Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 18

Publikácie
Druh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
Financing of grassland habitants in the Slovak Republic in 2010-2016
Holúbek, Ivan -- Hric, Peter -- Kovár, Peter -- Boháčiková, Andrea
Financing of grassland habitants in the Slovak Republic in 2010-2016. In Acta regionalia et environmentalica. 51, 1 (2018), s. 22--27. ISSN 1336-5452.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018
Podrobnosti
Growth-production parameters of the first slovak cultivar of festulolium a. et GR.
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Juraj
Growth-production parameters of the first slovak cultivar of festulolium a. et GR. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 3 (2018), s. 825--828. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2018Podrobnosti
Impacts of ski pistes preparation and ski tourism on vegetation
Kňazovičová, Lýdia -- Chasníková, Silvia -- Novák, Ján -- Barančok, Peter
Impacts of ski pistes preparation and ski tourism on vegetation. In Ekológia. 37, 2 (2018), s. 152--163. ISSN 1335-342X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018
Podrobnosti
Karpatská krajina ako kultúrny fenomén = Carpathian landscape as a cultural phenomenon
Novák, Ján
Karpatská krajina ako kultúrny fenomén = Carpathian landscape as a cultural phenomenon. In Životné prostredie. 52, 4 (2018), s. 206--212. ISSN 0044-4863.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018
Podrobnosti
Obsah dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení anorganickými a organickými hnojivami = The content of nitrogen in above-ground phytomass of turf after fertilizing inorganic and organic fertilizers
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Obsah dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení anorganickými a organickými hnojivami = The content of nitrogen in above-ground phytomass of turf after fertilizing inorganic and organic fertilizers. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 175--183. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
článok v zborníku
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2018
Podrobnosti
Počet odnoží, hmotnosť strniska a koreňov slovenských novovyšľachtených odrôd Festulolium A. et Gr.
Hric, Peter -- Podolinská, Zuzana -- Pečko, Ján -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Počet odnoží, hmotnosť strniska a koreňov slovenských novovyšľachtených odrôd Festulolium A. et Gr. In Aktuální témata v pícninářství a trávnikářství. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2018, s. 11--16. ISBN 978-80-213-2914-0 (brož.).
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2018
Podrobnosti
Produkčný potenciál slovenských novovyšľachtených medzidruhových hybridov (xFestulolium A et Gr.) tráv = Production potential of Slovak newly breed intergeneric hybrids (xFestulolium A et Gr.) of Grasses
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Juraj
Produkčný potenciál slovenských novovyšľachtených medzidruhových hybridov (xFestulolium A et Gr.) tráv = Production potential of Slovak newly breed intergeneric hybrids (xFestulolium A et Gr.) of Grasses. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 76--79. ISBN 978-80-552-1834-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2018
Podrobnosti
Rast trávnika po hnojení organickými hnojivami a klasickým NPK hnojením = Turf growing after fertilization by organic fertilizers and conventional NPK fertilization
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Rast trávnika po hnojení organickými hnojivami a klasickým NPK hnojením = Turf growing after fertilization by organic fertilizers and conventional NPK fertilization. In Agrochémia. 58, 2 (2018), s. 22--24. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018
Podrobnosti
Salašníctvo v Karpatoch
Novák, Ján
Salašníctvo v Karpatoch. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2018. 500 s. ISBN 978-80-263-1406-6.
odborná kniha
Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2018
Podrobnosti
The effect of Stockosorb® 500 Micro on the growth-production process of Festuca arundinacea Schreb.
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
The effect of Stockosorb® 500 Micro on the growth-production process of Festuca arundinacea Schreb. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 3 (2018), s. 125--128. ISSN 1336-9245.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018Podrobnosti
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
The changes of the assimilation pigments content of turf Festuca spp. leaves after application of different nutrition forms. In Acta fytotechnica et zootechnica. 21, 1 (2018), s. 6--10. ISSN 1336-9245.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018
Podrobnosti
Účinok koncentrovaného polysulfidového hnojiva na vybrané rastovo-produkčné ukazovatele mätonohu trváceho (Lolium perenne L.) = The influence of concentrated polysulphide fertilizer on selected growth-production parameters of perennial ryegrass (Lolium perenne L.)
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Účinok koncentrovaného polysulfidového hnojiva na vybrané rastovo-produkčné ukazovatele mätonohu trváceho (Lolium perenne L.) = The influence of concentrated polysulphide fertilizer on selected growth-production parameters of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 228--237. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2018
Podrobnosti
Uplatnenie polysulfidov vo výžive trávnikov = Application of polysulphides in lawn nutrition
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Uplatnenie polysulfidov vo výžive trávnikov = Application of polysulphides in lawn nutrition. In Agrochémia. 58, 1 (2018), s. 31--37. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018
Podrobnosti
Vplyv hnojív na báze polysulfidov na zdravotný stav trávnikového porastu lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) = The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Verešová, Petra
Vplyv hnojív na báze polysulfidov na zdravotný stav trávnikového porastu lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) = The influence of polysulfide based fertilizers on the health status of Poa pratensis L. lawn. In Agrochémia. 58, 1 (2018), s. 3--7. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018
Podrobnosti
Vplyv mykoríznych prípravkov na vybrané agrochemické vlastnosti pôdy trávnika = The influence of mycorrhizal preparations on selected agrochemical properties of turf soils
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Vplyv mykoríznych prípravkov na vybrané agrochemické vlastnosti pôdy trávnika = The influence of mycorrhizal preparations on selected agrochemical properties of turf soils. In Acta Universitatis Matthiae Belii. 20, 1 (2018), s. 31--35. ISSN 1338-4430.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2018
Podrobnosti
Vplyv rôzneho vlahového režimu na vybrané rastovo produkčné parametre lucerny siatej (Medicago sativ L.) = Influence of various moisture regime on selected growth-production characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.)
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter
Vplyv rôzneho vlahového režimu na vybrané rastovo produkčné parametre lucerny siatej (Medicago sativ L.) = Influence of various moisture regime on selected growth-production characteristics of alfalfa (Medicago sativa L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 97--102. ISBN 978-80-552-1834-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2018
Podrobnosti
Vplyv striedavého hnojenia na produkciu trávneho porastu = Effect of alternate fertilization on grassland production
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Vplyv striedavého hnojenia na produkciu trávneho porastu = Effect of alternate fertilization on grassland production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 153--157. ISBN 978-80-552-1834-2 (brož.).
článok v zborníku
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2018
Podrobnosti
Vplyv striedavého hnojenia trávneho porastu asociácie Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937 na obsah dusíkatých látok = The effect of alternate fertilization of grassland of association Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937 on the crude protein content
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Vplyv striedavého hnojenia trávneho porastu asociácie Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937 na obsah dusíkatých látok = The effect of alternate fertilization of grassland of association Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937 on the crude protein content. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 379--388. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
článok v zborníku
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2018
Podrobnosti