Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 5

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agroecology development in Eastern Europe - cases in Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia
Moudrý, Jan -- Bernas, Jaroslav -- Moudrý, Jan -- Konvalina, Petr -- Ujj, Apolka -- Manolov, Ivan -- Stoeva, Atanaska -- Rembialkowska, Ewa -- Stalenga, Jaroslaw -- Toncea, Ion -- Fitiu, Avran -- Bucur, Daniel -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Macák, Milan
Agroecology development in Eastern Europe - cases in Czech Republic, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia.  In Sustainability. Basel : MDPI. 10, 5 (2018), p. 1--23. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Global trens of barley production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav -- Kiss Roháriková, Adriana
Globálne trendy v produkcii jačmeňa = Global trens of barley production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 103--107. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank)
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank). In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, p. 119--122. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III.
Mravcová, Anna -- Mesík, Juraj -- Macák, Milan -- Stachová, Paulína -- Kadlečíková, Mária -- Moravčíková, Danka -- Chreneková, Marcela -- Janto, Juraj -- Pechočiaková Svitačová, Eva
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III. 1st ed. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018. 230 p. ISBN 978-80-89895-10-6.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Kobida, Ľubomír
Úroda nažiek a kvalita produkcie pestreca mariánskeho v agrotechnických podmienkach Dolnej Malanty /: Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 66--71. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details