Katedra manažmentu (FEM) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FILOVÁ, A. Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia.  In Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 77--82. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originálny názov:
Rozhodovacia metóda používaná pri výbere ľudských zdrojov v podniku - prípadová štúdia
Anglický názov:
Autor: Ing. Alexandra Filová, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra manažmentu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 77
Do strany:
82
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: rozhodovanie, Laplasovo kritérium, metódy rozhodovania, talent manažment, ľudské zdroje, Savageovo kritérium, Hurwiczovo kritérium
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Filová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

KOZÁKOVÁ, J. Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2130-4.

Originálny názov: Talent manažment ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v moderných podnikoch, jeho prínosy a nedostatky
Anglický názov:
Editor: Ing. Jana Kozáková, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2130-4
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)