Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 6

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Application of polysulphides in lawn nutrition
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Uplatnenie polysulfidov vo výžive trávnikov = Application of polysulphides in lawn nutrition. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 31--37. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Effect of alternate fertilization on grassland production
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Vplyv striedavého hnojenia na produkciu trávneho porastu = Effect of alternate fertilization on grassland production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 153--157. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Influence of various moisture regime on selected growth-production characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.)
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Vplyv rôzneho vlahového režimu na vybrané rastovo produkčné parametre lucerny siatej (Medicago sativ L.) = Influence of various moisture regime on selected growth-production characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 97--102. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Production potential of Slovak newly breed intergeneric hybrids (xFestulolium A et Gr.) of Grasses
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Juraj
Produkčný potenciál slovenských novovyšľachtených medzidruhových hybridov (xFestulolium A et Gr.) tráv = Production potential of Slovak newly breed intergeneric hybrids (xFestulolium A et Gr.) of Grasses. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 76--79. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 6--10. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.06-10.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Vplyv hnojív na báze polysulfidov na zdravotný stav trávnikového porastu lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) = The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn. In Agrochémia. 58, 1 (2018), p. 3--7. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details