Department of Crop Production (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 39

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby
Pospišil, Richard
Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby. In Roľnícke noviny. 89, 10 (2018), p. 13--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Aké sú dnes možnosti využitia digestátu
Pospišil, Richard
Aké sú dnes možnosti využitia digestátu. In Roľnícke noviny. 89, 4 (2018), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Alternatívy herbicídnej regulácie zaburinenosti kukurice siatej. In Agromanuál. 13, 3 (2018), p. 16--18. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Biologicky aktívne látky v systéme pestovania slnečnice ročnej
Černý, Ivan -- Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid
Biologicky aktívne látky v systéme pestovania slnečnice ročnej. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 111 p. ISBN 978-80-552-1795-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr
Pospišil, Richard
Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr. In Roľnícke noviny. 89, 6 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Čo je predpokladom úspešného senážovania?
Pospišil, Richard
Čo je predpokladom úspešného senážovania?. In Roľnícke noviny. 89, 17 (2018), p. 12--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Digestate as an organic-mineral fertilizer for sugar beet
Pospišil, Richard -- Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Digestát ako organicko-minerálne hnojivo k repe cukrovej = Digestate as an organic-mineral fertilizer for sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 108--113. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Energetical analysis of pea´s cultivation technologies
Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Energetická analýza pestovateľských technológií hrachu siateho = Energetical analysis of pea´s cultivation technologies. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 120--124. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Formation of sugar beet yield and sugar content depending on year and foliar application of biologically active substances and fertilizers
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján
Tvorba úrody a cukornatosti repy cukrovej v závislosti od ročníka a foliárnej aplikácue biologicky aktívnych látok a hnojív = Formation of sugar beet yield and sugar content depending on year and foliar application of biologically active substances and fertilizers. In Listy cukrovarnické a řepařské. 134, 4 (2018), p. 141--145. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Hnojenie plodín minerálnymi živinami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín minerálnymi živinami. In Roľnícke noviny. 2 (2018), p. 15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín
Pospišil, Richard
Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín. In Roľnícke noviny. 89, 15 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Influence of digestate application on sunflower oiliness
Pospišil, Richard -- Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Vplyv aplikácie digestátu na olejnatosť slnečnice ročnej = Influence of digestate application on sunflower oiliness. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 125--132. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of fertilization by digestate on dynamic of phytomass dry matter production
Pospišil, Richard -- Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Dynamika produkcie sušiny fytomasy pri hnojení digestátom = Influence of fertilization by digestate on dynamic of phytomass dry matter production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 114--119. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of growth stimulators on sunflower production process formation
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid -- Pospišil, Richard
Stimulátory rastu a ich vlypv na formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej = Influence of growth stimulators on sunflower production process formation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 25--30. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of hybrids on sunflower seed yield and oil content in seeds
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Pospišil, Richard
Vplyv hybridov na úrodu nažiek a obsah oleja v nažkách slnečnice ročnej = Influence of hybrids on sunflower seed yield and oil content in seeds. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 52--55. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of organic fertilizing, mineral fertilizing and waste lime application on molasses-forming substances content, industrial white sugar yield and field white sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Černý, Ivan -- Rašovský, Marek -- Pulkrábek, Josef
Vplyv organického hnojenia, minerálneho hnojenia a saturačných kalov na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of organic fertilizing, mineral fertilizing and waste lime application on molasses-forming substances content, industrial white sugar yield and field white sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 134, 2 (2018), p. 62--66. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Influence of temperature and moisture conditions on the yield and grain quality of spring barley under specific conditions of cultivation
Candráková, Eva -- Košecký, Marek
Vplyv teplotných a vlahových podmienok na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného v konkrétnych podmienkach pestovania = Influence of temperature and moisture conditions on the yield and grain quality of spring barley under specific conditions of cultivation. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 12--16. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Influence of variety and bioactive compounds on polarized sugar yield and white sugar yield of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír -- Buday, Miroslav
Vplyv odrody a bioaktívnych látok na úrodu polarizačného cukru a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of variety and bioactive compounds on polarized sugar yield and white sugar yield of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 138--142. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of variety and bioactive compounds on root yield and sugar content of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír -- Buday, Miroslav
Vplyv odrody a bioaktívnych látok na úrodu buliev a cukornatosť repy cukrovej = Influence of variety and bioactive compounds on root yield and sugar content of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 133--137. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of variety and preparation NANO AGRO on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír
Vplyv odrody a prípravku NANO AGRO látok na úrodu buliev, cukornatosť a úradu polyrizačného cukru repy cukrovej = Influence of variety and preparation NANO AGRO on root yield, sugar content and polarized sugar yield of sugar beet. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 143--147. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of weather conditions and hybrids on sunflower production parameters
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Marek, Ján
Vplyv ročníka a hybridov na produkčné parametre slnečnice ročnej = Influence of weather conditions and hybrids on sunflower production parameters. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 61--65. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of year weather conditions on selected sunflower yield-forming parameters
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Pospišil, Richard
Vplyv poveternostných podmienok ročníka na vybrané úrodotvorné prvky slnečnice ročnej = Influence of year weather conditions on selected sunflower yield-forming parameters. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 56--60. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Integrovaná rastlinná výroba
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Ernst, Dávid
Integrovaná rastlinná výroba. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 146 p. ISBN 978-80-552-1810-6.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Integrovaná rastlinná výroba
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Ernst, David
Integrovaná rastlinná výroba. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko), 2018. 146 p. ISBN 978-80-552-1810-6.
professional bookSkriptá a učebné texty2018Details
K 100. výročiu od narodenia akademika Emila Špaldona = For the 100th anniversary of academic Emila Špaldon birth
Molnárová, Juliana
K 100. výročiu od narodenia akademika Emila Špaldona = For the 100th anniversary of academic Emila Špaldon birth. In: POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. p. 7--8. ISBN 978-80-552-1834-2.
chapter in a bookRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Možnosti herbicídnej ochrany kukurice siatej
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Možnosti herbicídnej ochrany kukurice siatej. In Naše pole. 22, 4 (2018), p. 36--37. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa
Pospišil, Richard
Možnosti pestovania jarnej pšenice a jačmeňa. In Roľnícke noviny. 89, 3 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Mulčovanie ako egrotechnická metóda
Pospišil, Richard
Mulčovanie ako egrotechnická metóda. In Roľnícke noviny. 89, 20 (2018), p. 13--14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Nové poznatky v systéme pestovania sóje fazuľovej [Glycine max. (L.) MERRIL. L]
Candráková, Eva -- Černý, Ivan
Nové poznatky v systéme pestovania sóje fazuľovej [Glycine max. (L.) MERRIL. L]. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 80 p. ISBN 978-80-552-1804-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Ošetrovanie trvalých trávnych porastov
Pospišil, Richard
Ošetrovanie trvalých trávnych porastov. In Roľnícke noviny. 89, 14 (2018), p. 18--19. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Presné agrotechnické postupy v pôdoochranných systémoch hospodárenia
Pospišil, Richard
Presné agrotechnické postupy v pôdoochranných systémoch hospodárenia. In Roľnícke noviny. 89, 24 (2018), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej
Pospišil, Richard
Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 89, 13 (2018), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Slnečnica - významná úžitková plodina našich polí
Pospišil, Richard
Slnečnica - významná úžitková plodina našich polí. In AGROmagazín. 20, 2 (2018), p. 30. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Sugar beet yield and digestion influenced by year-weather conditions and foliar application of biologically active substances and fertilizers
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid -- Pospišil, Richard
Úroda buliev a digescia repy cukrovej v závislosti od podmienok ročníka a foliárnej aplikácie biologicky aktívnych látok a hnojív = Sugar beet yield and digestion influenced by year-weather conditions and foliar application of biologically active substances and fertilizers. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 31--37. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe. In Roľnícke noviny. 89, 8 (2018), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The effect of seed priming on field emergence and root yield of sugar beet
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Różańska, Agnieszka
The effect of seed priming on field emergence and root yield of sugar beet. In Plant, soil and environment. 64, 5 (2018), p. 227--232. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The influence of growing conditions on yield and quality of common pea
Candráková, Eva
Vplyv podmienok pestovania na úrodu a kvalitu semena hrachu siateho = The influence of growing conditions on yield and quality of common pea. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 18--24. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín
Pospišil, Richard
Trendy v predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarín. In Roľnícke noviny. 89, 5 (2018), p. 15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa
Pospišil, Richard
Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 169 p. ISBN 978-80-552-1834-2.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details