Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DEMKOVÁ, L. -- ÁRVAY, J. -- BOBUĽSKÁ, L. -- HAUPTVOGL, M. -- HRSTKOVÁ, M. Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia). In Environmental science and pollution research. 26, 34 (2020), s. 35227--35239. ISSN 0944-1344.

Originálny názov:
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia)
Autor:
Lenka Demková (40%)
Ing. Július Árvay, PhD. (20%)
Lenka Bobuľská (20%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (15%)
Ing. Miroslava Hrstková (5%)
Pracovisko:
Katedra chémie
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Environmental science and pollution research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci zväzku: 34
Rok vydania: 2020
Od strany: 35227
Do strany:
35239
Počet strán:
13
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: banská činnosť, komunálny odpad, pôdne enzýmy, kontaminácia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Environmental science and pollution research. Springer-Verlag.: ISSN 0944-1344.

Originálny názov: Environmental science and pollution research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0944-1344
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Springer-Verlag.
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
22.08.2020 22:21 (Import dát z knižnice)