Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 36

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a antokyanínov v plodoch (1/4410/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Aplikácia nových technologických postupov pestovania viniča a výroby vína zameraných na zlepšenie a harmonizáciu obsahových látok v hrozne, mušte a víne (1/0419/08)20082010VEGAE. PintérKOVV FZKI
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo2019--CEEPUSM. KačániováKOVV FZKI
Diverzifikácia uplatniteľnosti absolventov študijných programov záhradníctvo a vinárstvo nadobudnutím prezentačných a somelierskych zručností (023SPU-4/2016)20162017KEGAŠ. AilerKOVV FZKI
Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy na dynamiku vybraných chorôb a škodcov jablone domácej /Malus domestica Borkh./ (1/4443/07)20072009VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Inovácia technologických postupov pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (KEGA 039SPU-4/2015)20152017KEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Inovácia vzdelávacieho procesu v odbore záhradníctvo aplikáciou ekologických abiotických faktorov (Projekt č. 008SPU-4/2018)20182018Granty nadáciíJ. JedličkaKOVV FZKI
Komplexný systém ochrany a bezstresového pestovania ovocných drevín pre územie SR s využitím digitálnej signalizačnej techniky. (APVV-0151-06)20072009APVTJ. MezeyKOVV FZKI
Medzinárodná spolupráca krajín Vyšehrádskej štvorky - II. etapa, pri aplikovaní testovej batérie V4 do praxe a jej modifikácia pre potreby súčasných hasičov20192020Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. JedličkaKOVV FZKI
Mestské poľnohospodárstvo v Európe (COST 4186/11)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. SupukaKZaKA FZKI
Moderné technologické postupy pri intenzifikácií veľkovýrobného pestovania ovocných drevín. (024SPU-4/2014)20142014KEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Možné dôsledky meniacej sa klímy na produkčné ukazovatele viniča hroznorodého v podmienkach Slovenska (1/3465/06)20062008VEGAS. BernáthKOVV FZKI
Možnosti využitia volumetrického časticového sampléra proti najvýznamnejším hubovým ochoreniam ovocných drevín a viniča hroznorodého. (1/0728/14)20142016VEGAJ. MezeyKOVV FZKI
Možnosti zvyšovania obsahu bioaktívnych látok v plodoch ovocných rastlín a viniča hroznorodého modifikáciou niektorých technologických postupov pestovania a spracovania. (1/0504/15)20152017VEGAJ. Mezey
Overenie inovatívneho technologického postupu čírenia a stabilizácie ovocných štiav, hroznového muštu a vína s využitím vybraných extraktov bioaktívnych látok na báze polyfenolov s cieľom znižovania obsahu alergénov vo finálnych produktoch (APVV-14-0455)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. MezeyKOVV FZKI
Ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo v integrovanom systéme (016SPU-4/2014)20142016KEGAJ. JedličkaKOVV FZKI
Podpora manažmentu tradičnej štruktúry a funkcií kultúrnej krajiny a udržateľného využitia ekosystémových služieb pomocou tradičných ekologických poznatkov na Slovensku (1/0404/20)20202023VEGAA. FehérKEM FEŠRR
Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého (APVV-19-0446)20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠŠ. AilerKOVV FZKI
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny -- zmena funkcií v adaptačný potenciál (1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaKOVV FZKI
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (VEGA 1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Signalizácia a manažment ochrany proti vybraným škodcom z rodu Grapholitha a Cydia s využitím nových biologických spôsobov ochrany v systémoch trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (SK-BG 2013-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. MezeyKOVV FZKI
Signalizácia a manažment ochrany proti vybraným škodcom z rodu Grapholitha a Cydia s využitím nových biologických spôsobov ochrany v systémoch trvalo udržateľného poľnohospodárstva. (SK-BG-2013-0008)20142015Bilaterálna spoluprácaJ. MezeyKOVV FZKI
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli20202023VEGAM. KačániováKOVV FZKI
Testovanie účinnosti prípravku Stercosul na vybrané kvantitatívne a kvalitatívne parametre záhradníckych plodín (NI/1-314/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Testovanie účinnosti vybraných hnojív s polysulfidmi (ZoD. č. 08/300/Ku/76/16)20172017Bilaterálna spoluprácaJ. JedličkaKOVV FZKI
Víno SPU 20202019--Dotácie samosprávnych krajov SRK. HalászováKOVV FZKI
Vlastnosti a biologické aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli20202024APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. KačániováKOVV FZKI
Vypracovanie projektu Mestského ovocného sadu v Nitre. (O-18-104/0400-05)20182018Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre Biskupský úrad v Nitre. (O-19-104/0400-06)20192019Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie výsadby ovocného sadu pre obec Rohožník (50/2019/621)20192020Zmluva o dieloJ. MezeyKOVV FZKI
VYUŽITIE ABIOTICKÝCH FAKTOROV PRE OPTIMALIZÁCIU EKOLOGICKÉHO PESTOVANIA A POZBEROVEJ BIOLOGICKEJ UDRŽATEĽNOSTI OVOCIA A ZELENINY (01/0157/14)20142016VEGAJ. JedličkaKOVV FZKI
Využitie abiotických faktorov pre optimalizáciu ekologického pestovania a pozberovej biologickej udržateľnosti ovocia a zeleniny (1/0157/14)20142016VEGAJ. JedličkaKOVV FZKI
Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísad (SK-BY-RD-19-0014)20192022Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKOVV FZKI
Zmeny zložiek systému ovocného sadu v podmienkach aplikácie opatrení proti nepriaznivým abiotickým faktorom. (1/1094/11)20112013VEGAO. PaulenKOVV FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti (KA202-99ABBF20)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKOVV FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý