Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KMEŤ, P. -- MARGETÍN, M. Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov. In Chov oviec a kôz. 39, 2 (2019), s. 12--14. ISSN 1336-4715.

Originálny názov: Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov
Anglický názov:
Autor: Peter Kmeť (50%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Chov oviec a kôz
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 39
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 12
Do strany: 14
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: paznechty, etiológia, hniloba paznechtov, choroby zvierat, patogenéza, ovce, prevencia, infekčné choroby, klinické príznaky, terapia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Chov oviec a kôz. Banská Bystrica: ISSN 1336-4715.

Originálny názov: Chov oviec a kôz
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-4715
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Vydavateľ: Zväz chovateľov oviec a kôz
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)