Fakulta ekonomiky a manažmentu - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BERESECKÁ, J. -- SVETLÍKOVÁ, V. Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food. In International Journal for Innovation Education and Research. 8, 5 (2020), s. 222--237. ISSN 2411-3123.

Originálny názov: Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food
Autor: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (50%)
Ing. Veronika Svetlíková, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
International Journal for Innovation Education and Research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
8
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania: 2020
Od strany: 222
Do strany:
237
Počet strán:
16
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: gastronomický cestovný ruch, spotrebitelia, destinácie, cestovný ruch
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

International Journal for Innovation Education and Research. Dhaka: ISSN 2411-3123.

Originálny názov:
International Journal for Innovation Education and Research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2411-3123
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Dhaka
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
13.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)