Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IGAZ, D. -- AYDIN, E. -- ŠINKOVIČOVÁ, M. -- ŠIMANSKÝ, V. -- TALL, A. -- HORÁK, J. Laser diffraction as an innovative alternative to standard pipette method for determination of soil texture classes in central Europe. In Water. 12, 5 (2020), s. 5. ISBN 2073-4441 online.

Originálny názov:
Laser diffraction as an innovative alternative to standard pipette method for determination of soil texture classes in central Europe
Autor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (17%)
Ing. Elena Aydin, PhD. (17%)
Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD. (17%)
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (17%)
Andrej Tall (17%)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (15%)
Pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra pedológie a geológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Water
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania:
2020
Od strany:
5
Do strany:
5
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pipetovanie, pôda, zrnitosť pôdy, získavanie vzoriek, vzorky, laserová difrakčná analýza
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Water. Basel: ISBN 2073-4441 online.

Originálny názov:
Water
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISBN: 2073-4441 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)