Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KNOTEKOVÁ, Ľ. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- ZELEŇÁKOVÁ, L. Mal d 1.03A expression changes during ripening. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.

Originálny názov: Mal d 1.03A expression changes during ripening
Autor: Ľudmila Knoteková (34%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (33%)
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFL Postery z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fyziológia rastlín, ovocie, odrody, výživa rastlín, alergény, imunoglobulíny, jablká
Rok uplatnenia: 2017
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Posledná zmena: 30. 09. 2017, 22:20 (???)

Bližšie určenie zdroja:

TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1669-0.

Originálny názov: Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017
Editor: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (20%)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (20%)
Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. (20%)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (20%)
Dominik Hollý (20%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra chémie
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1669-0
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2017
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: rastlinné biotechnológie, molekulárne biotechnológie, živočíšne biotechnológie, potraviny, bezpečnosť potravín, potravinárske suroviny, kvalita potravín
Rok uplatnenia: 2017
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Posledná zmena: 05. 08. 2017, 22:20 (???)