Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 90

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Akcia Rakúsko - Slovensko20162016MVTSJ. FuskaKKI FZKI
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)20092011VEGAP. HalajKKI FZKI
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely integrovanej ochrany povodí (SK-AT-2017-0008)20182019Bilaterálna spoluprácaE. AydinKBaH FZKI
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129)20192020Visegrad GrantsĽ. JuríkKKI FZKI
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)20162018KEGAJ. FuskaKKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUSB. NovotnáKKI FZKI
Ceepus mobilita učiteľa20122012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní20142014Erasmus MundusĽ. JuríkKKI FZKI
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody20172017Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20132013Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl20172017Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20122012Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20142014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20152015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu20202025Horizont 2020 Ľ. JuríkKKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody20152015CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20142014Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Hodnotenie kvality vody vo Vyšehradskom regióne20152015Small Grants STOP!!!T. KaletováKKI FZKI
Identifikácia potenciálne ohrozených povrchových vodných zdrojov znečistených fosforom z poľnohospodárskych činností20182020VEGAB. NovotnáKKI FZKI
Implementácia programovania v krajinárstve20192019Granty nadáciíJ. FuskaKKI FZKI
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine (Projekt č. 029SPU-4/2020 )20202022KEGAB. NovotnáKKI FZKI
Interaktívny pracovný zošit pre praktické cvičenia práce v CAD systémoch20152017KEGAJ. Fuska
Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaP20172018Visegrad University Studies Grants STOP!!!Ľ. JuríkKKI FZKI
Krajina formovaná vodou20172017CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Kurz praktických zručností budovania závlah v záhradách a parkoch. (047SPU-4/2017)20172019KEGAV. BárekKKI FZKI
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie (APVV-0274-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov20142014Bilaterálna spoluprácaB. NovotnáKKI FZKI
medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosť20152020Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaĽ. JuríkKKI FZKI
Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlín (PL343547)20172021rozvojový projektĽ. JuríkKKI FZKI
Monitoring kvality vody20162016CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Monitoring zložiek životného prostredia - praktický kurz (028SPU-4/2017)20172019KEGAT. KaletováKKI FZKI
Multimediálna podpora výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokov (004SPU-4/2016)20162018KEGAP. HalajKKI FZKI
Národný agro-environmentálne zdravotne analytický a spravodajský program20112011VTPB. NovotnáKKI FZKI
Občasné vodné toky Slovenska (1/0718/20)20202023VEGAT. KaletováKKI FZKI
Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebníc (054 SPU-4/2011)20112013KEGAV. BárekKKI FZKI
Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠĽ. JuríkKKI FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)20192020OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Post - doktoranské štipendium: Program pre návštevu Kanadských vládnych laboratórií20082011EU-CanadaB. NovotnáKKI FZKI
Pôsobenie imisií na poľnohospodárske plodiny záťažou stanovišťa (1/0681/10)20102011VEGAV. BárekKKI FZKI
Praktická hydromechanika (006SPU-4/2016)20162018KEGAT. KaletováKKI FZKI
Praktická Hydromechanika (008SPU-4/2015)20152017KEGAT. KaletováKKI FZKI
Praktická hydromechanika - učebnica a e-learning20172017Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠŠ. AilerKOVV FZKI
Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy (COST Action CA16209)20182018COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. JuríkKKI FZKI
Retencia vody v krajine20192019CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu (1/0456/14)20142016VEGAV. BárekKKI FZKI
Sedimenty v krajinnom prostredí (1/0702/08)20082010VEGAD. HúskaKKI FZKI
Slovensko - Nórske environmentálne partnerstvo (BFN16-ENV-004)20172017Bilaterálna spoluprácaP. HalajKKI FZKI
Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie) (SEP-210569493)20192024HorizontĽ. JuríkKKI FZKI
Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmeny20182020VEGAV. BárekKKI FZKI
Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmeny (1/0623/19)20192021VEGAV. BárekKKI FZKI
Teaching, field work and excursion within the the Run-Off Management Course20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovB. NovotnáKKI FZKI
Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie (COST Action: FP0903)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)B. NovotnáKKI FZKI
Transfer poznatkov pre stanovenie pravdepodobných oblastí znečistenia fosforom v krajine (038SPU-4/2019)20192021KEGAB. NovotnáKKI FZKI
Tvorba a charakteristiky povrhového odtoku vody pri rôznom využívaní územia20162016GA SPUT. KaletováKKI FZKI
Tvorba a charakteristiky povrhového odtoku vody pri rôznom využívaní územia20202021GA SPUT. KaletováKKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy (1/0847/14)20142016VEGAĽ. JuríkKKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy. (1/0949/11)20112013VEGAĽ. JuríkKKI FZKI
Účinok znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach20202022VEGAJ. PokrývkováKKI FZKI
Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávania20142014Granty nadáciíĽ. JuríkKKI FZKI
VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONS (SEP -210573471)20192024HorizontĽ. JuríkKKI FZKI
Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA) (CE1604)20192021InterregĽ. JuríkKKI FZKI
Virtuálne laboratórium Hydromechaniky20162016Granty nadáciíT. KaletováKKI FZKI
Vplyv klimatickej zmeny na pohyb vody v systéme pôda - rastlina - atmosféra20202022VEGAV. BárekKKI FZKI
Vplyv znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach20192021VEGAJ. PokrývkováKKI FZKI
Výskum a manažment občasných vodných tokov (COST Action CA15113)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)T. KaletováKKI FZKI
      Vzájomný vzťah občasných tokov a využívania krajiny na ekosystémové služby v poľnohospodárskej krajine (COST Action: CA15113 - STSM: 39662)20182018COST (European Cooperation in Science and Technology)T. KaletováKKI FZKI
      5. stretnutie pracovných skupín20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)T. KaletováKKI FZKI
Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOV (1/0675/08)20082010VEGAĽ. JuríkKKI FZKI
Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (1/0880/15)20152017VEGAĽ. Jurík
Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (APVV-15-0514)20162020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠĽ. JuríkKKI FZKI
Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarov (VEGA 1/0712/17)20172021VEGAĽ. JuríkKKI FZKI
Výskum procesu zanášania malých vodných nádrží sedimentami v poľnohospodárskej krajine (1/0624/09)20092011VEGAV. BárekKKI FZKI
Výskum vodnej erózie ako podklad pre multikriteriálne rozhodovanie20202021Multilaterárna spoluprácaT. KaletováKKI FZKI
Výskum vplyvu klimatickej zmeny na synergiu prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra (1/0856/17)20172017VEGAV. BárekKKI FZKI
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť modelov transportu znečistenia a pozdĺžnej štruktúry teplotných pomerov v malých vodných tokoch (1/0744/13)20132015VEGAP. HalajKKI FZKI
vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermi20152015štátne programy výskumu a vývojaĽ. JuríkKKI FZKI
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)20172021APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠĽ. JuríkKKI FZKI
Vývoj a validácia metódy nepriameho stanovenia antropogénnej imisnej záťaže (1/0027/12)20122014VEGAJ. PokrývkováKKI FZKI
Význam občasných tokov v poľnohospodárskej a prirodzenej krajine20182018Bilaterálna spoluprácaT. KaletováKKI FZKI
Vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ20172018Erasmus MundusN. FlorišKKI FZKI
Zhodnotenie povodia z hladiska prospešnosti hospodárenia na pôde20082010VTPB. NovotnáKKI FZKI
ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV (COST Action CA16208)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)Ľ. JuríkKKI FZKI
Zmiernenie dopadov klimatickej zmeny presným riadením závlah20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠV. BárekKKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý