Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 96

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Akcia Rakúsko - Slovensko20162016
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KKI FZKI
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajKKI FZKI
2018
2019
Bilaterálna spoluprácaKBaH FZKI
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129)
2019
2020
Visegrad Grants
KKI FZKI
CAD pre Krajinné Inžinierstvo (007/SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)
20162016CEEPUSB. Novotná
KKI FZKI
Ceepus mobilita učiteľa
2012
2012CEEPUSJ. FuskaKKI FZKI
Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní
2014
2014
Erasmus MundusĽ. Jurík
KKI FZKI
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody20172017
Bilaterálna spolupráca
B. NovotnáKKI FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov20162016
Granty nadácií
KKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
20152019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
V. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
2016
2020
Všeobecné výzvy
KKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa20132013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl
2017
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa
20122012Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa
2015
2015
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. Fuska
KKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa
20142014Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
2015
2015Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KKI FZKI
Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu
2020
2025
Horizont 2020
KKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
Hodnotenie kvality vody2015
2015
CEEPUS
KKI FZKI
20142014Small Grants STOP!!!T. Kaletová
KKI FZKI
2015
2015
Small Grants STOP!!!
KKI FZKI
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. Novotná
KKI FZKI
Implementácia programovania v krajinárstve20192019Granty nadáciíKKI FZKI
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine (Projekt č. 029SPU-4/2020 )
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. Novotná
KKI FZKI
Interaktívny pracovný zošit pre praktické cvičenia práce v CAD systémoch
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Fuska
Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaP
2017
2018
Visegrad University Studies Grants STOP!!!
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Krajina formovaná vodou
2017
2017
CEEPUS
KKI FZKI
Kurz praktických zručností budovania závlah v záhradách a parkoch. (047SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie (APVV-0274-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKKI FZKI
Letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov
2014
2014Bilaterálna spoluprácaKKI FZKI
medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosť
2015
2020Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. Jurík
KKI FZKI
Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlín (PL343547)
2017
2021
Rozvojové projekty
KKI FZKI
2016
2016
CEEPUS
T. KaletováKKI FZKI
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. KaletováKKI FZKI
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Multimediálna podpora výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokov (004SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Národný agro-environmentálne zdravotne analytický a spravodajský program2011
2011
VTP (Vedecko-technické projekty)
KKI FZKI
Návrhová štúdia – Novosady - Chrenová (O-20-10/0400-19)2020
2020
Zmluva o dielo
J. Pokrývková
KKI FZKI
20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebníc (054 SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. BárekKKI FZKI
Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
Ľ. Jurík
KKI FZKI
2019
2021OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Post - doktoranské štipendium: Program pre návštevu Kanadských vládnych laboratórií
2008
2011
EU-Canada
KKI FZKI
Pôsobenie imisií na poľnohospodárske plodiny záťažou stanovišťa (1/0681/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. BárekKKI FZKI
Praktická hydromechanika (006SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Kaletová
KKI FZKI
Praktická Hydromechanika (008SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Praktická hydromechanika - učebnica a e-learning
2017
2017
Granty nadácií
KKI FZKI
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024
Všeobecné výzvy
KOVV FZKI
Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy (COST Action CA16209)2018
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)KKI FZKI
Projektová dokumentácia - Hackathon - Svätoplukovo námestie v Nitre (NI/1-156/2020/SPU)20202020
Zmluva o dielo
KKI FZKI
Retencia vody v krajine
2019
2019
CEEPUS
T. Kaletová
KKI FZKI
Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu (1/0456/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. BárekKKI FZKI
Sedimenty v krajinnom prostredí (1/0702/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
20172017
Bilaterálna spolupráca
P. Halaj
KKI FZKI
Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie) (SEP-210569493)
20192024Horizont 2020Ľ. JuríkKKI FZKI
Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmeny20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. BárekKKI FZKI
Teaching, field work and excursion within the the Run-Off Management Course20192019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKKI FZKI
Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie (COST Action: FP0903)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKI FZKI
Transfer poznatkov pre stanovenie pravdepodobných oblastí znečistenia fosforom v krajine (038SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Transport sedimentov a látok v kanáloch
2021
2021
Domáce výskumné projekty (ostatné)
KKI FZKI
Tvorba a charakteristiky povrchového odtoku vody pri rôznom využívaní územia
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKI FZKI
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. KaletováKKI FZKI
Tvorba a implementácia predmetu „Zelená infraštruktúra“ do študijných programov odboru Krajinné inžinierstvo.
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Bárek
KKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy (1/0847/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. JuríkKKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy. (1/0949/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Účinok znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávania20142014
Granty nadácií
KKI FZKI
VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONS (SEP -210573471)2019
2024
Horizont 2020
KKI FZKI
Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA) (CE1604)
2019
2021Interreg Central EuropeĽ. Jurík
KKI FZKI
Virtuálne laboratórium Hydromechaniky2016
2016
Granty nadácií
T. KaletováKKI FZKI
Vplyv klimatickej zmeny na pohyb vody v systéme pôda - rastlina - atmosféra
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Vplyv znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKI FZKI
2018
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKI FZKI
      5. stretnutie pracovných skupín
20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKI FZKI
Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOV (1/0675/08)
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (1/0880/15)2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Jurík
Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (APVV-15-0514)
2016
2020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKKI FZKI
Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarov (VEGA 1/0712/17)20172021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Výskum procesu zanášania malých vodných nádrží sedimentami v poľnohospodárskej krajine (1/0624/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Výskum vodnej erózie ako podklad pre multikriteriálne rozhodovanie2020
2021
Multilaterárna spolupráca
T. KaletováKKI FZKI
Výskum vplyvu klimatickej zmeny na synergiu prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra (1/0856/17)20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Bárek
KKI FZKI
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť modelov transportu znečistenia a pozdĺžnej štruktúry teplotných pomerov v malých vodných tokoch (1/0744/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HalajKKI FZKI
vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermi
20152015Štátne programy výskumu a vývojaKKI FZKI
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KKI FZKI
Vývoj a validácia metódy nepriameho stanovenia antropogénnej imisnej záťaže (1/0027/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Význam občasných tokov v poľnohospodárskej a prirodzenej krajine20182018Bilaterálna spolupráca
KKI FZKI
Vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ2017
2018
Erasmus Mundus
KKI FZKI
Zhodnotenie povodia z hladiska prospešnosti hospodárenia na pôde
2008
2010
VTP (Vedecko-technické projekty)
KKI FZKI
ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV (COST Action CA16208)20182021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Zmiernenie dopadov klimatickej zmeny presným riadením závlah
2020
2024Všeobecné výzvyV. Bárek
KKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý