Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBICOVÁ, Ľ. -- PREDANOCYOVÁ, K. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Slovak consumers´ perception of bakery products and their offer in retails. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 24--32. ISSN 1338-0230.

Originálny názov:
Slovak consumers´ perception of bakery products and their offer in retails
Autor:
Pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany:
24
Do strany:
32
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pekárske výrobky, spotreba, spotrebitelia, kúpa, senzorický marketing
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Posledná zmena:
17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. ISSN 1338-0230.

Originálny názov:
Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-0230
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)