Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZELOVÁ, D. -- CHMELOVÁ, D. -- DUREC, J. -- FELIXOVÁ, I. Príklady dobrej praxe a aplikácia nových trendov manažmentmi gastronomických prevádzok = Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 42--48. ISSN 1804-3836.

Originálny názov:
Príklady dobrej praxe a aplikácia nových trendov manažmentmi gastronomických prevádzok = Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business
Anglický názov:
Examples of good practice and application of new trends by managers in gastronomic business
Autor:
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (25%)
RNDr. Daniela Chmelová, PhD. (25%)
Ing. Ján Durec, PhD. (25%)
PaedDr. Irena Felixová (25%)
Pracovisko:
Katedra jazykov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
42
Do strany:
48
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: trendy, prax, inovačné podnikanie, manažment inovácií, stravovacie zariadenia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of tourism, hospitality and commerce. Brno: ISSN 1804-3836.

Originálny názov:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1804-3836
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
14.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)