Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAŽNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- GÁLOVÁ, Z. MicroRNA-based markers in plant genome response to abiotic stress and their application in plant genotyping. In: Non-Coding RNAs. London: Intech Open, 2020. s. 71--81. ISBN 978-1-78985-655-2 (viaz.).

Originálny názov:
MicroRNA-based markers in plant genome response to abiotic stress and their application in plant genotyping
Autor: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (34%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (33%)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (33%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha:
Non-Coding RNAs
Číslo časti:
Od strany:
71
Do strany: 81
Počet strán:
11
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: abiotický stres, genetika rastlín, miRNA (nukleová kyselina), genotypy, RNA (nukleová kyselina), rastlinné genómy, genetika
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Posledná zmena: 11.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Non-Coding RNAs. London: Intech Open, 2020. ISBN 978-1-78985-655-2 (viaz.).

Originálny názov:
Non-Coding RNAs
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN:
978-1-78985-655-2 (viaz.)
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Intech Open
Miesto vydania: London
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
11.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)