Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUREC, J. -- KOZELOVÁ, D. -- FIKSELOVÁ, M. -- NOVOTNÝ, J. Energetické nápoje a ich vplyv na konzumenta = Energy drinks and their effects on consumer. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 10--16. ISSN 1804-3836.

Originálny názov: Energetické nápoje a ich vplyv na konzumenta = Energy drinks and their effects on consumer
Anglický názov: Energy drinks and their effects on consumer
Autor: Ing. Ján Durec, PhD. (25%)
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (25%)
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. (25%)
Ján Novotný (25%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany: 10
Do strany:
16
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: povzbudzujúce prostriedky, energetické nápoje, konzumenti
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Durec, PhD.
Posledná zmena: 14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of tourism, hospitality and commerce. Brno: ISSN 1804-3836.

Originálny názov: Journal of tourism, hospitality and commerce
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1804-3836
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)