!E. AydinKBaH FZKI
Výskum adaptability nutrične hodnotného amarantu v podmienkach zmeny klímy20172021APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠD. IgazKBaH FZKI
Základné výpočty v krajinárstve a záhradnictve (042SPU-4/2014)20142016KEGAL. MaderkováKBaH FZKI
Zlepšenie pôdy riadených rašelinísk a CO2 pre bilanciu CO220142014Granty nadáciíE. AydinKBaH FZKI
Zmierňovanie vplyvu poľnohospodárskej činnosti na znečisťovanie hydrosféry v podmienkach klimatickej zmeny (1/0365/09)20092011VEGAJ. AntalKBaH FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý