Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JEDINÁKOVÁ, N. -- HLEBA, L. Pivo ako liečivý nápoj. In SciCell magazín. 3, 1 (2020), s. 1--8. ISSN 2585-9137.

Originálny názov: Pivo ako liečivý nápoj
Anglický názov:
Autor:
Nora Jedináková (50%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
SciCell magazín
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
3
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany:
8
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: biologicky aktívne látky, zdravie ľudí, pivo, obsahové látky, alkoholické nápoje
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

SciCell magazín. Mojzesovo: ISSN 2585-9137.

Originálny názov:
SciCell magazín
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 2585-9137
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Mojzesovo
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
15.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)