Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 32

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Application of new technological processes for the cultivation of vine and wine production focused on improvement and harmonization of the grapes content, musts and wines (1/0419/08)20082010VEGAE. PintérKOVV FZKI
Bioactive compounds increase possibilities in fruits and grapes by modification of selected growing technology and post-harvest processing. (1/0504/15)20152017VEGAJ. Mezey
Designing project of Municipal fruit orchard in Nitra. (O-18-104/0400-05)20182018Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Diversification of employment of graduates of study programs "Horticulture and Viticulture" by acquisition and presentation sommelier skills (023SPU-4/2016)20162017KEGAŠ. AilerKOVV FZKI
Forecasting and control of the selected species of Grapholitha and Cydia by use of new ecological methods for sustainable agriculture (SK-BG 2013-0008)20162017Bilateral cooperationJ. MezeyKOVV FZKI
Forecasting and control of the selected species of Grapholitha and Cydia by use of new ecological methods for sustainable agriculture (SK-BG-2013-0008)20142015Bilateral cooperationJ. MezeyKOVV FZKI
Fruit growing, viticulture and winemaking in the integrated system (016SPU-4/2014)20142016KEGAJ. JedličkaKOVV FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Innovation of technological advancements by large-scale fruit growing improvements. (KEGA 039SPU-4/2015)20152017KEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Innovative technological advancement fining and stabilisation approval of fruit juice, wine most and wine with the use of selected bioactive compounds extracts based on polyphenols to allegrgene content decrease in final products. (APVV-14-0455)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. MezeyKOVV FZKI
International cooperation of the Vyšehrad Fours - II. stage when applying the V4 test battery and modifying it for the needs of current firefighters20192020Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. JedličkaKOVV FZKI
Komplexný systém ochrany a bezstresového pestovania ovocných drevín pre územie SR s využitím digitálnej signalizačnej techniky. (APVV-0151-06)20072009APVTJ. MezeyKOVV FZKI
Modern technological advancements by large-scale fruit growing improvements. (024SPU-4/2014)20142014KEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Možné dôsledky meniacej sa klímy na produkčné ukazovatele viniča hroznorodého v podmienkach Slovenska (1/3465/06)20062008VEGAS. BernáthKOVV FZKI
Možnosti využitia volumetrického časticového sampléra proti najvýznamnejším hubovým ochoreniam ovocných drevín a viniča hroznorodého. (1/0728/14)20142016VEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Prediction, areal assessment of harmfulness and protection models development to eradicate and sanify pathogens damaging grapevine trunks (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠŠ. AilerKOVV FZKI
Properties and biological activities of essential oils in the cell model20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. KačániováKOVV FZKI
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny -- zmena funkcií v adaptačný potenciál (1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaKOVV FZKI
Response of ecosystem services of grape growing country to climate change regional impact - change of fuctions to adaptation potential (VEGA 1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaDE FESRD
Support of management of traditional structure and functions of cultural landscape and sustainable use of ecosystem services using traditional ecological knowledge in Slovakia (1/0404/20)20202023VEGAA. FehérDEM FESRD
Testing the effectiveness of Stercosul on selected quantitative and qualitative parameters of horticultural crops (NI/1-314/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Testovanie účinnosti vybraných hnojív s polysulfidmi (ZoD. č. 08/300/Ku/76/16)20172017Bilateral cooperationJ. JedličkaKOVV FZKI
Upgrading of the educational process in the field of horticulture with application of environmental abiotic factors (Projekt č. 008SPU-4/2018)20182018Granty nadáciíJ. JedličkaKOVV FZKI
Urban Agriculture Europe (COST 4186/11)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. SupukaKZaKA FZKI
Use of abiotic factors to optimize organic farming and post-harvest biological sustainability of fruit and vegetables (01/0157/14)20142016VEGAJ. JedličkaKOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre Biskupský úrad v Nitre. (O-19-104/0400-06)20192019Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre obec Rohožník (50/2019/621)20192020Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Využitie abiotických faktorov pre optimalizáciu ekologického pestovania a pozberovej biologickej udržateľnosti ovocia a zeleniny (1/0157/14)20142016VEGAJ. JedličkaKOVV FZKI
Wine SUA 20202019--Dotácie samosprávnych krajov SRK. HalászováKOVV FZKI
Zmeny zložiek systému ovocného sadu v podmienkach aplikácie opatrení proti nepriaznivým abiotickým faktorom. (1/1094/11)20112013VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKIKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected