Department of Management (FEM) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Development of beer industry and craft beer expansion
Pokrivčák, Ján -- Chovanová Supeková, Soňa -- Lančarič, Drahoslav -- Savov, Radovan -- Tóth, Marián -- Vašina, Radoslav
Development of beer industry and craft beer expansion. In Journal of food and nutrition research. 58, 1 (2019), p. 63. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Employees´ creativity development within innovative processes of enterprise. In Scientific annals of economics and business. 66, 1 (2019), p. 85--10. ISSN 2501-3165.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products: Iveta Ubrežiová, Tatiana Kráľová, Jana Kozáková
Ubrežiová, Iveta -- Kráľová, Tatiana -- Kozáková, Jana
Factors influencing interest of Slovak consumers' in organic dairy products: Iveta Ubrežiová, Tatiana Kráľová, Jana Kozáková. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), p. 538--546. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 p. ISBN 978-80-552-1967-7.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia
Lušňáková, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Šajbidorová, Mária -- Lenčéšová, Silvia
Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia.  In 10th International conference on applied economics. Olsztyn : Institute of Economic Research. (2019), p. 164. ISBN 978-83-65605-10-8. URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries
Nowiński, Witold -- Haddoud, Mohamed Yacine -- Lančarič, Drahoslav -- Egerová, Dana -- Czeglédi, Csilla
The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. In Studies in Higher Education. 44, 2 (2019), p. 361--379. ISBN 0307-5079 (brož.).
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details