Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 94

Stav
NázovOdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Akcia Rakúsko - Slovensko
2016
2016
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KKI FZKI
Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokov (1/0601/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
2018
2019
Bilaterálna spoluprácaE. Aydin
KBaH FZKI
Bezpečnosť vody vo Višegrádskej oblasti (21910129)
2019
2020
Visegrad GrantsĽ. Jurík
KKI FZKI
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Ceepus - mobilita učiteľa (CIII-CZ-0311-09-1617-M-97095)20162016CEEPUSB. NovotnáKKI FZKI
Ceepus mobilita učiteľa
2012
2012
CEEPUSKKI FZKI
Cradle-to-Cradle v univerzitnom vydelávaní
2014
2014
Erasmus Mundus
Ľ. JuríkKKI FZKI
ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnej dohody
2017
2017
Bilaterálna spolupráca
KKI FZKI
Efektívne riadenie vodných zdrojov
2016
2016
Granty nadácií
T. KaletováKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRV. BárekKKI FZKI
Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa
20132013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
J. Fuska
KKI FZKI
ERASMUS - ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl
2017
2017
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
B. Novotná
KKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa
2012
2012
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa
2015
2015
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Tréning učiteľa2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovJ. FuskaKKI FZKI
ERASMUS Výučba učiteľa
2014
2014
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
J. FuskaKKI FZKI
2015
2015
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
J. Fuska
KKI FZKI
Hnojivá založené na popole z čistiarenskeho kalu2020
2025
Horizont 2020
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológií (APVV-14-0315)
2014
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Halaj
KKI FZKI
2015
2015
CEEPUS
T. Kaletová
KKI FZKI
2014
2014
Small Grants STOP!!!
KKI FZKI
2015
2015
Small Grants STOP!!!
KKI FZKI
Identifikácia potenciálne ohrozených povrchových vodných zdrojov znečistených fosforom z poľnohospodárskych činností20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Implementácia programovania v krajinárstve
2019
2019
Granty nadáciíKKI FZKI
Interaktívne vzdelávanie ako nástroj na analýzu a návrhy riešení vo výučbe modelovania vody v krajine (Projekt č. 029SPU-4/2020 )
20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Interaktívny pracovný zošit pre praktické cvičenia práce v CAD systémoch
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Klimatická zmena a jej dopad na rozvoj videka - výučba a diseminácia v krajinách V4 a EaP2017
2018
Visegrad University Studies Grants STOP!!!
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Krajina formovaná vodou2017
2017
CEEPUST. KaletováKKI FZKI
Kurz praktických zručností budovania závlah v záhradách a parkoch. (047SPU-4/2017)20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie (APVV-0274-10)
2011
2014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKKI FZKI
Letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov2014
2014
Bilaterálna spolupráca
KKI FZKI
medziuniverzitný výskumný program pre udržateľnosť
2015
2020
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)Ľ. Jurík
KKI FZKI
Mobilný vstrekovací systém, presného zavlažovania a hnojenia, vyhovujúci individuálnym potrebám rastlín (PL343547)
2017
2021
Rozvojové projekty
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Monitoring kvality vody2016
2016
CEEPUS
KKI FZKI
Monitoring zložiek životného prostredia - praktický kurz (028SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Kaletová
KKI FZKI
Multikriteriálna analýza interakcie vegetácie a kvality ovzdušia v podmienkach zmeny klímy v rôznych typoch krajiny20212023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Multimediálna podpora výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokov (004SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Národný agro-environmentálne zdravotne analytický a spravodajský program
20112011
VTP (Vedecko-technické projekty)
B. Novotná
KKI FZKI
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Odpadové hospodárstvo-študijný program,tvorba učebných plánov pre I.,II.,III. stupeň vzdelávania- tvorba učebných plánov a učebníc (054 SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. BárekKKI FZKI
Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KKI FZKI
2019
2021OP Kvalita životného prostredia
KBaH FZKI
Post - doktoranské štipendium: Program pre návštevu Kanadských vládnych laboratórií
2008
2011
EU-Canada
B. Novotná
KKI FZKI
Pôsobenie imisií na poľnohospodárske plodiny záťažou stanovišťa (1/0681/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Bárek
KKI FZKI
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. KaletováKKI FZKI
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Kaletová
KKI FZKI
Praktická hydromechanika - učebnica a e-learning2017
2017
Granty nadácií
KKI FZKI
2020
2024
Všeobecné výzvyŠ. Ailer
KOVV FZKI
Prírodna retencia povodní a súkromné vlastníctvo pôdy (COST Action CA16209)
2018
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Ľ. JuríkKKI FZKI
2019
2019
CEEPUS
KKI FZKI
Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenu (1/0456/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Sedimenty v krajinnom prostredí (1/0702/08)
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Slovensko - Nórske environmentálne partnerstvo (BFN16-ENV-004)2017
2017
Bilaterálna spolupráca
KKI FZKI
Súčasné využívanie vody a návrat živín v malých poľnohospodárskych povodiach (skladovanie) (SEP-210569493)
2019
2024
Horizont 2020
KKI FZKI
Synergia prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra v podmienkach klimatickej zmeny
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. BárekKKI FZKI
20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Bárek
KKI FZKI
Teaching, field work and excursion within the the Run-Off Management Course
20192019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
B. Novotná
KKI FZKI
Techniky merania tokov emisií skleníkových plynov iných ako CO2: metódy, senzory, databázy a modelovanie (COST Action: FP0903)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)KKI FZKI
Transfer poznatkov pre stanovenie pravdepodobných oblastí znečistenia fosforom v krajine (038SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)B. Novotná
KKI FZKI
Transport sedimentov a látok v kanáloch
2021
2021
Domáce výskumné projekty (ostatné)
KKI FZKI
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. Kaletová
KKI FZKI
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKI FZKI
Tvorba a implementácia predmetu „Zelená infraštruktúra“ do študijných programov odboru Krajinné inžinierstvo.
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí a vybraných obcí s dôrazom na kolobeh fosforu a transport jemných pôdnych častíc v podmienkach zmenenej klímy (1/0847/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Tvorba a kvalita povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy. (1/0949/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. JuríkKKI FZKI
Účinok znečistenia ovzdušia na prírodné zdroje krajiny v súčasných klimatických podmienkach
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Pokrývková
KKI FZKI
Uni idú globálne - EYD2015 ako strategický prostriedok pre zvyšovanie povedomia v oblasti vyššieho vzdelávania
2014
2014
Granty nadácií
KKI FZKI
VALORIZÁCIA A VYUŽITIE INTEGROVANÉHO VODNÉHO HOSPODÁRENIA V BOREAL, PANNONIAN A CONTINENTAL BIOGEOGRAPHIC REGIONS (SEP -210573471)
2019
2024Horizont 2020KKI FZKI
Vidiecke odpadové vody v Centrálnej Európe ( CERUVA) (CE1604)
2019
2021
Interreg Central Europe
Ľ. JuríkKKI FZKI
20162016
Granty nadácií
T. Kaletová
KKI FZKI
Vplyv klimatickej zmeny na pohyb vody v systéme pôda - rastlina - atmosféra2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. BárekKKI FZKI
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. PokrývkováKKI FZKI
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
T. KaletováKKI FZKI
2018
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
T. KaletováKKI FZKI
      5. stretnutie pracovných skupín
2019
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
T. Kaletová
KKI FZKI
Výskum a vývoj podpovrchovej kvapkovej závlahy vyčistenými vodami z malej ČOV (1/0675/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Jurík
KKI FZKI
Výskum pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (1/0880/15)
20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Jurík
Výskum procesov pohybu fosforu a jemných pôdnych častíc v systéme pôda, voda, sedimenty, biota vo vodných tokoch a nádržiach (APVV-15-0514)
2016
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRĽ. Jurík
KKI FZKI
Výskum procesov spoločného transportu fosforu, iných látok so sedimentami a ich vplyvu na kvalitatívny stav vodných útvarov (VEGA 1/0712/17)20172021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Výskum procesu zanášania malých vodných nádrží sedimentami v poľnohospodárskej krajine (1/0624/09)
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Výskum vodnej erózie ako podklad pre multikriteriálne rozhodovanie
20202021
Multilaterárna spolupráca
KKI FZKI
Výskum vplyvu klimatickej zmeny na synergiu prvkov pôdna voda - rastlina - atmosféra (1/0856/17)20172017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť modelov transportu znečistenia a pozdĺžnej štruktúry teplotných pomerov v malých vodných tokoch (1/0744/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. HalajKKI FZKI
vytvorenie spoločnej siete s nemeckýmí, maďarskými, slovenskými a rumunskými partnermi20152015Štátne programy výskumu a vývoja
KKI FZKI
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)20172021
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
Ľ. JuríkKKI FZKI
Vývoj a validácia metódy nepriameho stanovenia antropogénnej imisnej záťaže (1/0027/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKI FZKI
Význam občasných tokov v poľnohospodárskej a prirodzenej krajine
2018
2018
Bilaterálna spolupráca
T. Kaletová
KKI FZKI
Vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ
2017
2018
Erasmus Mundus
KKI FZKI
Zhodnotenie povodia z hladiska prospešnosti hospodárenia na pôde2008
2010
VTP (Vedecko-technické projekty)
KKI FZKI
ZMENA ZNALOSTI PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA EURÓPSKYCH EKOSYSTÉMOV A SLUŽIEB BREHOVÝCH PORASTOV (COST Action CA16208)
20182021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KKI FZKI
Zmiernenie dopadov klimatickej zmeny presným riadením závlah20202024
Všeobecné výzvy
V. BárekKKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý