Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 116

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
AgrInnFoodHub: Food-Hub ako nástroj na podporu kolaboratívnych a inovatívnych riešení pre manažment zdrojov, služieb a logistiky, pre posilnenie a diverzifikáciu lokálnych agro-potravinových systémov a lokálnej komunity (Proposal ID 863054)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
AGRO-CULTURE: Agrárne dedičstvo ako európska kultúra. Zveľadenie vidieckych komunít a ich histórie prostredníctvom sociálnej inovácie a participácie (770621-1)20182022HorizontA. TóthKZaKA FZKI
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGAD. HalajováKZaKA FZKI
Cost Action TU1306 Podpora vedomostí o vzťahu informačných a komunikačných technológií a verejných priestranstiev s cieľom zlepšiť ich využitie a atraktivity20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
CultTour - Zachovanie kultúrneho dedičstva historických záhrad a ich využitie pre udržateľný turizmus (Garden Heritage Conservation and Tourism)20132014InterregA. TóthKZaKA FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)20172020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)20172019KEGAĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Ekosystémy mestskej zelene a ozelenenie miest - BROADEN20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE - e-vzdelávanie v inteligentnom prostredí (eLiSE 2017)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
FERIA: Tvorba a testovanie formátu na posilnenie vidieckej inovačnej činnosti (Proposal ID 869351)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Festival - Deň architektúry20192019Všeobecné výzvyM. ČibikKZaKA FZKI
FontánaNR20182018Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
FOOD4URB: PRÍNOS MESTSKÝCH JEDLÝCH LESOV PRE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V MESTSKOM REGIÓNE20192022COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)20202022VEGAA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL - Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL -Vzdelávacia sieť Zelená infraštruktúra: Budovanie kapacít pre prírode blízke riešenia v Juhovýchodnej Európe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Vzdelávacia sieť zelenej infraštruktúry (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013KEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)20162017Granty nadáciíM. BihuňováKZaKA FZKI
HERITIN- kultúrne dedičstvo pre inkluzívnu spoločnosť (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska20172019GA SPUA. TóthKZaKA FZKI
IDEE (viac vzdelávania pre Európu)20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia koncepcie zelenej infraštruktúry na prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov výskumu mestských lesov (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)20162018KEGAA. KravárováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)20152017KEGAA. Kravárová
Implementácia prírode blízkych riešení pre tvorbu dômyselných cirkulárnych miest (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia Smart and Green riešení v krajinách V420182019Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020Všeobecné výzvyA. TóthKZaKA FZKI
Inteligentne a trvaloudržateľne - budúcnosť miest krajín V420162018Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Inžiniersky výskum krajinno-architektonických aspektov sídelnej zelenej infraštruktúry (Tripartite Convention 01/2016; E+ Higher Education Learning Agreement for Traineeships)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. TóthKZaKA FZKI
Krajinná architektúra a lesníctvo v urbanizovanom prostredí - inovatívne učebné plány pre Bielorusko a Ukrajinu20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinná architektúra, meské lesy a zelená infraštruktúra miest - GREENER20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno architektonická štúdia revitalizácie Hviezdoslavovho parku v Martine20192020Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani (89/2017/SPU)20162017Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia Panskej záhrady Prešov, časť Nižná Šebastová (181/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani (88/2017/SPU)20162017Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (114/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci Golianovo (69/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny (701/04210)20102010KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Kultúrne historická hodnota vinohradníckej krajiny, vývoj a súčasné využitie20192021KEGAM. VerešováKZaKA FZKI
Landsca.pe.dia20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
LE:NO séria online prednášok o európskej vidieckej krajine (LE:NO ERL 2016)20162017Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE séria e-prednášok o krajinnej demokracii (LE:NOTRE e-lecture series on Landscape Democracy)20152016Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE séria e-prednášok o mestskom poľnohospodárstve (LE:NOTRE eLecture Series on Urban Agriculture)20152015Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE séria e-prednášok o obnoviteľných zdrojoch energie a kvalite krajiny (LE:NOTRE eLecture Series RELY)20162016Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LiGILab: Živé laboratórium zelenej infraštruktúry pre udržateľné vidiecke komunity a krajinu (LiGILab) (Proposal ID 852463 )20192023EC Tender (Tender Európskej komisie)A. TóthKZaKA FZKI
Limity, priestorová a druhová diverzita vegetačných štruktúr v mestských sídlach (1/4406/07)20072009VEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Manažment krajiny -perspektívy trvalo udržateľného využívania v krajinách centrálnej Európy20172018CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Manažment krajiny -perspektívy trvaloudržateľného využívania v krajinách centrálnej Európy (CIII-CZ-0311-06-1314)20102015CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Mestské poľnohospodárstvo a odolný mestsko-poľnohospodársky krajinný systém v Christchurch, Nový Zéland (Reciprocal Short Term Scientific Mission)20142014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Mestské poľnohospodárstvo v Európe (COST 4186/11)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. SupukaKZaKA FZKI
Mestské poľnohospodárstvo v metropolitnom regióne Barcelony (Short Term Scientific Mission)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Mladosť20192020Všeobecné výzvyS. BellérováKZaKA FZKI
Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska. (1/0618/08)20082010VEGAR. FlórišKZaKA FZKI
Na vode20172017Granty nadáciíD. HalajováKZaKA FZKI
Návrh krajinno-architektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci Trnovec nad Váhom (24/2018/SPU)20172018Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Návrh revitalizácie verejnej zelene v obci Svätoplukovo (753/2015/SPU)20152016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Nelesná drevinová vegetácia v krajine, jej biodiverzita, genofondová a krajinno architektonická významnosť (003SPU-4/2014)20142016KEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Nové prístupy pri tvorbe dažďových záhrad - školenia špecialistov20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Obnova brownfield areálov20142014CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Obnoviteľné zdroje energie a kvalita krajiny (RELY) (TUD COST Action TU1401)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Odhalenie rozmanitosti potravinových krajinných systémov Strednej a Východnej Európy, porovnanie kultúrnych, sociálnych a ekonomických aspektov potravín (21830280)20192019Visegrad GrantsA. TóthKZaKA FZKI
Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre20192021KEGAD. HalajováKZaKA FZKI
Pietna zeleň v súčasnej záhradno-architektonickej tvorbe. (754/04210)20092010GA SPUD. HalajováKZaKA FZKI
Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry v mestách a metropolitných regiónoch Severného Porýnia-Vestfálska, Nemecko (Green Talents Research Stay)20182018Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry v rakúskych mestách (STIPENDIEN FÜR POSTDOKTORANDEN Dokument-ID: 67318)20192019Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Platby za ekosystémové služby (Dreviny pre vodu) (CA15206)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
      Vládne programy a schémy platieb za ekosystémové služby podporujúce výsadbu drevín v poľnohospodárskej krajine na Novom Zélande (Short Term Scientific Mission New Zealand 2019)20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Politické a ekonomické aspekty ochrany prírody v krajinách V4 (61500102)20162019Visegrad University Studies Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla (1/0568/18)20182020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok (APVV-14-0860)20152016Všeobecné výzvyJ. SupukaKZaKA FZKI
Prírode blízke riešenia verejných priestorov v mestách - Smart mestá - pokračovanie20182019Standard Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Rekreačný potenciál slovenských a poľských miest na základe ich prírodných a kultúrnych hodnôt (SK-PL-18-0056)20192020Bilaterálna spoluprácaM. BihuňováKZaKA FZKI
RESTART_4Danube: Podpora kreatívneho priemyslu v urbánnej regenerácií pre silnejší Dunajský región (DTP340)20202022Interreg Danube Transnational Programme A. TóthKZaKA FZKI
Revitalizácia parku pri hrade v Leviciach (201701071)20172018Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Sadovnícko architektonický návrh areálu Žilinskej univerzity20152016Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko architektonický návrh rekreačných priestorov v Banskej Štiavnici20162016CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia centrálneho priestoru v meste Partizánske20162016Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia Parku na Tabakovej ulici v meste Nové Zámky (551/2018/SPU)20182019Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia vybraných častí obce Bošany20172018Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska (1/0371/18)20182020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Slovensko - Nórske environmentálne partnerstvo (BFN16-ENV-004)20172017Bilaterálna spoluprácaP. HalajKKI FZKI
Terestriálne laserové skenovanie a tvorba digitálnych 3D-modelov pri dokumentácii objektov kultúrneho dedičstva (028SPU-4/2011)20112013KEGAĽ. MoravčíkKZaKA FZKI
TERRA: Riadiace procesy v diverzite kľúčových európskych urbanizovaných území smerom k formovaniu strategických agro-potravinových dohovorov cez sociálne a technologické inovácie (SEP-210579393)20192023Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Trvaoudržateľná obnova brownfield areálov v urbanizme mesta20152016InterregM. BihuňováKZaKA FZKI
Turčianske ekocentrum- ČOV Vrútky20152016Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanej krajine. (730/04210)20072008GA SPUM. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí a v krajine (007SPU-4/2015)20152016KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými metódami (1/0769/12)20122014VEGAR. ŠtěpánkováKZaKA FZKI
Účasť spoločnosti na priestorovom plánovaní ako výzva do budúcnosti pri obhospodarovania krajiny v štátoch V4 (Project number 201810003)20182020Standard Grants STOP!!!J. SupukaKZaKA FZKI
Učiace sa krajiny (KA203-37477A4D)20192022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Učiace sa krajiny: Premostenie medzier a vytváranie komunity so spoločným krajinným príbehom20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Úloha a význam umenia v záhradbno-architektonickej tvorbe (016SPU-4/2013)20132014KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
UNI:ARCH - Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov2020--KEGAR. ŠtěpánkováKZaKA FZKI
Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta (1/0434/19)20192021VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb. (VEGA, č. 1/0044/17)20172019VEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Verejné priestory v pamiatkových rezerváciách v spojitosti s krajinou v regióne južného Tekova a Hontu20152015CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
VisegLand: Drobná sakrálna architektúra ako spoločná identita a kultúrne dedičstvo vyšehradských krajín (Application ID 21810014)20182020Standard Grants STOP!!!A. TóthKZaKA FZKI
Vplyv rastlín na efektivitu práce a redukciu stresu20192021Visegrad GrantsM. BihuňováKZaKA FZKI
Výskumné štipendium Akcie Rakúsko-Slovensko pre diplomantov (ZI.: ICM-2011-03705)20122012Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Vzdelávanie farmárov . málo využívané druhy v socio-ekonomickom rozvoji vidieka (21640443 V4)20172018Standard Grants STOP!!!Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Vzdelávanie o krajine pre demokraciu - Krajina a demokracia: Môj priestor -- Tvoj priestor -- Náš priestor: Skúmanie vzťahu medzi krajinou a demokraciou (Landscape Education for Democracy)20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Zachovanie historického odkazu drobnej sakrálnej architektúry v kultúrnej vidieckej krajine Dolného Považia (07-GA SPU-17)20182019GA SPUA. TóthKZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (019SPU-4/2011)20112013KEGAG. KuczmanKZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (KEGA 019SPU-4/2011 )20112013KEGAG. KuczmanKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra - Skúmanie záberu a zamerania integratívneho konceptu (International Master of Landscape Architecture)20142015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra a mestské poľnohospodárstvo (001SPU-4/2014)20142016KEGAĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra: prepojenie environmentálnych a sociálnych aspektov štúdia a manažmentu mestskej zelene (FPS COST Action FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra urbanizovaného prostredia - nové prístupy v tvorbe s ohľadom na adaptačné opatrenia na zmenu klímy (011SPU-4/2019)20192021KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra v kultúrnej krajine (ZI.: ICM-2014-07523, Ernst Mach Stipendien der Aktion Österreich-Slowakei)20142015Bilaterálna spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
Zelené Podzoborie (BETHLEN GÁBOR ALAP ZZ 086010)20162021Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
ZEL:IN:KA - Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry (KEGA 003SPU-4/2020)20202022KEGAA. TóthKZaKA FZKI
Zveľadenie biodiverzity, riadenie klimatickej zmeny a posilnenie zelenej infraštruktúry (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý